Är vatten alltid neutralt? (Ke, Tk)

Vatten är vårt mest kontrollerade livsmedel. Här får eleverna får lära sig vad vattenkvalitet är och varför det är så viktigt. De testar pH för att se om det är skillnad på vatten och vatten.

Mål

Efter lektionen bör eleverna känna till

  • hur vårt dricksvatten testas och kontrolleras regelbundet med avseende på flera olika parameterar för att det ska vara rent och säkert att dricka.

Elevuppgift

Låt eleverna diskutera i smågrupper

  • Hur rent vatten ser ut, luktar och smakar.
  • Hur kan man avgöra om vatten är hälsosamt och rent.

För att göra den här frågan mer konkret kan man visa en flaska vatten och fråga eleverna hur de kan avgöra om vattnet är tillräckligt rent för att dricka, för att bada, tvätta kläder eller för att vattna trädgården med.

Låt eleverna läsa fakta om kranvatten och vattenkvalitet.

Laboration

För att testa om en lösning är sur eller basisk kan man använda sig av s.k. indikatorer, ämnen som ger olika färgutslag beroende på om lösningen är sur, neutral eller basisk.

Vi använder här BTB (bromtymolblått) samt fenolftalein för att ta reda på om kranvatten, regnvatten (snö), flaskvatten och destillerat vatten är surt, neutralt eller basiskt. Lägg gärna till fler vattenprover tex om det finns en sjö, bäck el.dyl. i närheten och undersök om pH-värdena skiljer sig mellan de olika vattendragen eller vattenkällorna.

Material

Bägare, snö eller regn, BTB, fenolftalein, pH-papper.

Låt eleverna diskutera vad de tror att vattnet kommer att ha för pH? Surt, Basiskt eller Neutralt?

Varför tror du det?

Utförande

Fyll tre olika bägare med kranvatten, regn/snö-vatten och destillerat vatten.

Droppa i lite BTB, kontrollera färgen, vad blir pH?

Gör samma sak med Fenolftalein.

Gör en tabell av dina resultat:

Indikator Regnvatten Destillerat

vatten

Kranvatten Flaskvatten Vatten från vattendrag 1 Vatten från vattendrag 2
BTB
Fenolftalein

 

Testa nu pH i de olika bägarna med pH-papper och läs av.

Gör en ny tabell med färgerna på indikatorn vid olika pH.

Indikator Surt, pH1-6,9 Neutralt, pH 7 Basiskt, pH 7,1-14
pH papper
BTB
Fenolftalein

 

Frågor att besvara

  • Vad är pH på dina olika vattenprover?
  • Vad är orsaken till att vattnet inte har samma pH?
  • Hur kan vi människor påverka vattnets pH?
  • Vilket pH bör dricksvatten ha? Varför?
  • Hur påverkar vattnets pH vattenlevande växer och djur?
  • Läs på sidan vattenkvalitet och ta reda på vilket pH vattnet har när det lämnar Ringsjöverket respektive Vombverket?  Skiljer sig de olika värdena åt? Vad kan det bero på?
  • Vilka andra parametrar testar man på vattnet? Vad tror ni är viktigast och varför?