vattendroppar på blomblad

Ekonomi

2021 i korthet

Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett långsiktigt säkert, redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. I vår Hållbarhets- och årsredovisning kan du läsa om våra utmaningar ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Som bilaga till redovisningen finns ett Klimatbokslut avseende 2021. I detta ges en mer detaljerad redovisning av arbetet med att minska klimatutsläppen från verksamheten. Dokumenten är interaktiva, klickbar pdf.

Några korta punkter

  • Vi arbetar med långsiktig finansiering för att få en hållbar avgiftsutveckling –
    50 kronor per hushåll och år – och vi gör stora investeringar för ett säkert vatten av god kvalitet. Sydvattens kostnader i den totala VA-taxan är ca 18 %.
  • Läs om vårt arbete med bevarande av biologisk mångfald. Det är en hjärtefråga för oss. En levande sjö är en frisk sjö och en förutsättning för att vi ska kunna ha en stabil och säker vattenförsörjning är också att vi ska ha våra sjöar och vattentäkter i så god status som möjligt.
  • Den största hållbarhetsfrågan globalt sett är klimatet, vilket också är en prioriterad fråga för Sydvatten där vi arbetar målmedvetet mot klimatneutralitet 2030. Det största klivet under året har vi tagit genom att börja räkna på och mäta utsläppen från våra entreprenader.
  • Vattenanvändningen i samhället måste vara både smartare och effektivare för att vara hållbar. Vi breddar vår målgrupp för kommunikation och insatser för hållbar vattenanvändning från den breda allmänheten till näringsliv och offentlig sektor, storförbrukare av vatten som till viss del behöver annan information och har andra incitament för förändring.

Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2021Framsida Klimatbokslut 2021

Årsredovisningar

Publicerad

Uppdaterad