Så här fungerar dricksvattenförsörjningen

Varifrån kommer kranvattnet? Från kommunen? Sydvatten? VA SYD? NSVA? Vem gör vad och hur hänger verksamheterna ihop? Vi reder ut begreppen.

Vattenförsörjningen i västra Skåne består idag av enskilda kommuners VA-verksamhet jämsides med Sydvatten, VA SYD och NSVA. De tre organisationerna har till största delen gemensamma ägare och uppdragsgivare i kommunerna men uppdrag och typ av verksamhet skiljer sig åt. Verksamheterna omfattas av lagen om allmänna vattentjänster vilket bland annat innebär att organisationerna inte får gå med vinst.

De flesta av oss tar för givet att det ska komma rent vatten när man öppnar kranen. Men i Skåne är det inte lika självklart som i resten av landet. Västra Skånes dricksvatten är ett resultat av förutseende planering för 60 år sedan. Eftersom de egna vattentäkterna inte räckte till den växande befolkningen beslutade regeringen att vatten skulle tas från sjön Bolmen i Småland. För att leda vattnet söderut anlades den åtta mil långa Bolmentunneln.

sydvatten_logoBygget av Bolmentunneln krävde ett stabilt kommunalt samarbete och 1966 bildade fem kommuner därför det gemensamma bolaget Sydvatten AB. Sedan dess har fler kommuner anslutit sig för att trygga invånarnas tillgång till säkert dricksvatten. Idag är Sydvatten en av Sveriges största dricksvattenproducenter med 17 delägarkommuner som tillsammans har närmare 1 miljon invånare.

Sydvatten leds av en styrelse med politiker från alla delägarkommuner. Bolaget beslutar om driftbudgetar och avgift till kommunerna.

Sydvatten äger och driver två vattenverk, Bolmentunneln samt huvudledningssystemet för distribution av dricksvatten. Vatten från Vombsjön bereds i Vombverket och vatten från Bolmen bereds i Ringsjöverket. Vid behov används Ringsjön som reservvattentäkt.

Från vattenverken levereras vattnet till anslutningspunkter i varje delägarkommun. Därifrån ansvarar kommunerna själva för distributionen ut till slutkonsumenten. I knappt hälften av Sydvattenkommunerna är det den enskilda kommunens VA-organisation som distribuerar dricksvattnet till invånarna. De övriga kommunerna samarbetar i antingen VA SYD eller NSVA.

vasydVA SYD, som bildades 2008, består av VA-verksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Samarbetet ger kommunerna bredare kompetens, starkare beredskap och minskad sårbarhet. VA SYD ansvarar för kommunernas dricksvattendistribution, avlopp och dagvatten samt för avfallshanteringen i Burlöv och i Malmö. VA SYDs medlemskommuner, med totalt 500 000 invånare, får sitt dricksvatten från Sydvatten. En mindre del av Malmös dricksvatten tas dock ur Grevietäkten och produceras av VA SYD i Bulltofta vattenverk.

VA SYD är ett kommunalförbund och i det stora hela motsvarar uppdraget förhållandena i Sydvatten, med den skillnaden att styrningen från medlemmarna sker i ägarnämnder. Men formellt beslutar kommunalförbundet om taxa, driftbudget och finansiering som sker genom lån från medlemskommuner. VA SYD äger berörda anläggningar.

nsva_logotype2009 bildades samarbetet NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) där Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp ingår. NSVA är ett kommunalägt bolag som är en renodlad driftorganisation med ansvar för 230 000 invånares dricksvattendistribution, avlopp och dagvatten. Delägarkommunerna fattar beslut om taxor, driftbudgetar, investeringar och finansiering. Kommunerna äger sina respektive anläggningar. NSVA innebär att kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt kan ta sig an större och mer krävande projekt än tidigare med syftet att trygga invånarnas VA-funktioner.

NSVA driver Örbyfältet och Örby vattenverk. När det färdiga dricksvattnet från Sydvatten når Helsingborg pumpas det ut i Örbyfältet, där det filtreras ytterligare genom sandlagren innan det via Örby vattenverk distribueras till invånarna i Helsingborg samt transiteras till Höganäs kommun (som inte ingår i NSVA). Örbyfältet är en viktig länk för hela Sydvattensystemet och fungerar som en betydelsefull vattenreservoar för alla kommuner som är anslutna till Sydvatten.

Kommunernas egen dricksvattenproduktion

I några av Sydvattenkommunerna finns borrade brunnar med små kommunala vattenverk som försörjer mindre områden som inte är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Skurup är delägare i Sydvatten men än så länge sker dricksvattenförsörjningen i egen regi. Skurups anslutning kommer att ske när kommunen önskar, dock senast 2023. Båstad, Perstorp och Åstorp har egen dricksvattenproduktion men den drivs av NSVA. Perstorp och Åstorp ingår inte i Sydvatten. Båstad ingår sedan sommaren 2018 i Sydvatten och kommer framöver att anslutas till Sydvatten. Ängelholms kommun är sedan april 2015 ansluten till Sydvatten.

Kommunerna i västra Skåne har alltså valt att organisera verksamheten på olika sätt för att förse invånare, sjukhus och företag med säkert dricksvatten. Sydvatten, VA SYD och NSVA har ett stort gemensamt ansvar för helheten i det övergripande samhällsuppdraget att säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning.

 

Cirklarna visar vilka kommuner som ingår i Sydvatten, VA SYD respektive NSVA. De fem kommuner som bildar VA SYD är också delägare i Sydvatten. Av de kommuner som ingår i NSVA är fem delägare i Sydvatten, medan två står utanför Perstorp och Åstorp.

forsorjn-kedjan-710

Bilden visar vattenförsörjningskedjan från vattentäkt till recipient. Sydvatten har i uppdrag från ägarkommunerna att leverera ett fullgott dricksvatten till kommunerna. I mitten av bilden ser vi en överlämningspunkt där kommunerna i egen regi eller genom VA SYD och NSVA, tar över distributionen av dricksvattnet fram till tappkranen för att sedan ta hand om avloppet och se till att det renas innan det når recipienten. Våra respektive uppdrag och intressen överlappar varandra vilket medför att vi också är skyldiga att se till att överlämningspunkten blir så effektiv som möjligt.