Bolmen

Bolmen

Bolmen är Sveriges tionde största sjö. Den ligger i västra Småland och är känd för sitt fina vatten. Sedan 2021 är den södra delen av Bolmen ett vattenskyddsområde. Läs mer om vattenskyddsområde Bolmen här.

Bolmen är fyra och en halv gånger så stor som Ringsjön och en bra bit större än Malmö kommun. Sjön ligger i Ljungby, Hylte, Gislaved och Värnamo kommuner. Avrinningsområdet utgörs till 50 % av skogsmark, 22 % myrmark och 20 % sjöar. Endast 9 % utgörs av odlingsmark. Det finns inga industrier eller stora tätorter kring sjön. Bolmen är riksintresse för yrkesfiskare och området kring sjön är riksintresse för friluftsliv. I sjön finns flera öar, den största är Bolmsö.

Småländskt dricksvatten sedan 1987

Sydvatten har tagit vatten från Bolmen sedan 1987 då Bolmentunneln togs i drift. Genom Bolmentunneln leds vattnet till Ringsjöverket där det renas för att senare distribueras till Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, och delar av Malmö och Staffanstorp. Vattnet från Bolmen är, när det når konsumenten, mycket mjukt, 3–4 dH° (tyska hårdhetsgrader).

Bolmenfakta

Yta: 184 km2
Max djup: 37 m
Vattentäkt sedan: 1987
Avrinningsområde: 1 650 km², huvudsakligen skogsmark
Sydvattens uttagsrätt: 6 000 l/s men vi tar ut ca 1 400 l/s

Det finns ingen entydig förklaring till namnet Bolmen men det kan tolkas som ”den stora”. Förleden bolm- betecknar i dialekter stor. Verbet bolma kan annars betyda ryka och svälla, även det beskrivningar som passar in på en sjö. (Källa till sjönamnets ursprung: Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.)

Reglering och uttagsrätt

I dag är nästan alla större sjöar i Sverige reglerade. Detta innebär att det finns en vattendom som bestämmer vilka vattenmängder som ska släppas ut ur sjön vid olika tillfällen under året. Den vattenmängd som tappas bestäms ofta utifrån sjöns vattennivå, årstiden och/eller flödet i utloppet från sjön. Ofta finns det även angivet inom vilka nivåer (i meter över havet) som vattenytan får variera. I vattendomarna har domstolen vägt samman alla enskilda och allmänna intressen som finns runt sjön, såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiskeintressen, för att skapa en så bra reglering som möjligt. Detta innebär att vattendomarna oftast utgör en kompromisslösning mellan olika motstående intressen. Den som reglerar sjön måste följa vattendomen och kan inte avvika från de villkor för regleringen som är inskrivna i domen.

Bolmens nivå regleras, sedan början 1950-talet vid utloppet i södra Bolmen. Sjön regleras för kraftverksändamål. Sydvatten tar ut vatten för dricksvattenproduktion ur sjön med stöd av en vattendom från 1972 men utan att reglera sjön. Vattennivån i Bolmen ligger normalt mellan 141 och 142 m ö h (meter över havet), men vid enstaka tillfällen kan nivån sjunka under 141 m ö h. Det är framförallt variationer i tillflödet av vatten till sjön samt regleringen för kraftverksändamål som bestämmer vattenytans nivå. I medel över året släpps det ut ca 23 m3/s från Bolmen, vilket motsvarar ungefär det som rinner in till Bolmen uppströms ifrån.

I medeltal tar Sydvatten ut ca 1,4 m3/s från Bolmen för dricksvattenförsörjning till Skåne. Detta utgör ca 6 % av medeltillrinningen till Bolmen. Sydvattens uttag påverkar endast marginellt nivån i Bolmen. Det är variationerna i tillrinningen till Bolmen och utflödet från Bolmen som ger upphov till de större nivåvariationer som kan märkas längs stränder och vid hamnar. Låga nivåer i Bolmen orsakas framför allt av låg tillrinning till följd av lite nederbörd i tillrinningsområdet.

 

Publicerad

Uppdaterad