Rörledningar

Hållbarhet

Sydvattens viktigaste uppgift är att leverera säkert och rent dricksvatten. Denna huvuduppgift ligger väl i linje med många av FN:s globala hållbarhetsmål, inte minst mål 6 Rent vatten och sanitet för alla. Utmaningen för bolaget är att se till att detta inte sker på bekostnad av de andra globala hållbarhetsmålen och att det negativa avtrycket från verksamheten blir så litet som möjligt.

Bakgrund

Sydvatten antog i slutet av 2018 en hållbarhetsplan vilken grundar sig på en systematisk genomlysning av bolagets strategiska plan utifrån de globala hållbarhetsmålen.

I hållbarhetsplanen konstateras att Sydvattens huvuduppgift – Säker produktion och leverans – tydligt bidrar till hållbarhetsmål 6 men också till bland annat mål 3 Hälsa och välbefinnande och mål 9 Hållbar industri och infrastruktur. Detta är våra positiva bidrag, vår positiva påverkan. Läs mer här

Genomlysningen gav insikten att Sydvattens viktiga huvuduppgift behöver ske på ett mer hållbart sätt för att säkerställa att bolaget ska kunna fortsätta med sin huvuduppgift i all framtid. Det räcker inte med att enbart bidra till mål 6 – bidraget måste också ske på ett hållbart sätt. Bolagets potentiella negativa påverkan har därför sorterats utifrån de globala hållbarhetsmålen och förbättringsinsatser har identifierats.

Under 2019 integrerades hållbarhetsplanen med den strategiska planen för att tydliggöra kopplingen mellan hållbarhetsarbetet och övriga strategiska frågor inom Sydvatten.

Hållbarhetsarbetet framöver

Utifrån de förbättringsinsatser som identifierats görs en prioritering så det viktigaste görs först. Tydliga nyckeltal sätts upp för att kunna följa och utvärdera effekten av arbetet.

Vi jobbar även med förberedelser för att kunna redovisa Sydvattens hållbarhetsarbete enligt det regelverk om transparent hållbarhetsredovisning som finns i årsredovisningslagen och som bolaget kommer att omfattas av inom några år. Ambitionen är att regelbundet göra en genomlysning av verksamheten utifrån ett hållbarhetsperspektiv för att på så sätt hela tiden skjuta fram positionerna med sikte att framtidssäkra verksamheten.

Vi har identifierat ett antal fokusområden som tydliggör och sorterar Sydvattens hållbarhetsarbete.

Bild som visar Sydvattens hållbarhetsarbete

Säker produktion och leverans

I vår huvuduppgift ingår den dagliga driften, men också alla projekt som syftar till att förbättra redundansen samt det omfattande kvalitets- och säkerhetsarbete som bedrivs.

Hållbar vattenanvändning

För en smart och hållbar vattenanvändning i samhället behöver vi verka både uppströms och nedströms. I vårt uppströmsarbete ryms till exempel Forskningsstation Bolmen samt arbetet med initiativet Klimatsäkert vatten. I vårt nedströmsarbete hittar vi främst kunskapshöjande insatser som kommunikations- och utbildningsinsatser, till exempel Tänk H2O!.

Effektiv användning av resurser

Klimatfrågan är en given prioritet och hållbarhetsplanen har en målbild om klimatneutralitet till 2030. Ett arbete pågår med att hitta ett system för att mäta bolagets klimatavtryck och en inledande beräkning gjordes under året.
Det är dock viktigt att inte enbart titta på klimatneutralitet utan även effektivisering. Energi- och resurseffektiv verksamhet är prioriterade insatser liksom en miljöeffektiv avsättning av restprodukter från produktion. I bolagets projektintensiva verksamhet är hållbar upphandling högt prioriterat och nödvändigt för en framtidssäkrad verksamhet. Fokus i arbetet kommer att ligga på entreprenörsdelen samtidigt som en metod tas fram för att få in hållbarhetsaspekter i alla led, från mindre inköp till större upphandlingar.

Nu söker vi leverantörer som har cirkulära erbjudanden eller som tillsammans med oss vill utveckla sådana. Läs mer HÄR

Robust ekonomi

En hållbar ekonomi är avgörande för Sydvattens verksamhet. Det innebär stabila finanser som möjliggör en långsiktighet vid utvecklingen av verksamheten och att vi klarar av att fullfölja vårt uppdrag oavsett konjunktur, med en rimlighet och långsiktighet i prissättningen. En förutsättning för att uppnå en hållbar ekonomi är att kombinera affärsmässighet med samhällsnytta, för att på så sätt minimera Sydvattens negativa påverkan på samhällets och naturens resurser, samtidigt som vi maximerar vårt bidrag till samhällets utveckling.

Kompetens och medarbetarskap

Verksamheten blir alltmer komplex varför kompetensförsörjning blir en förutsättning för att kunna utföra huvuduppdraget och därmed en viktig hållbarhetsfråga. Det handlar såväl om utveckling av intern kompetens och medarbetarskap som att skapa attraktionskraft för nya medarbetare.

Hållbarhetsmålen i en cirkel med mål 6 i mitten

Vatten är centralt för uppfyllande av FN:s globala hållbarhetsmål, hela världens agenda för hållbar utveckling.
Figur: Makarigakis, A.; Jimenez-Cisneros, B. UNESCO’s Contribution to Face Global Water Challenges. Water 2019, 11, 388. Översatt av Sydvatten.

Kontakt

Publicerad

Uppdaterad