Bolmen

Klimatsäkert vatten

– Hur ska vattnet räcka till allas behov? Och vem ser till att det räcker?

Sydvatten, LRF och Länsstyrelsen Skåne såg 2018 ett behov av en total planering som tar hänsyn till de olika vattenbehoven och vattenresurserna. Efter ett års arbete presenterades lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

Sverige har en lång tradition av att värna om kvaliteten på vatten. Men vi är som samhälle inte vana att behöva betrakta vatten som en begränsad resurs. Det har varit känt länge att klimatet kommer att förändras – men först efter torkan sommaren 2018 blev det uppenbart för de allra flesta hur det kan påverka samhället konkret.

Det finns många viktiga intressenter (jordbruk, dricksvattenproduktion, industrier, naturvärden, vattenkraft etc.) kring ett och samma vattensystem. I dag gör många intressen anspråk på samma vattenresurs och ställs mot varandra. Det blir allt tydligare att det saknas ett helhetsgrepp om vattenfrågan. I problembilden ingår också avsaknad av förutsättningar att åtgärda översvämningsproblematik som orsakats av skyfall.

Sydvatten arbetade under hösten och vintern/våren 2018-2019 fram ett lösningsförslag för Sveriges vattenförvaltning som presenterades i en rapport i juni 2019. Läs rapporten för Klimatsäkert vatten här.

På nationell nivå föreslås:

• Att det skapas en sammanhållen vattenpolitik i ett departement.
• Att de nationella myndigheterna får reviderade instruktioner kring sitt uppdrag inom vatten.
• Att en utpekad myndighet får funktionen att ansvara för ”Sveriges vattenbudget” som innehåller uppgifter om Sveriges samlade vattentillgångar nu och i framtiden

På regional nivå föreslås:

• Att en regional planeringsfunktion som följer vattnets naturliga rörelse införs. Denna planerar för samtliga vattenresurser inom avrinningsområdet med planeringsunderlag från den nya funktionen ”Sveriges vattenbudget”.
• Att det finns en transparent och känd planering/ prioritering mellan olika vattenanvändare (stad, industri, lantbruk, natur) i ett avrinningsområde vid normaltillstånd och olika typer av klimatscenarier.
• Att en ny avgift för uttag av vatten införs som finansierar den nya planeringsfunktionen på avrinningsområdesnivå och samtidigt verkar som styrmedel för en effektivare vattenanvändning.

På kommunal nivå föreslås:

• Att det ställs krav på mellankommunal samverkan när det gäller VA-frågor.
• Att kommunerna får ett förtydligat ansvar men samtidigt utökade möjligheter att hantera skyfallsproblem i urban miljö.
• Att kommunernas lösningar för skyfallsproblematik finansieras via införande av en ny avgift i VA-taxan, en s.k. klimatsäkringsavgift.

Ett förslag till författningsändringar har tagits fram som understödjer de förändringar vi föreslår på kommunal nivå. Detta förslag finns att läsa i sin helhet i bilaga 3 till rapporten.

Förslagen har arbetats fram utifrån en holistisk bild av vattenresursfrågan som vi har skapat oss genom att lyssna på företrädare för olika intressen och perspektiv i samhället. Totalt har ett 30-tal intervjuer genomförts. Under intervjuerna har vi reflekterat över utmaningar, möjligheter, hinder och lösningar kring det klimatsäkra vattnet. Lyssna på röster för det klimatsäkra vattnet längre ner på denna sida.

De förslag vi har formulerat syftar till att ta fram lösningar på de hinder aktörerna identifierat. Förslagen svarar inte direkt mot alla behov och berör inte samtliga områden. Vi anser dock att de indirekt skapar förutsättningar för att kunna arbeta med de olika behoven, genom att ansvarsområden förtydligas och befogenheter tilldelas. Förhoppningen är att rapporten och lösningsförslagen kan bli en inspiration för vägval och riktning när Sveriges kommande vattenförvaltning formas.

Vår ambition är nu att utreda förslaget närmare och djupare. Vi kommer att söka möjligheter att med Södra Östersjöns vattendistrikt som utgångspunkt bedriva ett myndighetslabb tillsammans med relevanta myndigheter genom att testa förslaget i praktiken under en period på cirka 18 månader. I labbet involverar vi hela kedjan och interagerar mellan de olika delarna för att på så sätt hämta underlag och lärdomar.

Klimatsäkert vatten i Almedalen 2019

Under ett seminarium i Almedalen 2019 diskuterade vi vattenresursen ur ett brett samhällsperspektiv med förslag på lösningar för en holistisk, hållbar vattenförvaltning.

