Rörledningar

Hållbarhet

Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2021

Hållbarhets-och årsredovisning 2021

 

Framsida Klimatbokslut 2021

Klimatsbokslut 2021

Vi som arbetar i värdekedjan för dricksvattenproduktion och avloppsvattenhantering bär ett eget mål i Agenda 2030, FN’s globala utvecklingsplan. Det är mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.  

Alla 17 mål i Agenda 2030 är beroende av varandra, men mål 6 brukar beskrivas som det mål som binder ihop och skapar förutsättningar för de flesta av de andraHållbarhetsmål 6 med delmål målen, kanske till om med alla. Utan tillgång till rent vatten och sanitet finns små möjligheter till ett fungerande samhälle. Det är uppenbart i de delar av världen där tillgång på vatten inte är en självklarhet, men det har också blivit mer relevant för oss i Sverige. Sydvattens största och viktigaste hållbarhetsinsats är därmed att säkerställa tillgången till rent vatten. 

Sydvatten har definierat den kedja av värdeskapande aktiviteter som vi anser att vi behöver arbeta med för att kunna säkerställa tillgången på rent vatten, och alltså säkerställa att mål 6 i agenda 2030 uppfylls, i ett långsiktigt perspektiv. Värdekedjan består av de tre delmomenten Säkra och utveckla våra råvattentäkter, Säker produktion och leverans samt Minska och effektivisera vattenanvändningen i samhället 

Sydvattens värdekedja

Den börjar i våra råvattentäkter, det vill säga de sjöar vi hämtar råvatten från, och dess avrinningsområden och förvaltningen av dessa. I detta ingår samspelet med andra intressenter kring råvattenresursen, inte minst ekosystemen. Kedjan sträcker sig vidare till den dagliga drifts- och projektverksamheten med säker drift, kvalitetsfrågor och projekt för förbättrad redundans och leveranssäkerhet. I den andra änden av värdekedjan inkluderar vi vattenanvändningen i samhället. Den måste bli både smartare och effektivare för att vara hållbar. 

Vårt uppdrag och ansvar präglas även av hänsyn till övriga globala hållbarhetsmål och värdekedjan har därför kompletterats med de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven uttryckta som momenten Effektiv resursanvändning, Robust ekonomi och Kompetent organisation. Innehållet i dessa baseras på genomlysningar av verksamheten utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där de mest väsentliga och prioriterade områdena identifierats. Tillsammans med värdekedjan utgör dessa moment grunden för bolagets hållbarhetsarbete.

Våra sex delmoment beskrivs nedan. Utifrån prioriterade områden i varje moment har vi formulerat aktiviteter och mål samt hur förflyttning ska mätas. Den mer detaljerade planen och resultat från 2021 finns i vår Hållbarhets- och årsredovisning. 

Vårt hållbarhetsarbete har sin grund i bolagets strategiska plan och dess bilaga om strategiskt hållbarhetsarbete.

 

Säkra och utveckla våra råvattentäkter
Sydvattens värdekedja, råvattentäkter

En stabil tillgång till råvatten är central för vår förmåga att klara vårt uppdrag att leverera rent vatten till drygt en miljon skåningar varje dag, året om. Råvattenresursen blir alltmer utsatt för påverkan från samhället och klimatet och det finns dessutom en ökad konkurrens mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen.  

Befolkningstillväxten och den ökande urbaniseringen innebär ett större behov av vatten i regionen och klimatförändringarna ger ökande påfrestningar på vattentäkter och vattenverk. Högre temperaturer ökar avdunstning dramatiskt samtidigt som vattenanvändning ökar med varmare väder, både hos de användare som Sydvatten levererar vatten till och hos de användare som vattentäkterna delas med. Vattenkvaliteten påverkas både av högre temperaturer och av att fler skyfall drar med sig ämnen som utmanar reningsmetoderna. 

För att möta dessa förändringar blir Sydvattens engagemang i råvattenfrågorna allt viktigare och vi arbetar på olika sätt för att öka medvetenheten om dricksvattenförsörjningens förutsättningar.  

En av de viktigaste frågorna är att utveckla vattenskyddet runt råvattentäkterna och att ha ett högt engagemang i vattenråden. Genom Forskningsstation Bolmen tar vi ett mer långsiktigt grepp kring hur Bolmen påverkas av klimat och samhälle. Vi är också mycket engagerade på nationell nivå i frågor som gäller vattenförvaltning. Genom att delta i kunskapsutbyten kan vi påverka branschens utveckling, förvärva ny kunskap och bidra till viktig omvärldspåverkan i angelägna frågor.  

En förutsättning för att vi ska kunna ha en stabil och säker vattenförsörjning är också att våra sjöar och vattentäkter ska vara i så god status som möjligt. En frisk sjö gynnar både vår verksamhet och andra intressenter kring råvattenresursen. Genom aktiv förvaltning av våra mark- och vatteninnehav med hänsyn till biologisk mångfald gynnas ekosystemen som ger friskare sjöar. Vi driver och deltar också i en rad pågående initiativ och projekt för gynnande av biologisk mångfald i och kring våra råvattentäkter.  

År 2019 presenterade Sydvatten rapporten ”Klimatsäkert vatten – hur räcker vattnet till allas behov och vem ska se till att det räcker?” som pekar på ett stort behov av bättre samordning av vattenfrågorna på nationell nivå. De förslag till ändrad vattenförvaltning som föreslogs utvecklas och fördjupas nu av Sydvatten i pilotprojekt. En rad nationella utredningar har presenterats som också är i linje med förslagen i rapporten.  

