Lagar och föreskrifter

“Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent.” Detta grundläggande kvalitetskrav slås fast i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

När det gäller allmänna dricksvattenanläggningar är det Livsmedelsverket som har tillsynsansvar. Verket ger därför ut föreskrifter och råd angående dricksvattenproduktion.

Havs- och vattenmyndigheten har det övergripande ansvaret för vattenskyddet och Kemikalieinspektionen har motsvarande ansvar för kemikalieanvändningen i Sverige.

Tvister om vatten och avlopp handläggs av Statens VA-nämnd enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Lagstiftningen om dricksvattenproduktion grundar sig på EU-direktiv såsom Dricksvattendirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184) och Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

Länkar

Publicerad

Uppdaterad