Ringsjön flygfoto

Hållbarhet

Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2023

Hållbarhets- och årsredovisning 2023

Framsida klimatbokslut 2023

Klimatbokslut 2023

Vi som arbetar i försörjningskedjan för dricksvattenproduktion och avloppsvattenhantering bär ett eget mål i Agenda 2030, FN’s globala utvecklingsplan. Det är mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.  

Alla 17 mål i Agenda 2030 är beroende av varandra, men mål 6 brukar beskrivas som det mål som binder ihop och skapar förutsättningar för de flesta av de andraHållbarhetsmål 6 med delmål målen. Utan tillgång till rent vatten och sanitet finns små möjligheter till ett fungerande samhälle. Det är uppenbart i de delar av världen där tillgång på vatten inte är en självklarhet, men det har också blivit mer relevant för oss i Sverige. Sydvattens största och viktigaste hållbarhetsinsats är därmed att säkerställa tillgången till rent vatten. 

Sydvatten har definierat den kedja av värdeskapande aktiviteter som vi anser att vi behöver arbeta med för att kunna säkerställa tillgången på rent vatten, och alltså säkerställa att mål 6 i agenda 2030 uppfylls, i ett långsiktigt perspektiv. 

Värdekedjan sträcker sig från råvattentäkt till vattenanvändning och är en del av ett större cirkulärt system med både råvatten och dricksvatten, där det som sker i ena änden även påverkar den andra, och där samspel krävs med en mängd aktörer.

 

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

Den börjar i våra råvattentäkter, det vill säga de sjöar vi hämtar råvatten från, och dess avrinningsområden och förvaltningen av dessa. I detta ingår samspelet med andra intressenter kring råvattenresursen, inte minst ekosystemen. Kedjan sträcker sig vidare till den dagliga drift- och projektverksamheten med säker drift, kvalitetsfrågor och projekt för förbättrad redundans och leveranssäkerhet. I den andra änden av värdekedjan inkluderar vi vattenanvändningen i samhället. Den måste bli både smartare och effektivare för att vara hållbar. 

Vårt uppdrag och ansvar präglas även av hänsyn till övriga globala hållbarhetsmål och värdekedjan har därför kompletterats med de sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiven uttryckta som Effektiv resursanvändning, Robust ekonomi och Kompetent organisation. Innehållet i dessa baseras på genomlysningar av verksamheten utifrån de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, där de mest väsentliga och prioriterade områdena identifierats. Tillsammans med värdekedjan utgör dessa områden grunden för bolagets hållbarhetsarbete och formar dess hållbarhetsplan.

Våra sex delmoment beskrivs nedan. Utifrån prioriterade områden i varje moment har vi formulerat aktiviteter och mål samt hur förflyttning ska mätas. Den mer detaljerade planen och resultat från 2023 finns i vår Hållbarhets- och årsredovisning. 

 

Säkra och utveckla våra råvattentäkter

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

En stabil tillgång till råvatten är central för vår förmåga att klara vårt uppdrag att leverera rent vatten till nästan en miljon skåningar varje dag, året om. Råvattenresursen blir alltmer utsatt för påverkan från samhället och klimatet och det finns dessutom en ökad konkurrens mellan olika mark- och vattenanvändningsintressen.  

Befolkningstillväxten och den ökande urbaniseringen innebär ett större behov av vatten i regionen och klimatförändringarna ger ökande påfrestningar på vattentäkter och vattenverk. Högre temperaturer ökar avdunstning dramatiskt samtidigt som vattenanvändning ökar med varmare väder, både hos de användare som Sydvatten levererar vatten till och hos de användare som vattentäkterna delas med. Vattenkvaliteten påverkas både av högre temperaturer och av att fler skyfall drar med sig ämnen som utmanar reningsmetoderna. 

För att möta dessa förändringar blir Sydvattens engagemang i råvattenfrågorna allt viktigare och vi arbetar på olika sätt för att öka medvetenheten om dricksvattenförsörjningens förutsättningar.  

En förutsättning för en stabil och säker vattenförsörjning är att sjöar och vattentäkter är i så god status som möjligt. Klimatförändringarna påverkar Sydvattens verksamhet dels direkt, dels indirekt via rubbningar i ekosystemen som kan påverka vattenkvaliteten. Därför är Sydvatten aktiv i olika projekt och samarbeten som syftar till att studera sambandet mellan klimatförändringar och ekosystem.

