Kopplingar till kursplaner för åk 7, 8, 9

Våra lektioner är knutna till kursplanernas centrala innehåll för respektive ämne. Efter punkterna ur det centrala innehållet nedan finns länkar till relevanta lektioner.

Efter varje lektion står (inom parentes) listat de ämnen som berörs i varje lektion.

Varje lektion inleds med lektionsmål. Målformuleringarna är förslag som kan anpassas efter den årskurs eleverna går i.

Biologi

Fysik

 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar samt hur kunskaper om detta kan användas.
 • Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Geografi

Hem- och konsumentkunskap

Historia

Idrott och hälsa

Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna
påverka sin hälsa genom livet

Kemi

Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, materialutveckling, miljöteknik och resurshushållning. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna främja hållbar utveckling.

Matematik

Samhällskunskap

 • Människors identiteter, ekonomiska resurser och möjligheter i samhället och hur dessa kan påverkas av bland annat socioekonomisk bakgrund, kön, ålder och etnicitet. Begreppen makt, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.
 • Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
 • Orsaker till och konsekvenser av en ojämlik fördelning av inkomster och förmögenheter mellan människor i Sverige och i olika delar av världen.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Exempel på skilda ekonomiska och sociala villkor för barn, i Sverige och i olika delar
  av världen.

 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid

Svenska

 • Eleverna ska ges möjlighet att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk i olika genrer.
 • Analys av texter med koppling till upphovsperson, tid och andra texter samt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Epik, lyrik och dramatik. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Olika former av samtal. Att delta aktivt, uttrycka känslor, tankar och kunskaper, lyssna, ställa frågor och föra resonemang, samt formulera och bemöta argument
 • Teknik

 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur
  och kollektivtrafik.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel vid tillverkning av livsmedel och förpackningar.

Publicerad

Uppdaterad