Vombfältet

Ny vattenledning från Vombverket

Vomb 3 – ny vattenledning från Vombverket till reservoarerna

Kort sammanfattning

Sydvattens vattenverk vid Vombsjön, Vombverket producerar dricksvatten till främst Malmö, Burlöv, Staffanstorp, Svedala och Vellinge men även delar av Lund och Eslöv får sitt vatten härifrån. Det färdiga dricksvattnet pumpas i stora ledningar från Vombverket till reservoarer varifrån det rinner vidare in mot Malmö. Sydvatten planerar nu för ytterligare en ledning mellan Vombverket och reservoarerna. Detta för att möta framtida vattenbehov som ökar i takt med att befolkningen växer, dessutom underlättar ytterligare en ledning underhållsarbete på de befintliga ledningarna. I samband med den nya ledningen planeras också för en ny reservoar, detta för att bättre kunna jämna ut vattenanvändningens variationer. Planeringen av en så här stor och lång ledning tar ofta längre tid än själva byggandet, många intressen och faktorer måste vägas in – olika fastighetsägare, jord- och skogsbruk, planerade och befintliga vägar och järnvägar, vattendrag och naturskydd samt arkeologiska undersökningar för att nämna några. Planering och utredningar pågår och byggnation förväntas påbörjas 2021.

Beräknat klart

Ledningen beräknas vara i drift 2023

Bild på en äng

Från verket och söderut mot väg 11 läggs den nya ledningen

 

Bild på väg 11

Här någonstans borras den nya ledningen under väg 11

 

Bild på Klingavälsån

Från verket, över fältet och under Klingavälsån vidare mot, och under, väg 11, många hinder på vägen som måste lösas av såväl tekniskt som miljömässigt och många intressen att ta hänsyn till från markägare och andra intressenter.

Publicerad

Uppdaterad