En av de viktigaste frågorna är att utveckla vattenskyddet runt råvattentäkterna och att ha ett högt engagemang i vattenråden. Bolaget deltar också i många projekt och samarbeten tillsammans med andra där utgångspunkten är det gemensamma intresset att en frisk sjö är en värdefull sjö.

Genom Forskningsstation Bolmen tar vi ett mer långsiktigt grepp kring hur Bolmen påverkas av klimat och samhälle. Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten i syfte att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön. 

År 2019 presenterade Sydvatten rapporten ”Klimatsäkert vatten – hur räcker vattnet till allas behov och vem ska se till att det räcker?” som pekar på ett stort behov av bättre samordning av vattenfrågorna på nationell nivå. De förslag till ändrad vattenförvaltning som föreslogs utvecklas och fördjupas nu av Sydvatten i pilotprojekt. En rad nationella utredningar har presenterats som också är i linje med förslagen i rapporten.  

Här är en länk till projektet Klimatsäkert vatten

Här är en länk till Forskningsstation Bolmen

Här är en länk till projekt Fokus Vombsjön

Här är en länk till Vattenskyddsområde Bolmen

 

Säker produktion och leverans

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

Sydvattens uppdrag är att förse alla som lever och verkar i våra kommuner med dricksvatten av hög kvalitet – året om, dygnet runt. Vår verksamhet är helt avgörande för att samhället omkring oss ska fungera, i dag och på många års sikt. Därför arbetar vi ständigt med att identifiera framtidens behov och planera vår verksamhet och våra investeringar utifrån dessa. Investeringar och projekt utgår från det grundläggande uppdraget i Sydvattensamarbetet som säger att delägarkommunerna ska ha likvärdig tillgång till en högkvalitativ dricksvattenförsörjning.  

De kommande 10 åren står Sydvatten inför stora investeringar. Målet är att vi ska säkra en redundant och säker dricksvattenförsörjning i vårt verksamhetsområde för lång tid framöver. Vårt nuvarande fokus ligger på att utveckla våra två befintliga vattenverk, och på vattenförsörjningen till dessa.

Utredningar pågår om framtidens dricksvattenproduktion då det kan komma att behöva genomföras en större utbyggnad av Sydvattens produktionskapacitet för att möta samhällsutvecklingen och för att höja säkerheten ur flera aspekter. Arbetet med en hållbar vattenanvändning har medfört att vi vill ta ett steg längre och istället arbeta för en minskad vattenförbrukning vilket möjliggör att bolaget kan skjuta på, och till och med undvika, en del av de framtida kapacitetshöjande investeringarna, med bibehållen redundans för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Det försämrade omvärldsläget under 2022 och 2023 har inneburit ett ökat fokus på skydd mot intrång i verksamheten – både digitala och fysiska. Dricksvattenproduktionen har en strategisk betydelse för samhället och är därför viktig att skydda mot angrepp.

 

Minska och effektivisera vattenanvändningen

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

Effektiv och hållbar vattenanvändning innebär att spara på vattenresursen, såväl råvatten som dricksvatten, genom effektivisering, återvinning, återanvändning och användande av olika vattenkvaliteter i hushåll och produktion. 

De flesta svenskar upplever vatten som en oändlig resurs, som alltid finns tillgänglig i kranen. Detsamma återspeglar sig inom industri och näringsliv, och det finns sällan samma medvetenhet kring vattenanvändning i industriella processer som kring andra begränsade resurser som till exempel energi och material. 

Fler människor behöver förstå att tillgången på vatten är begränsad och att även vattenproduktion har påverkan på miljön. Därför genomför Sydvatten omfattande utbildnings- och informationsinsatser lokalt i delägarkommunerna men driver och deltar även i nationella initiativ. 

För att kunna arbeta än mer aktivt med att minska vattenanvändningen behövs en mer träffsäker mätning av den faktiska förbrukningen hos hushåll, i industri, i offentlig sektor och på andra platser i samhället, både när det gäller råvatten och dricksvatten. Sydvatten har ambitionen att initiera och driva ett arbete med att samla in bättre och mer tillförlitliga data för dricksvattenanvändningen i nära samarbete med ägarkommuner.

