Bolmen i solnedgång

Våra råvattentäkter

Friskt dricksvatten i en kran nära dig är resultatet av en lång produktionskedja med länkar av avancerade processer. Den första och viktigaste länken är råvattnet.

Sydvatten tar vatten från sjön Bolmen, i Småland och Vombsjön i Skåne. Vi har också möjlighet att ta vatten från Ringsjön om det skulle uppstå problem med försörjningen från Bolmen eller Vombsjön.

Vattenskyddsområden – råvattenskydd och våra sjöar

Frågan om råvattenskydd är i högsta grad aktuell i Sverige. Runt om i landet pågår arbetet med att inrätta nya och revidera redan existerande vattenskyddsområden. Enligt Svenskt Vattens rapport Skydda dricksvattnet är det dock bara 40 procent av Sveriges befolkning som får dricksvatten från en täkt, ytvattentäkt eller grundvattentäkt, med ett modernt skydd enligt miljöbalken. Det finns alltså ett stort behov av att öka engagemanget för att säkra framtidens dricksvattenförsörjning.

För Sydvattens sjöar så gäller följande: Södra delen av sjön Bolmen har förklaras som vattenskyddsområde. Vombsjön har ett vattenskyddsområde som omfattar hela Vombsjön och Vombfältet (infiltrationsdammar för konstgjord grundvattenbildning). Detta vattenskyddsområde kommer att ses över och eventuellt revideras i vissa delar. Arbetet med vattenskyddsområde för Ringsjön kommer att inledas efter översynen av Vombsjöns vattenskyddsområde.

Uttagsrätter

De så kallade uttagsrätterna reglerar hur mycket vatten som maximalt får tas ur sjöarna. I dagsläget ligger Sydvatten med marginal under dessa gränser.

Bolmen

Yta: 180 km²
Avrinningsområde: 1 650 km², huvudsakligen skogsmark
Vattendom: Har rätt att ta ut 6 000 l/s, tar ut ca 1 400 l/s.
Tillhör: Västerhavets vattendistrikt
Myndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Vombsjön

Yta: 12 km²
Avrinningsområde: 447 km², åkerbruk huvudsaklig markanvändning
Vattendom: Har rätt att ta ut 1 500 l/s, tar ut ca 1000 l/s
Tillhör: Södra Östersjöns vattendistrikt
Myndighet: Länsstyrelsen i Kalmar län

Ringsjön

Yta: 41 km²
Avrinningsområde: 395 km², åkerbruk huvudsaklig markanvändning
Vattendom: Har rätt att ta ut 2 000 l/s, tar ut 0 l/s (reservvattentäkt)
Tillhör: Västerhavets vattendistrikt
Myndighet: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Nedan finns länkar till recipientkontrollprogram och andra särskilda undersökningar som rör Sydvattens råvattentäkter och deras avrinningsområden.

Läs mer om våra råvattentäkter på vattenrådens sidor

Publicerad

Uppdaterad