Vattenmätare

Visselblåsning

Vi är måna om att missförhållanden som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning har vi inrättat en visselblåsarlösning. Alla anmälningar tas emot och hanteras av en extern aktör. Kanalen ska användas för arbetsrelaterade sammanhang och är tänkt som ett komplement om man som utomstående inte känner sig trygg med att vända sig till sin ordinarie kontaktperson.
Vänligen observera att det enbart är personer med direkt anknytning till Sydvattens verksamhet som omfattas av skyddet i visselblåsarlagstiftningen (Lag 2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden). Läs mer HÄR.

Exempel på vad som kan anmälas

Endast uppgifter som är sakligt motiverade behandlas, det vill säga i syfte att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning. Även andra allvarliga oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa kan anmälas, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.Endast uppgifter som är sakligt motiverade behandlas, det vill säga i syfte att utreda om personen ifråga varit delaktig i allvarliga oegentligheter. Som allvarliga oegentligheter räknas bland mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

Vad kan inte anmälas via visselblåsartjänsten?

Mindre allvarliga fall av missförhållanden ska med hänvisning till Datainspektionens rekommendationer samt Dataskyddslagen inte anmälas via detta system. Hit räknas exempelvis:
• Tvister, fel, reklamationer
• Missnöje med lön
• Mindre allvarliga trakasserier
• Mindre stölder
• Misstankar om brott som är begångna av personer som inte har en ledande befattning.
Dessa och liknande ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller på sådant sätt som Sydvattens andra policys, riktlinjer och rutiner anger.

Så lämnar du din anmälan

• Din anmälan lämnas via webbplatsen wb.2secure.se där du måste ha företagskoden: frg901, för att kunna logga in på Sydvattens visselblåsningstjänst. Tydliga frågeformulär hjälper dig att ge fullständig information som gör ditt ärende möjligt att utreda på ett bra sätt.
• Om tjänsten av någon anledning skulle ligga nere eller om du vill lämna en muntlig rapportering så fungerar det att göra en visselblåsning via telefon: 077-177 99 77.
Vid muntlig rapportering har du rätt att få kontrolläsa och rätta eventuella felaktigheter i din anmälan. Om du vill skriva under protokollet från din anmälan kan du begära det genom webbportalen. Om du väljer att skriva under din anmälan får 2Secure kännedom om din identitet. 2 Secure kommer inte att delge Sydvatten din identitet, utan du är fortsatt anonym gentemot bolaget.
• Du kan också lämna in en anmälan till en behörig myndighet inom ett visst ansvarsområde eller någon av EU:s organ och byråer. Även om du rapporterar externt har du skydd enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. På denna länk kan du se de behöriga myndigheter som upprättat externa rapporteringskanaler.

Vad händer när en anmälan lämnats in

Alla anmälningar tas på allvar och alla rapporteringar utreds av 2Secure som är en utomstående och oberoende aktör. 2Secures handläggare är vana vid att hantera känsliga uppgifter. När en anmälan inkommer görs den helt anonym och ärendet får ett specifikt nummer. Detta nummer kan du sedan använda för att komplettera uppgifter eller för att följa upp ärendet.
Inledningsvis görs en bedömning av informationen. Varje ärende hanteras efter en genomtänkt strategi och noggrant utarbetade rutiner. Beroende på anmälans art och omfattning tas sedan beslut om vidare åtgärder i samråd med Sydvattens etiska kommitté.

Därför arbetar Sydvatten med en utomstående aktör

Genom att låta en utomstående aktör ta hand om anmälningarna ökar trovärdigheten och tryggheten för dig som lämnar uppgifter. Vi samarbetar därför med 2Secure som dels tillhandahåller själva visselblåsartjänsten, dels är en opartisk och professionell mottagare som snabbt gör en värdering av information som lämnas. Som säkerhetsföretag är de vana vid att hantera känslig information.

Om vår samarbetspartner för visselblåsning

2Secure är ett säkerhetsföretag med lång erfarenhet av den här typen av ärenden. De har en etablerad förmåga och stor erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar. 2Secure är vana vid att hantera och bedöma känsliga ärenden. Som utomstående och därmed oberoende aktör granskar och filtrerar de inkommande ärenden och prövar dem mot gällande lagstiftning samt genomför utredningar av ärenden.

 

Publicerad

Uppdaterad