I samband med seminariet skrevs en debattartikel i Dagens Samhälle.

Medverkande:
Jakob Granit, GD, Havs- och vattenmyndigheten
Lena Söderberg, GD, SGU
Annica Sohlström, GD, Livsmedelsverket
Anneli Hulthén, landshövding, Skåne
Kristina Yngwe, riksdagsledamot (c), ordf. Miljö- och jordbruksutskottet
Glenn Oredsson, styrelseledamot, LRF Skåne
Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Sara Sundquist, näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen
Ilmar Reepalu, ordförande, Sydvatten
Jörgen Johansson, VD, Sydvatten
Jenny Åström, konsult, ÅF
Moderator Mia Odabas

Röster för klimatsäkert vatten

Hör vad Jakob Granit, GD på HaV säger om vattenresursfrågorna i Sverige:

Jakob Granit, GD HaV

Intervju med Jakob Granit, GD HaV

Vi pratade även med Lena Söderberg, Generaldirektör på SGU, och hon menar att olika aktörer behöver jobba tätare tillsammans för att vi ska kunna värna vår resurs och säkra tillgången på det vatten som samhället behöver. Klicka på bilden för att höra hennes tankar om hur viktigt det är med samarbete mellan olika vattenaktörer.

Lena Söderberg, Generaldirektör SGU

Intervju med Lena Söderberg, Generaldirektör SGU

Klimatsäkert vatten träffade Kristina Yngwe, riksdagsledamot samt ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet. Klicka på bilden nedan och hör hur viktig hon tycker att vattenfrågan är, samt att den måste hanteras ur ett brett hållbarhetsperspektiv även politiskt.

Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, ordf. Miljö- och jordbruksutskottet.

Intervju med med Kristina Yngwe (C) riksdagsledamot, ordf. Miljö- och jordbruksutskottet.

Vi träffade Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen. Klicka på bilden nedan för att höra henne berätta om att vattenresursfrågan nu  är en prioriterad fråga för många näringar i Sverige och att livsmedelsindustrierna tar frågan på allvar.

Sara Sundquist, näringspolitisk expert Livsmedelsforetagen

Intervju med Sara Sundquist, näringspolitisk expert Livsmedelsföretagen

Nästa röst för Klimatsäkert vatten är Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen. Karin poängterar hållbart användande av vatten, vikten av att samverka kring vattenfrågorna.

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Intervju med Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Klimatsäkert vatten har träffat Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten. Inte bara kvalitet utan också kvantitet – Mats lyfter ett viktigt perspektiv i vattenfrågan.

Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

Intervju med Mats Svensson, Havs- och vattenmyndigheten

Klimatsäkert vatten pratade med Patrik Perbeck på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och Beredskap. Han menar att myndigheter och kommuner måste planera för kris och höjd beredskap även när det gäller mer långsamma förlopp som vattenbrist. Patrik passar också på att tipsa om en möjlighet till för kommuner att genomföra åtgärder som skyddar mot översvämningar.

Patrik Perbeck, MSB

Intervju med Patrik Perbeck, MSB

Industrin vill spara vatten men de behöver stöd och hjälp och goda exempel måste spridas. Peter Forss på Sveriges Bryggerier förslår att tillsynspersonal kan vara bärare av erfarenheter. Klicka på filmen nedan för att höra Peters intervju med Klimatsäkert vatten.

Peter Forss, Sveriges Bryggerier

Intervju med Peter Forss, Sveriges Bryggerier

Dricksvattenförsörjningen behöver anpassas till förändringar i klimatet. Livsmedelsverket har gett ut en handbok som vill stötta kommunerna i arbetet med sin framtidsäkring. Ta chansen att använda den, råder Per-Erik Nyström när initiativet Klimatsäkert vatten träffar honom.

Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

Intervju med Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

Peter Malm delar med sig av sina expertkunskaper kring jordbrukets vattenproblematik till initiativet Klimatsäkert vatten. Han menar att dagvatten är en outnyttjad källa för bevattning i jordbruket.

Peter Malm, Hushållningssällskapet

Intervju med Peter Malm, Hushållningssällskapet

Vi träffade Nina Fall som jobbar med hållbarhet på Ikea. Hon berättar att det i i Ikeas cirkulära strategi ingår att stötta kunderna att göra hållbara val och leva ett hållbart liv. Klimatsäkert vatten träffade henne för att prata om näringslivet utmaningar och möjligheter. Klicka på bilden för att ta del av vår intervju med Nina.

