Flygfoto Bolmen

Pilotprojekt för Bolmenvatten till Vomb

I dagsläget får Ringsjöverket sitt råvatten från sjön Bolmen uppe i Småland och Vombverket får sitt via Vombsjön. Till 2031 är det planerat att Sydvatten ska skapa ytterligare redundans och säkerhet i systemet genom att anlägga en ledning som tar Bolmenvatten till Vombverket.

Kort sammanfattning

I projektet undersöks möjligheten att infiltrera Bolmenvatten i de befintliga dammarna som är en del av Vombverkets reningsprocess. Detta kräver en förbehandling av vattnet då de två sjöarna har väldigt olika vattenkvalitet, främst när det gäller organiskt material. På Ringsjöverket separeras i dag merparten av det organiska materialet från Bolmenvatten med hjälp av konventionell kemisk fällning. Detta är ett av alternativen som utreds gällande förbehandlingssteget vid Vombverket. Förutom kemisk fällning finns det flera andra alternativ som kan vara aktuellt. Att använda sig av membran är en teknik som är vitt utspritt i andra delar av Europa och som även är aktuell för Sydvatten. Pilotstudier med ett ultrafiltermembran (UF-membran) har initierats med intentionen att undersöka huruvida tekniken är möjlig för Bolmenvatten, var i förbehandlingsprocessen en sådan anläggning ska placeras samt vilken kapacitet processen har. Piloten består av en flyttbar container innehållande den kompletta vattenprocessen. Membranet som studeras är ett så kallat hålfibermembran där vattnet går inifrån fibrerna och ut genom de semipermeabla väggarna.

Pilottester

Inledningsvist testades ett hålfibermembran. Detta gjordes med en pilot som bestod av en flyttbar container innehållande den kompletta vattenprocessen. Membranet som studeras var ett så kallat hålfibermembran där vattnet går inifrån fibrerna och ut genom de semipermeabla väggarna.

Här undersökte vi hur det gick om vi skulle kunna ersätta hela fällningsprocessen; koagulering, flockning, sedimentering och filtrering, med membranfiltrering. Detta gjordes genom att tillsätta fällningskemikalie till råvattnet direkt före membranet. Denna så kallade direktfällning pågick under större delen av sommaren 2017 och det fastställdes efter denna period att det inte var en lämplig process för vårt vatten. Slutsatsen berodde framförallt på att det la sig en beläggning på membranet som gradvis blev värre samt att produktionskapaciteten var väldigt låg trots att vattenkvalitén då var utmärkt. Med andra ord kunde ett robust driftläge ej uppnås med detta processval.

Nästa steg i pilottesterna var att filtrera lamellsedimenterat vatten. Detta skulle resultera i en förbehandlingsprocess med koagulering, flockning, sedimentering och membranfiltrering. Genom att använda membran i slutet av processen, istället för snabbfilter, så kan man uppnå vissa fördelar för mikrobiologisk barriärverkan och partikelavskiljning. Försöket startades i september 2017 och avslutades i augusti 2018. Slutsatsen var att driften av piloten var relativt stabil med en rimlig produktionskapacitet samt en inte alltför kraftig beläggning på membranet.

Vad har det gett oss?

En sådan här typ av pilotstudie är viktigt av flera olika anledningar. Då vår förbehandlingsanläggning kommer att vara väldigt stor betyder det att vi måste utvärdera varje alternativ noggrant. Med denna pilot har vi kunnat studera två olika processalternativ där det ena visade sig fungera bra. Efter denna period kan vi alltså konstatera att membranfiltrering verkligen går att genomföra med vårt vatten och dessutom åstadkomma ett rimligt produktionsflöde med ett bra kvalitetsresultat. Vi har även lärt oss en hel del om hur man tvättar ett sådant här membran utifall man får en beläggning som ej går att backspola bort med vanligt filtrerat vatten. Dessutom har vi testat en massa lösningar som inte fungerade och även detta är viktigt för att med säkerhet kunna utesluta dem ur projektet.

Nästa steg

En tredje pilotprojekt startade vintern 2022. I detta pilottest ska vi prova två olika membran vilka har lite olika driftsätt, material och storlek. Planen är att membranen först ska testas på Ringsjöverket för att sedan flyttas till Vombverket. Därefter ska vi upprepa studien med Vombvatten. Det faktiska vattnet som ska renas kommer i framtiden att vara ett blandvatten av Vomb- och Bolmenvatten men då det idag ej finns möjlighet att föra över tillräckliga volymer vatten mellan vattenverken måste de testas separat.

Det tredje pilotprojektet beräknas starta i februari 2021 och fortgå till 2024.

Publicerad

Uppdaterad