Vombfältet, infiltrationsdammar

Så här fungerar dricksvattenförsörjningen

Varifrån kommer kranvattnet? Från kommunen? Sydvatten? VA SYD? NSVA? Vem gör vad och hur hänger verksamheterna ihop? Vi reder ut begreppen.

Vattenförsörjningen i västra Skåne består idag av enskilda kommuners VA-verksamhet jämsides med Sydvatten, VA SYD och NSVA. De tre organisationerna har till största delen gemensamma ägare och uppdragsgivare i kommunerna men uppdrag och typ av verksamhet skiljer sig åt. Verksamheterna omfattas av lagen om allmänna vattentjänster vilket bland annat innebär att organisationerna inte får gå med vinst.

De flesta av oss tar för givet att det ska komma rent vatten när man öppnar kranen. Men i Skåne är det inte lika självklart som i resten av landet. Västra Skånes dricksvatten är ett resultat av förutseende planering för 60 år sedan. Eftersom de egna vattentäkterna inte räckte till den växande befolkningen beslutade regeringen att vatten skulle tas från sjön Bolmen i Småland. För att leda vattnet söderut anlades den åtta mil långa Bolmentunneln.

sydvatten_logo

Bygget av Bolmentunneln krävde ett stabilt kommunalt samarbete och 1966 bildade fem kommuner därför det gemensamma bolaget Sydvatten AB. Sedan dess har fler kommuner anslutit sig för att trygga invånarnas tillgång till säkert dricksvatten. Idag är Sydvatten en av Sveriges största dricksvattenproducenter med 17 delägarkommuner som tillsammans har närmare 1 miljon invånare.

Sydvatten leds av en styrelse med politiker från alla delägarkommuner. Bolaget beslutar om driftbudgetar och avgift till kommunerna.

Sydvatten äger och driver två vattenverk, Bolmentunneln samt huvudledningssystemet för distribution av dricksvatten. Vatten från Vombsjön bereds i Vombverket och vatten från Bolmen bereds i Ringsjöverket. Vid behov används Ringsjön som reservvattentäkt.

Från vattenverken levereras vattnet till anslutningspunkter i varje delägarkommun. Därifrån ansvarar kommunerna själva för distributionen ut till slutkonsumenten. I knappt hälften av Sydvattenkommunerna är det den enskilda kommunens VA-organisation som distribuerar dricksvattnet till invånarna. De övriga kommunerna samarbetar i antingen VA SYD eller NSVA.

vasyd logga

VA SYD, som bildades 2008, består av VA-verksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Samarbetet ger kommunerna bredare kompetens, starkare beredskap och minskad sårbarhet. VA SYD ansvarar för kommunernas dricksvattendistribution, avlopp och dagvatten samt för avfallshanteringen i Burlöv och i Malmö. VA SYDs medlemskommuner, med totalt 500 000 invånare, får sitt dricksvatten från Sydvatten. En mindre del av Malmös dricksvatten tas dock ur Grevietäkten och produceras av VA SYD i Bulltofta vattenverk. VA SYD har också egna mindre grundvattenverk i Hurva i Eslövs kommun och Gravaregården i Lunds kommun.

VA SYD är ett kommunalförbund och i det stora hela motsvarar uppdraget förhållandena i Sydvatten, med den skillnaden att styrningen från medlemmarna sker i ägarnämnder. Men formellt beslutar kommunalförbundet om taxa, driftbudget och finansiering som sker genom lån från medlemskommuner. VA SYD äger berörda anläggningar.

 

nsva_logotype

2009 bildades NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) där Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga ingår. NSVA är ett kommunalägt bolag som är en renodlad driftorganisation med ansvar för 250 000 invånares dricksvattendistribution, avlopp och dagvatten. Delägarkommunerna äger sina respektive anläggningar och fattar beslut om taxor, driftbudgetar, investeringar och finansiering. Kommunerna äger sina respektive anläggningar. Med NSVA kan kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt kan ta sig an större och mer krävande projekt än i egen regi för att trygga invånarnas VA-funktioner.

NSVA driver Örbyfältet och Örby vattenverk. När det färdiga dricksvattnet från Sydvatten når Helsingborg pumpas det ut i Örbyfältet, där det filtreras ytterligare genom sandlagren innan det via Örby vattenverk distribueras till invånarna i Helsingborg samt transiteras till Höganäs kommun (som inte ingår i NSVA). Örbyfältet är en viktig länk för hela Sydvattensystemet och fungerar som en betydelsefull vattenreservoar för alla kommuner som är anslutna till Sydvatten.

Kommunernas egen dricksvattenproduktion

I några av Sydvattenkommunerna finns borrade brunnar med små kommunala vattenverk som försörjer mindre områden som inte är anslutna till det kommunala ledningsnätet. Skurups kommun är delägare sedan 2010 men anslutningen av kommunen till Sydvattens ledningsnät kommer att ske våren 2024. Perstorp, Åstorp, Örkelljunga samt delar av Båstad har egen dricksvattenproduktion som drivs av NSVA. Perstorp,  Åstorp och Örkelljunga ingår inte i Sydvatten. Båstad är delägare sedan sommaren 2018 och de södra delarna av Båstad har anslutits till Sydvattens ledningsnät i etapper där den sista delen blev klar vintern 2024. 

Kommunerna i västra Skåne har alltså valt att organisera verksamheten på olika sätt för att förse invånare, sjukhus och företag med säkert dricksvatten. Sydvatten, VA SYD och NSVA har ett stort gemensamt ansvar för helheten i det övergripande samhällsuppdraget att säkerställa en trygg dricksvattenförsörjning.

 

Cirklarna visar vilka kommuner som ingår i Sydvatten, VA SYD respektive NSVA. De fem kommuner som bildar VA SYD är också delägare i Sydvatten. Av de kommuner som ingår i NSVA är fem delägare i Sydvatten, medan tre står utanför Perstorp, Åstorp och Örkelljunga.

forsorjn-kedjan-710

Bilden visar vattenförsörjningskedjan från vattentäkt till recipient. Sydvatten har i uppdrag från ägarkommunerna att leverera ett fullgott dricksvatten till kommunerna. I mitten av bilden ser vi en överlämningspunkt där kommunerna i egen regi eller genom VA SYD och NSVA, tar över distributionen av dricksvattnet fram till tappkranen för att sedan ta hand om avloppet och se till att det renas innan det når recipienten. Våra respektive uppdrag och intressen överlappar varandra vilket medför att vi också är skyldiga att se till att överlämningspunkten blir så effektiv som möjligt.

Distributionsnät

Vattnet från Sydvatten pumpas alltså ut från Ringsjöverket respektive Vombverket till kommunernas olika leveranspunkter. Totalt är Sydvattens ledningsnät för dricksvatten 40 mil långt.

Anläggningar på ledningsnätet

För att se till att vattnet når kommunernas leveranspunkter krävs även en rad anläggningar ute på ledningsnätet. Olika pumpstationer säkerställer trycket i ledningarna. På ledningarna finns dessutom ventiler för sektionsvis avstängning, tryckreglering, flödesreglering, luftning och tömning.

Säkerhet vid driftstörning

För att säkerställa vattenleveranserna vid en driftstörning på något av vattenverken finns ett utvecklat system för redundans. Ledningsnätet utgörs dessutom i stor utsträckning av dubbla ledningar vilket ger en hög leveranssäkerhet. Om någonting händer i en ledning kan vattnet ledas förbi i den andra ledningen.

På kommunernas hemsidor kan du läsa mer om deras ledningsnät.

Publicerad

Uppdaterad