vattendroppar på blomblad

Ekonomi

2023 i korthet

Sydvattens övergripande strategi är att skapa ett långsiktigt säkert, redundant och hållbart dricksvattenförsörjningssystem. I vår Hållbarhets- och årsredovisning kan du läsa om våra utmaningar ur ett ekonomiskt och hållbarhetsmässigt perspektiv. Som bilaga till redovisningen finns ett Klimatbokslut avseende 2023. I detta ges en mer detaljerad redovisning av arbetet med att minska klimatutsläppen från verksamheten. Dokumenten är interaktiva, klickbar pdf.

Några korta punkter

  • Sydvatten har en god finansiell ställning. Vid utgången av 2023 var soliditeten 17,9 %. Det genomsnittliga vattenpriset till våra ägarkommuner uppgick till 4,77 kr/m3.
  • Under de kommande 10 åren ska vi investera 4,2 miljarder och har därmed behov av såväl nya lån som att refinansiera befintlig låneskuld. För att möta det kommande finansieringsbehovet har ett obligationsprogram och ett grönt finansieringsramverk tagits fram under året.
  • Tre stora nybyggda anläggningar togs i drift under året, en UV-barriär och en fjärde produktionslinje på Vombverket och en tredje dricksvattenledning mellan Vombverket och Norra Ugglarp.
  • Anslutningen av Skurups kommun påbörjades, kommunen kommer att vara ansluten till Sydvattens dricksvattensystem före sommaren 2024.
  • En av bolagets viktigaste frågor är att utveckla vattenskyddet runt råvattentäkterna och att ha ett högt engagemang i vattenråden. Sydvatten deltar också i många projekt och samarbeten tillsammans med andra där utgångspunkten är det gemensamma intresset att en frisk sjö är en värdefull sjö.
  • EU:s nya dricksvattendirektiv innehåller ett antal krav som direkt kopplas till hållbar vattenanvändning. Sydvatten har genom både lokalt och nationellt engagemang arbetat med att kommunicera  hållbar vattenanvändning och att vatten måste värderas högre än i dag.
Framsida Hållbarhets- och årsredovisning 2023

Hållbarhets- och årsredovisning 2023

Framsida klimatbokslut 2023

Klimatbokslut 2023

 

 

Årsredovisningar

Publicerad

Uppdaterad