vattendroppar på blomblad

Ekonomi

2022 i korthet

Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett långsiktigt säkert, redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. I vår Hållbarhets- och årsredovisning kan du läsa om våra utmaningar ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Som bilaga till redovisningen finns ett Klimatbokslut avseende 2021. I detta ges en mer detaljerad redovisning av arbetet med att minska klimatutsläppen från verksamheten. Dokumenten är interaktiva, klickbar pdf.

Några korta punkter

  • Sydvatten har en god finansiell ställning. Vid utgången av 2022 var soliditeten mätt som andel av obeskattade reserver 11,0 %. Det genomsnittliga vattenpriset till våra ägarkommuner uppgick till 4,43 kr/m3.
  • Under de kommande 10 åren ska vi investera 3,9 miljarder och har därmed behov av såväl nya lån som att refinansiera befintlig låneskuld. För att möta det kommande finansieringsbehovet har arbetet med att ta fram ett obligationsprogram och ett grönt finansieringsramverk fortsatt under året.
  • En av bolagets viktigaste frågor är att utveckla vattenskyddet runt råvattentäkterna och att ha ett högt engagemang i vattenråden. Sydvatten deltar också i många projekt och samarbeten tillsammans med andra där utgångspunkten är det gemensamma intresset att en frisk sjö är en värdefull sjö.
  • EU:s nya dricksvattendirektiv innehåller ett antal krav som direkt kopplas till hållbar vattenanvändning. Sydvatten har genom både lokalt och nationellt engagemang satsat på att kommunicera ut vatten används hållbart och att vatten måste värderas högre än i dag.
  • En viktig milstolpe som passerats är att Sydvattens laboratorium erhållit ackreditering av Swedac i juli 2022. Ett antal mikrobiologiska parametrar kontrolleras numera genom ackrediterade analyser av Sydvattens eget laboratorium.

 

Framsida Hållbarhets- och årsredovisningen 2022

Hållbarhets- och årsredovisning 2022

Framsida klimatbokslut 2022

Klimatsbokslut 2022

 

Årsredovisningar

Publicerad

Uppdaterad