Vattenledningsrör

Råvattenledning Äktaboden-Ringsjöholm, färdig 2019

Kort sammanfattning av projektet

Sydvatten har byggt en andra råvattenledning för Bolmenvatten till Ringsjöverket. Den 2,5 mil långa råvattenledningen är ett av Sydvattens största projekt. Syftet är att komplettera den råvattenledning som sedan 1987 leder Bolmenvatten från Bolmentunnelns slut vidare till Ringsjöverket. Den befintliga ledningen försörjer en halv miljon människor men det saknas redundans. Ledningen dubbleras därför för att förbättra driftsäkerheten.

Ett av projektets ledord var hänsyn. Hänsyn till markägares intressen, till naturvärden, till kulturvärden, till skyddade arter och till fornminnen. För att råvattenledningen skulle kunna byggas krävdes bland annat ledningsrätt, tillstånd för intrång i naturmiljöer, tillstånd rörande grävarbeten i ett fornminnesrikt område samt dispenser rörande biotopskydd, artskydd och landskapsbildsskydd. Totalt gjorde de berörda myndigheterna ett hundratal prövningar längs den tänkta ledningssträckan.

Råvattenledningen korsar en järnväg, cirka 20 vattendrag och ett tiotal vägar. På ledningssträckan finns drygt 60 markägare. Så långt det var rimligt anpassade Sydvatten placeringen av ledningen för att få så liten inverkan som möjligt på markägarnas verksamhet. Exempelvis lades ledningen i kanten av en åker i stället för en bit in på åkermarken.

Råvattenledningen färdigställdes under 2019

Råvattenledningen Äktaboden-Ringsjöholm byggdes under tre år och projektet dokumenterades i en byggdagbok. Den kan du läsa här.

Publicerad

Uppdaterad