Integritetspolicy

Sydvattens behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Sydvatten skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!


Denna integritetspolicy beskriver hur Sydvatten behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Sydvatten AB, org.nr. 556100-9837, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

När samlar Sydvatten in personuppgifter om dig?

Sydvatten samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis besöker våra skyddsobjekt, när du lämnar anbud i våra upphandlingar eller när du ansöker om arbete hos oss. Vi samlar även in personuppgifter i samband med genomförande av diverse investeringsprojekt, t.ex. anläggning av nya dricksvattenledningar, uppförande av nya alt. renovering av befintliga byggnationer i Sydvattens ägo ovan resp. under mark etc.

Vilka uppgifter behandlas?

Sydvatten behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, födelsedatum och/eller annan information som du lämnat till oss eller som i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt lag och/eller gentemot dig.

Varför behandlar Sydvatten uppgifter om dig?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Sydvatten för bland annat följande ändamål:

 • säkerställa tillräcklig säkerhet i förhållande till skyddsobjekten,
 • administrera besök för externa besökare,
 • skapa en besöksbricka till externa besökare,
 • förenkla besökares inloggning vid framtida besök,
 • föra besöksstatistik,
 • administrera och hantera arbetsansökningar,
 • administrera, hantera och genomföra upphandlingar, nya investeringsprojekt samt underhållsarbeten på Sydvattens befintliga anläggningar,
 • göra framställning om registerkontroll till Säkerhetspolisen inom ramen för säkerhetsskyddade upphandlingar,
 • förenkla administrationen och hanteringen kring Sydvattens egenkontrollprogram,
 • administrera och hantera analysprotokoll,
 • administrera och hantera kommunikationsprojektet ”TänkH2O” samt liknande projekt,
 • lagra bilder i bildarkiv för användning vid exempelvis kommunikationsprojekt eller liknande informationsprojekt inom Sydvatten och
 • hantera och administrera diariet.

När har Sydvatten rätt att behandla dina personuppgifter?

Sydvatten har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att fullgöra ett avtal. Sydvatten har också rätt att behandla dina personuppgifter om du har lämnat samtycke till att sådan behandling sker.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Sydvatten och Sydvattens personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Sydvatten lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar, vilka vi är skyldiga att lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Överföring till tredje land

Sydvatten överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

Hur länge sparar Sydvatten uppgifter om dig?

Eftersom Sydvatten lyder under offentlighetsprincipen sparas registrerade personuppgifter hos Sydvatten i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Sydvatten och som finns i Sydvattens dokumenthanteringsplan. Gallringsbesluten innehåller information om när Sydvatten får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter om de utgör eller inryms i allmänna handlingar, då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:

Sydvatten AB

Hyllie Stationstorg 21

215 32 Malmö

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress inom en månad.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Sydvatten värnar om din integritet. Sydvatten arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning

Uppdatering av personuppgiftspolicyn

Sydvatten gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på Sydvattens hemsida www.sydvatten.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Sydvatten AB
Hyllie Stationstorg 21
215 32 Malmö

E-post: info@sydvatten.se

För GDPR-relaterade frågor går det också att nå oss på: E-post: gdpr@sydvatten.se