Rörledningar

Hållbarhet

Framsida hållbarhetsredovisning 2020

Sydvattens hållbarhetsredovisning 2020

Framsida klimatbokslut 2020

Sydvattens klimatsbokslut 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydvattens viktigaste uppdrag är att leverera säkert och rent dricksvatten. Det ligger väl i linje med många av FN:s globala hållbarhetsmål, inte minst mål 6 ”Rent vatten och sanitet för alla”. När vi utför vårt uppdrag måste det ske med hänsyn till samtliga globala hållbarhetsmål och vår verksamhet måste ge ett så litet negativt avtryck som möjligt.

Mål 6 har en särställning bland de globala målen genom att det är en förutsättning för att de andra målen ska gå att uppfylla. Utan tillgång till rent vatten finns små möjligheter till ett fungerande samhälle. Det blir uppenbart i de delar av världen där tillgång på vatten inte är en självklarhet, men är också något som är relevant för Sverige.

Vi är en stor aktör i vårt verksamhetsområde med uppdrag att producera och distribuera vatten till kommunerna och därmed har vi ett stort ansvar för måluppfyllelsen av mål 6 i området. De delmål som finns till mål 6 är formulerade snarlikt det uppdrag som våra ägarkommuner har gett oss sedan många år: att tillse säker produktion och leverans av dricksvatten genom en dricksvattenförsörjning som ska vara likvärdig, stabil, redundant och uthållig. Högkvalitativt vatten ska levereras till alla, alltid. Därför är det genom att lyckas med vårt viktiga grunduppdrag att säkerställa tillgången till rent vatten som vi också gör vår största och viktigaste hållbarhetsinsats.

Hållbarhetsarbetet blir i stor grad ett riskhanteringsarbete där vi följer händelser, utveckling och beslut som kan påverka vår förmåga att kunna utföra vårt grunduppdrag i dag och i framtiden. Sydvattens strategiska plan anger också att bolaget ska ha ambitionen att vara en aktör med förmåga att skapa högre samhällsvärden och en positiv kraft i omställningen till ett hållbart samhälle.

Hållbarhetsmål 6 med delmål

Hållbarhetsplan

Sydvattens värdekedja 2021

Sydvattens hållbarhetsplan utgår från vårt grunduppdrag att vara bäraren av FN:s hållbarhetsmål 6 i vårt verksamhetsområde. Vår värdekedja sträcker sig från råvattentäkt till vattenanvändning och består av de tre delmomenten Säkra och utveckla våra råvattentäkter, Säker produktion och leverans samt Minska och effektivisera vattenanvändningen i samhället. Vi kompletterar med hållbarhetsinsatser utifrån de tre perspektiven Effektiv resursanvändning, Robust ekonomi och Kompetent organisation. Hållbarhetsplanen beslutades av styrelsen i december 2018.

Här är en länk till Sydvattens hållbarhetsplan

Planen baseras på en genomlysning av verksamheten utifrån ett antal prioriterade globala mål. Fokus under 2020 har legat på att identifiera och planera aktiviteter, ta fram nyckeltal och kriterier för mätning för de tre delmomenten i värdekedjan och de tre hållbarhetsperspektiven. Under 2021 fortsätter arbetet med att utveckla samtliga delmoment och perspektiv, vilket beskrivs mer nedan. Den mer detaljerade planen och resultat från 2020 finns i vår hållbarhetsredovisning.

 

Säkra och utveckla våra råvattentäkterVärdekedja, säkra och utveckla våra råvattentäckter

En stabil tillgång till råvatten är central för vår förmåga att klara huvuduppdraget – rent vatten till drygt en miljon skåningar varje dag, året om. Råvattenresursen blir allt mer utsatt för påverkan från samhället och klimatet och det finns dessutom en ökad konkurrens mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen.

Befolkningstillväxten och den ökande urbaniseringen innebär ett större behov av vatten i regionen och klimatförändringarna ger ökande påfrestningar på vattentäkter och vattenverk. Högre temperaturer ökar avdunstning dramatiskt samtidigt som vattenanvändning ökar med varmare väder, både hos de användare som Sydvatten levererar vatten till och hos de användare som vattentäkterna delas med. Vattenkvaliteten påverkas både av högre temperaturer och av att fler skyfall drar med sig ämnen som utmanar reningsmetoderna.

För att möta dessa förändringar blir Sydvattens engagemang i råvattenfrågorna allt viktigare och vi arbetar på olika sätt för att öka medvetenheten om dricksvattenförsörjningens förutsättningar. En av de viktigaste frågorna är att utveckla vattenskyddet runt råvattentäkterna och att ha ett högt engagemang i vattenråden runt täkterna. Genom Forskningsstation Bolmen tar vi ett mer långsiktigt grepp kring hur Bolmen påverkas av klimat och samhälle. Vi är också mycket engagerade på nationell nivå i frågor som gäller vattenförvaltning.

Vi är också sedan många år aktiva i olika branschföreningar och branschinitiativ, både i Sverige och utomlands. Genom att delta i kunskapsutbyte kan vi både påverka branschens utveckling och ta del av andras kunskaper och erfarenheter. Sydvatten som bolag, med våra 17 delägarkommuner, är ett exempel på värdet i att många mindre aktörer samverkar om en stor och viktig samhällsfråga.