Här är en länk till projektet Klimatsäkert vatten

Här är en länk till Forskningsstation Bolmen

Här är en länk till projekt Fokus Vombsjön

Här är en länk till Vattenskyddsområde Bolmen

 

Säker produktion och leverans Sydvattens värdekedja, säker produktion och leverans

Sydvattens uppdrag är att förse alla som lever och verkar i våra kommuner med dricksvatten av hög kvalitet – året om, dygnet runt. Vår verksamhet är helt avgörande för att samhället omkring oss ska fungera, i dag och på många års sikt. Därför arbetar vi ständigt med att identifiera framtidens behov och planera vår verksamhet och våra investeringar utifrån dessa. 

De kommande 10 åren står Sydvatten inför stora investeringar. Målet är att vi ska säkra en redundant och säker dricksvattenförsörjning i vårt verksamhetsområde för lång tid framöver. Vårt nuvarande fokus ligger på att utveckla våra två befintliga vattenverk, och på vattenförsörjningen till dessa. Utredningar pågår om framtidens dricksvattenproduktion då det kan komma att behöva genomföras en större utbyggnad av Sydvattens produktionskapacitet för att möta samhällsutvecklingen och för att höja säkerheten ur flera aspekter.  

Investeringar och projekt utgår från det grundläggande uppdraget i Sydvattensamarbetet; Delägarkommunerna ska ha likvärdig tillgång till en högkvalitativ dricksvattenförsörjning.  

 

Minska och effektivisera vattenanvändningen
Sydvattens värdekedja, minska vattenanvändningen

Effektiv och hållbar vattenanvändning innebär att spara på vattenresursen, såväl råvatten som dricksvatten, genom effektivisering, återvinning, återanvändning och användande av olika vattenkvaliteter i hushåll och produktion. 

De flesta svenskar upplever vatten som en oändlig resurs, som alltid finns tillgänglig i kranen. Detsamma återspeglar sig inom industri och näringsliv, och det finns sällan samma medvetenhet kring vattenanvändning i industriella processer som kring andra begränsade resurser som till exempel energi och material. 

Fler människor behöver förstå att tillgången på vatten är begränsad och att även vattenproduktion har påverkan på miljön. Därför genomför Sydvatten omfattande utbildnings- och informationsinsatser lokalt i delägarkommunerna men driver och deltar även i nationella initiativ. 

Här är en länk till en sida med tips på hur du kan minska din vattenanvändning

Här är länkar till våra pedagogiska projekt: Drick kranvatten och Tänk H2O!

 

Effektiv resursanvändning
Sydvattens värdekedja, effektiv resursanvändning

Den största hållbarhetsfrågan globalt sett just nu är klimatkrisen, och det är också en prioriterad fråga för Sydvatten där vi arbetar målmedvetet mot målet om klimatneutralitet 2030. Vi mäter och sätter in åtgärder för att minska utsläppen från driften av våra anläggningar och har också börjat räkna på och mäta utsläppen från våra entreprenader. Klimatpåverkan går nu in som en del av beslutsunderlaget i vissa entreprenader. Vi utreder också möjligheter för klimatkompensation. Detta arbete beskrivs närmare i vårt årliga klimatbokslut.  

Det är dock viktigt att inte enbart titta på klimatneutralitet utan även effektivisering. Energi-, vatten- och resurseffektiv verksamhet är prioriterade insatser, liksom en miljöeffektiv avsättning av restprodukter från produktionen.  

Här är en länk till Sydvattens klimatbokslut 2021

 

 

Robust ekonomi
Sydvattens värdekedja, robust ekonomi

En robust ekonomi är en förutsättning för att Sydvatten ska kunna planera investeringar med en lång tidshorisont. Det är också en förutsättning för att vi ska klara vårt samhällskritiska uppdrag att förse en stor del av Skånes befolkning med rent dricksvatten till en rimlig kostnad. De kommande åren gör vi stora investeringar i produktion och distribution, vilket kräver omfattande finansiell planering.  

Genom att arbeta långsiktigt med hur vi finansierar våra investeringar säkerställer vi att våra slutanvändare inte drabbas av oväntade prishöjningar – ett litet men viktigt bidrag till den sociala hållbarheten i vårt verksamhetsområde. 

Här är länken till Sydvattens  Hållbarhets- och årsredovisning 2021

 

En kompetent organisation
Sydvattens värdekedja, kompetent organisation

Kompetensförsörjning är ett av våra prioriterade områden för att nå våra mål. För att lyckas behöver vi synliggöra vår bransch och Sydvatten som en attraktiv arbetsgivare. Bolaget deltar på arbetsmarknadsmässor och ger studenter möjligheter till praktik och examensarbeten.  

För att väcka gymnasieungdomars intresse för vattenfrågor inför deras utbildnings- och yrkesval delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet erbjuder elever och deras lärare en tvådagars utbildning vid sjön Bolmen.  

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett hälsofrämjande arbete är viktiga delar för en trygg och säker arbetsmiljö. Vi behöver också säkerställa ett ledarskap som skapar rätt förutsättningar för våra medarbetare att lyckas i sina uppdrag på ett hållbart och utvecklande sätt.  

 

Hållbarhetsmålen i en cirkel med mål 6 i mitten

Vatten är centralt för uppfyllande av FN:s globala hållbarhetsmål, hela världens agenda för hållbar utveckling.
Figur: Makarigakis, A.; Jimenez-Cisneros, B. UNESCO’s Contribution to Face Global Water Challenges. Water 2019, 11, 388. Översatt av Sydvatten.

Hållbarhetsredovisningar

Klimatbokslut

Kontakt

  • Jenny Åström

    Hållbarhetschef

    jenny.astrom@sydvatten.se

    010 - 515 10 00

Publicerad

Uppdaterad