Vattenkvalitet

Det dricksvatten som Sydvatten producerar uppfyller alla kvalitetskrav med god marginal. Det innebär att vi kan hålla hög leveranssäkerhet och tillgänglighet.

I tabellerna hittar du 2017 års statistik för några viktiga kemiska parametrar från våra två vattenverk. Median avser medianvärdet för det vatten vi levererar, och norm är den gällande kvalitetsnormen enligt de statliga kvalitetskraven.

Om du vill ha alla parametrar och fullständiga uppgifter om vad vårt vatten innehåller hittar du det i Produktionsrapport 2019.

Ringsjöverket

Parameter Median Norm¹ Norm² Enhet
Temp 9,5 20 °C
pH 8,1 <6,5>9,0
COD 1,3 4,0 mg/l
Konduktivitet 18 250 mS/m
Alkalinitet som vätekarbonat 44 mg/l
Total hårdhet 3,4 °dH
Kalcium 21 100 mg/l
Magnesium 1,5 30 mg/l
Natrium 9,3 100 mg/l
Kalium 1,1 mg/l
Järn 0,0026 0,100 0,200 mg/l
Mangan <0,010  0,050 mg/l
Fluorid <0,20 mg/l

Vombverket

Parameter Median Norm¹ Norm² Enhet
Temp 12,3 20 °C
pH 8,4 <6,5>9,0
COD 1,50 4,0 mg/l
Konduktivitet 38 250 mS/m
Alkalinitet som vätekarbonat 140 mg/l
Total hårdhet 6,3 °dH
Kalcium 36 100 mg/l
Magnesium 5,8 30 mg/l
Natrium 36 100 mg/l
Kalium 3,0 mg/l
Järn 0,018 0,100 0,200 mg/l
Mangan 0,0001  0,050 mg/l
Fluorid 0,23 mg/l

¹ Gränsvärde för bedömning “tjänligt med anmärkning” enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30, avser utgående dricksvatten från vattenverk.
² Se fotonot 1 men avser dricksvatten hos användaren.
< betyder att ämnet inte är detekterbart, dvs. att halterna är lägre än vad som är möjligt att analysera.

Nedladdningsbara dokument

Nedladdningsbara dokument

Publicerad

Uppdaterad