Återställning på första delen

Publicerad 

Nu börjar första etappen av de tre etapperna bli hopsydd. Nu kvarstår en liten rörbit och sista stöden ska gjutas samman innan första delen rör är nedlagda. En av tre etapper och en femtedel av hela sträckan, framåt går det!

När rören väl ligger på plats och stöden är gjutna påbörjas återställningsarbetet. I dagsläget har vi kommit långt med återställningen på etapp 1. Daniel Cederholm, arbetsledare hos Peab, påpekar att viktigast är att hålla de löften som utfärdats gentemot fastighetsägarna. Och det är svårare än det låter då de kan vara både muntliga och skriftliga mellan flera olika inblandade parter, i olika forum och under olika tidpunkter. Det är klyschigt, men kommunikationen är en nyckel.

Marken ska åter kunna brukas av fastighetsägaren men med några restriktioner. Sydvatten måste ha åtkomst till om (peppar, peppar ta i trä!!) en läcka i ledningen skulle uppstå. Därmed får ingen skog planteras ovan ledningen.

En annan viktig aspekt av återställningen är att de olika jordlagren ska hamna på rätt plats. Fel jord på fel plats resulterar i dålig produktion. Här snackar man matjord och alven. Matjord är översta jordlagret, fullt av göttiga och näringsrika ämnen, vilket är benämnt som A och O i bilden till höger. Alven ligger under matjorden och har dåligt med näringsämnen, benämnd som B i bilden. Alven är svårodlad och ska därmed hamna under matjorden igen.

Därefter är det diken, stenmurar och liknande som ska återställas. I möjligaste mån ska allt återställas till hur det var innan råvattenledningen drogs fram. Eftersom stenmurar oftast är biotopskyddade i jordbrukslandskap krävs särskilda åtgärder; vid korsning av stenmurar öppnas en så liten del av muren så möjligt. Stenmurar har ett kulturhistoriskt värde men även ett biologiskt värde. Växter och djur trivs extra bra i murarna när solen kikar fram och det är en vanlig övervintringsplats för ormar, ödlor, grodor och liknande djur.

Efter återställningsarbetet ska området nöjdhetsförklaras med fastighetsägare och andra berörda. Sen kan jorden åter brukas som vanligt. Lite krux är det allt!

// Caroline Ingvar-Nilsson bitr. projektledare

Publicerad

Uppdaterad