Här är en länk till projektet Klimatsäkert vatten

Här är en länk till webbsidan för Forskningsstation Bolmen

Här är en länk till webbsidan för projekt Fokus Vombsjön

Här är en länk till webbsidan för Bolmenvatten

 

Säker produktion och leveransVärdekedja, säker produktion och leverans

Sydvattens uppdrag är att förse alla som lever och verkar i våra kommuner med dricksvatten av hög kvalitet – året om, dygnet runt. Vår verksamhet är unik eftersom den är helt avgörande för att samhället omkring oss ska fungera, i dag och på många års sikt. Därför arbetar vi ständigt med att identifiera framtidens behov och planera vår verksamhet och våra investeringar utifrån dessa.

De kommande 10–20 åren står Sydvatten inför stora investeringar. Målet är att vi ska säkra en redundant och säker dricksvattenförsörjning i vårt verksamhetsområde för lång tid framöver. Vårt nuvarande fokus ligger på att utveckla våra två befintliga vattenverk, och på vattenförsörjningen till dessa, men vi utreder också förutsättningar för att komplettera systemet med ytterligare en råvattenkälla och nya produktionsmöjligheter. Vi vill skapa ett dricksvattensystem som klarar framtidsutmaningarna med klimatförändringar, ökande befolkning, säkerhetshot, med mera.

Alla investeringar och projekt utgår från en av de viktigaste principerna i Sydvattensamarbetet: Alla delägarkommuner ska ha likvärdig tillgång till högkvalitativt dricksvatten.

 

Minska och effektivisera vattenanvändningenVärdekedja, minska och effektivisera vattenanvändningen

En av de viktigaste insatserna vi kan göra i vårt hållbarhetsarbete är att bidra till en smart och hållbar vattenanvändning. De flesta svenskar upplever vatten som en oändlig resurs, som alltid finns tillgänglig i kranen. Vi behöver få fler att förstå att tillgången på vatten är begränsad och att även vattenproduktion har påverkan på miljön. Därför gör vi omfattande utbildnings- och informationsinsatser i vårt verksamhetsområde och deltar också i nationella initiativ. Under 2020 fortsatte vi att sprida våra populära informationsfilmer i en rad kanaler för att informera om hur enkelt det är att minska på vattenförbrukningen.

Här är en länk till en sida med tips på hur du kan minska din vattenanvändning

Här är länkar till våra pedagogiska projekt: Drick kranvatten och Tänk H2O!

Effektiv resursanvändningVärdekedja, effektiv resursanvändning

Klimatfrågan är prioriterad och Sydvatten har en målbild om klimatneutralitet till 2030. En inledande grov beräkning av vårt klimatavtryck gjordes avseende år 2019 och blev ett viktigt underlag för att kunna sätta upp en plan för vägen mot klimatneutralitet och identifiera insatser där de behövs samt diskutera vilka gränsdragningar som är relevanta. Beräkning och redovisning av vårt klimatavtryck, vårt klimatbokslut, har sedan utvecklats avseende 2020.

Det är dock viktigt att inte enbart titta på klimatneutralitet utan även effektivisering. Energi- och resurseffektiv verksamhet är prioriterade insatser liksom en miljöeffektiv avsättning av restprodukter från produktionen. Inom dessa områden pågår ett antal kartläggningar för att vi ska kunna sätta in rätt insatser och sätta effektiva mål. Det handlar till exempel om översyn av restprodukter och intern vattenförbrukning. Energieffektiviseringsplaner ses över.

I bolagets projektintensiva verksamhet är hållbar upphandling högt prioriterat och nödvändigt för en framtidssäkrad verksamhet. Fokus i arbetet ligger på entreprenörsdelen samtidigt som arbetssätt tas fram för att få in hållbarhetsaspekter i alla led, från mindre inköp till större upphandlingar.

Här är en länk till Sydvattens klimatbokslut 2020

 

Robust ekonomiVärdekedja, robust ekonomi

En robust ekonomi är en förutsättning för att Sydvatten ska kunna planera investeringar på 10–20 års sikt. Det är också en förutsättning för att vi ska klara vårt samhällskritiska uppdrag att förse en stor del av Skånes befolkning med rent dricksvatten till en rimlig kostnad. De kommande åren gör vi stora investeringar i produktion och distribution, vilket kräver omfattande finansiell planering. Genom att arbeta långsiktigt med hur vi finansierar våra investeringar säkerställer vi att våra slutanvändare inte drabbas av oväntade prishöjningar – ett litet men viktigt bidrag till den sociala hållbarheten i vårt verksamhetsområde.

Här är länken till Sydvattens årsredovisning 2020

 

En kompetent organisationVärdekedja, en kompetent organisation

Den svenska VA-branschen står inför ett generationsskifte de kommande åren på grund av stora pensionsavgångar. Därför har Sydvatten och många andra branschaktörer under flera år bedrivit omfattande kampanjer för att locka nya kollegor till branschen. Erbjudandet är konkurrenskraftigt sett till lön, förmåner och möjlighet till balans i livet. Många upplever också att det är attraktivt att arbeta i den offentliga sektorn, bland annat på grund av långsiktig stabilitet och möjligheten att bidra till samhället. Verksamheten blir alltmer komplex varför kompetensförsörjning blir en förutsättning för att vi ska kunna utföra vårt huvuduppdrag och därmed också en viktig hållbarhetsfråga. Det handlar både om utveckling av intern kompetens och medarbetarskap och om att skapa attraktionskraft för nya medarbetare.

 

Hållbarhetsmålen i en cirkel med mål 6 i mitten

Vatten är centralt för uppfyllande av FN:s globala hållbarhetsmål, hela världens agenda för hållbar utveckling.
Figur: Makarigakis, A.; Jimenez-Cisneros, B. UNESCO’s Contribution to Face Global Water Challenges. Water 2019, 11, 388. Översatt av Sydvatten.

Kontakt

Publicerad

Uppdaterad