Här är en länk till en sida med tips på hur du kan minska din vattenanvändning

Här är länkar till våra pedagogiska projekt: Drick kranvatten och Tänk H2O!

 

Effektiv resursanvändning

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

Den största hållbarhetsfrågan globalt sett just nu är klimatkrisen, och det är också en viktig fråga för Sydvatten där vi arbetar målmedvetet mot målet om klimatneutralitet 2030. Vi mäter och sätter in åtgärder för att minska utsläppen från drift och entreprenader. Klimatpåverkan går nu in som en del av beslutsunderlaget i vissa entreprenader. Vi utreder också möjligheter för klimatkompensation. Detta arbete beskrivs närmare i vårt årliga klimatbokslut.  

Det är dock viktigt att inte enbart titta på klimatneutralitet utan även effektivisering. Energi-, vatten- och resurseffektiv verksamhet är prioriterade insatser, liksom en miljöeffektiv avsättning av restprodukter från produktionen.  

Här är en länk till Sydvattens klimatbokslut 2023

 

Robust ekonomi

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

En robust ekonomi är en förutsättning för att Sydvatten ska kunna planera investeringar med en lång tidshorisont. Det är också en förutsättning för att vi ska klara vårt samhällskritiska uppdrag att förse en stor del av Skånes befolkning med rent dricksvatten till en rimlig kostnad. De kommande åren gör vi stora investeringar i produktion och distribution, vilket kräver omfattande finansiell planering.  

Genom att arbeta långsiktigt med hur vi finansierar våra investeringar säkerställer vi att våra slutanvändare inte drabbas av oväntade prishöjningar – ett litet men viktigt bidrag till den sociala hållbarheten i vårt verksamhetsområde. 

Bolagets målsättning är att all finansiering ska klassas som grön. För detta ändamål finns ett grönt finansieringsramverk. Läs mer om Sydvattens arbete med grön finansiering.

Här är länken till Sydvattens  Hållbarhets- och årsredovisning 2023

 

En kompetent organisation

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

De snabba förändringarna i omvärlden ställer stora krav på Sydvattens förmåga att anpassa verksamheten och utreda nya hot och möjligheter. För detta krävs en organisation som är kompetent, flexibel och strategisk.

Sydvatten är en stark aktör i VA-Sverige och är med och driver utveckling. Medarbetarna uppmuntras till externa engagemang för att bidra till branschens utveckling och hämta hem ny kunskap. Kompetensförsörjningen är en utmaning för Sydvatten, precis som för många andra tekniska bolag. Sydvatten arbetar därför strukturerat med att skapa en organisation som är en attraktiv arbetsgivare med gott rykte och stora möjligheter till utveckling för den enskilde. För att lyckas behöver vi synliggöra vår bransch och Sydvatten som en attraktiv arbetsgivare. Bolaget deltar på arbetsmarknadsmässor och ger studenter möjligheter till praktik och examensarbeten.

För att väcka gymnasieungdomars intresse för vattenfrågor inför deras utbildnings- och yrkesval delar Sydvatten varje år ut stipendiet Tänk H2O! Stipendiet erbjuder elever och deras lärare en tvådagars utbildning vid sjön Bolmen.

En stor del av verksamheten innebär samverkan mellan olika kompetenser, från forskning och påverkansarbete till driftsfrågor och teknisk utveckling.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett hälsofrämjande arbete är viktiga delar för en trygg och säker arbetsmiljö. Vi behöver också säkerställa ett ledarskap som skapar rätt förutsättningar för våra medarbetare att lyckas i sina uppdrag på ett hållbart och utvecklande sätt.  

 

Hållbarhetsmålen i en cirkel med mål 6 i mitten

Vatten är centralt för uppfyllande av FN:s globala hållbarhetsmål, hela världens agenda för hållbar utveckling.
Figur: Makarigakis, A.; Jimenez-Cisneros, B. UNESCO’s Contribution to Face Global Water Challenges. Water 2019, 11, 388. Översatt av Sydvatten.

Hållbarhetsredovisningar

Klimatbokslut

Publicerad

Uppdaterad