Nina Fall, IKEA

Intervju med Nina Fall, IKEA

Klimatsäkert vatten träffade Niclas Hjerdt på SMHI för att prata om vad som behövs för att vi ska fram data om vattentillgång som i dag saknas som planeringsunderlag på olika nivåer i samhället. Vi behöver få ett grepp över vattenanvändningen i landet, men det måste ske utifrån avrinningsperspektivet, menar Niclas. Klicka på bilden för att höra honom resonera över vad som behöver ske.

Niclas Hjerdt, SMHI

Intervju med Niclas Hjerdt, SMHI

Klimatsäkert vatten träffade  även Peter Sörngård på Svenskt Vatten. Han menar att den gemensamma bilden över vattensituationen är viktig att få fram. Men det är även viktigt att den kommuniceras ut. Klicka på bilden för att se och höra Peter reflektera över vattensituationen i Sverige.

Peter Sörngård, Svenskt Vatten

Intervju med Peter Sörngård, Svenskt Vatten

 

Vi träffade Glenn Oredsson, LRF’s representant i initiativet Klimatsäkert vatten som reflekterar över jordbrukets behov tillsammans med Eric Wallin på Västraby gård, en av Skånes stora mjölkgårdar. Vatten behövs inte bara för dricksvatten till djuren och också för att kunna producera foder. Klicka på bilden nedan för att lyssna på deras reflektioner.

Eric Wallin, Västraby gård & Gunnar Oredsson, LRF

Intervju med Eric Wallin, Västraby gård & Glenn Oredsson, LRF

En av de vi intervjuade var Elin Gustafsson, Tjänstgörande statsrådsersättare i Riksdagen (S). Hon ställer sig frågorna; vad kan vi göra här och nu och vad behöver vi göra långsiktigt?  Hon menar att vi behöver ta ett större ansvar för vattenfrågan, nu och i framtiden, men att varken staten eller enskilda aktörer kan ta hela ansvaret. Lyssna på intervjun med Elin Gustafsson i filmklippet nedan.

Elin Gustavsson, Riksdagen (S)

Intervju med Elin Gustafsson, Riksdagen (S)

En annan person vi pratat med är Bengt Persson, vd på Foodhills. Han menar att systemtänk är ett nyckelord för att lösa våra samhällsutmaningar och att Foodhills vision är att bli ledande i system för cirkulär livsmedelsproduktion och vattenfrågan blir då central. Klicka på bilden och hör honom prata om vattenfrågan.

Bengt Persson, vd Foodhills

Intervju med Bengt Persson, vd Foodhills

Vi träffade även Anna Schreil, VP Operations, och Peter Neiderud, Director Supply Chain, Quality and Environment på The Absolut Company. De menar att alla behöver vatten och att samarbete i hela kedjan är A och O för att lösa vattenfrågan. Men att arbeta tillsammans ger också andra värden. Klicka på länken nedan för att hör dem utveckla resonemanget.

AnnaSchreil & Peter Neiderud - The Absolut Company

Intervju med Anna Schreil & Peter Neiderud – The Absolut Company

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet bedriver spännande forskning kring kommunsamverkan och krishantering. Hennes rapport ’Samverkan vid krishantering – hur arbetar svenska kommuner’ finansierad av Svenskt Vatten Utveckling har just släppts. Vi har träffat henne för att höra hur initiativet Klimatsäkert vatten kan dra nytta av hennes erfarenheter från det arbetet.

Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet

Intervju med Anna Thomasson, docent på Ekonomihögskolan Lunds universitet

Vi träffade Claus Vangsgård, seniorkonsulent på danska branschorganisationen inom VA, DANVA. Hör honom prata om att det i Danmark finns en tydlig och gemensam prioritering av vattenresursen samt hur det fungerar i praktiken.

Claus Vangsgaard, seniorkonsulent på danska VA-branschorganisationen DANVA

Intervju med Claus Vangsgård, seniorkonsulent på danska VA-branschorganisationen DANVA

En av de intervjuer vi gjorde var med Marcus Hoffman, expert vatten och växtnäring på LRF. Hör honom prata om hur lantbruket påverkas av av variationen i vattentillgången.

Marcus Hoffman, LRF, expert vatten och växtnäring.

Intervju med Marcus Hoffman, LRF, expert vatten och växtnäring.

 

Vi har även pratat med Johan Persson, VA-chef på Simrishamns kommun. Klicka på bilden nedan för att höra honom prata om att  finansiering och lagstiftning måste hänga med för att vi ska kunna få till den innovation som krävs och möta framtidens utmaningar med vattenresursfrågan.

Johan Persson, VA-chef Simrishamn

Intervju med Johan Persson, VA-chef Simrishamn

 

Nedladdningsbara dokument

Publicerad

Uppdaterad