Foto Judith Etzold

Grön finansiering

För att finansiera bolagets investeringar och refinansiera befintlig låneskuld har Sydvatten ett kontinuerligt behov av ny finansiering.

Sydvatten agerar självständigt på de finansiella marknaderna men har kommunal borgen från de sjutton ägarkommunerna som säkerhet vid all upplåning. Som komplement till bankupplåning har bolaget ett MTN-program med en ram om 2 miljarder kronor.

Bolagets målsättning är att all finansiering ska klassas som grön. För detta ändamål finns ett grönt finansieringsramverk. Sydvatten har anlitat Cicero för second opinion och de graderar ramverket som medium green med en excellent governance assessment.

Green Finance Second Opinion

Green Finance Framework

Publicerad

Uppdaterad