Fokus Vombsjön logo

Fokus Vombsjön

Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön. Projektet startade 2018.

Syfte och mål

Tre mål har satts upp för projektet:

 • Att nå kvalitetskraven enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.
 • Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.
 • Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden.

Planerade arbetsområden

För arbetet inom Fokus Vombsjön har en arbetsplan indelad i olika aktiviteter tagits fram. Arbetsplanen med dess aktiviteter kan justeras under projektets gång.

De aktiviteter som tagits fram och är aktuella nu är följande:

 1. Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
 2. Status Vombsjön
 3. Miljöövervakning
 4. Fiskförvaltning
 5. Intern fosforbelastning
 6. Extern fosforbelastning
 7. Kommunikationsarbete

Läs mer om projektet på www.fokusvombsjon.se

För mer information om projektet, arbetsgruppen eller projektbeskrivningen, vänligen kontakta bitr. projektledare Christian Alsterberg på christian.alsterberg@sydvatten.se

Mer information

Vill du ha information och uppdateringar om arbetet i projektet och en notis när nyheter läggs upp på webben? Skicka e-post till fokusvombsjon@kavlingean.se så lägger vi in dig på listan.


Temadag 2023: Vombsjön Blommar!

Tisdag 3 oktober 2023 vid Övedskloster.

Välkomna till en temadag organiserad av Fokus Vombsjön, ett samarbetsprojekt mellan Sydvatten AB och Kävlingeåns vattenråd. Höstens temadag syftar till att skapa en bättre förståelse om algblomningar i Vombsjön. Varför sker det algblomningar? Är algblomningar farliga? Och hur ska vi på bästa sätt övervaka och motverka algblomningar?

Vad kommer hända under denna temadag?

Vi kommer att smaka på alger, titta på alger och prata om alger. Alla alger är inte farliga. Det är faktiskt så att algblomningar i många sjöar är en förutsättning för en produktiv och frisk sjö. Under dagen kommer bland annat forskare från Lunds universitet att ge oss deltagare mer kunskap och förståelse om algblomningar. Vi kommer få en redogörelse av medborgarforskningsprojektet Algväktarna. Fokus Vombsjön kommer att berätta om hur man har moderniserat algövervakningen i sjön samt hur en god förvaltning av fisk kan minska förekomsten av algblomningar.

Var och när ses vi?

Vi ses på Övedskloster, vid parkeringen, tisdagen den 3 oktober, klockan 13:30. Vi lyssnar, diskuterar och blir inspirerade i 2.5 timma. Denna temadag är kostnadsfri och vi bjuder på något enklare att äta och dricka.

Vänligen ange följande när ni anmäler er:

Jag vill delta på: Eftermiddag (13:30 – 16:00) samt  eventuella allergier.

Anmälan

Anmälan skickar ni till Christian Alsterberg: christian.alsterberg@sydvatten.se eller telefon 010 515 11 38, senast 19 september. Glöm ej att meddela eventuella allergier.


Temadag: Smaka på Vombsjön!

20 september 2022 vid Övedskloster.

Välkomna till en temadag organiserad av Fokus Vombsjön, ett samarbetsprojekt mellan Sydvatten AB och Kävlingeåns vattenråd. Höstens temadag syftar till att synliggöra de livsmedelsproducenter som är verksamma runt och i Vombsjön och hur vi inom Fokus Vombsjön tillsammans jobbar med dessa verksamheter för en hållbar livsmedelsproduktion.

Vad kommer hända under denna temadag?

• Sandra Nordström (kommunikatonsstrateg på Sydvatten) kommer att diskutera dricksvattenproduktion och vad vi ska göra för att vattnet skall räcka till alla. Vi smakar på Vombsjövatten och annat lokalt vatten. Smakar de olika?
• Leif Nilsson (fd yrkesfiskare) kommer berätta hur man jobbar med ett hållbart och långsiktigt yrkes- och sportfiske i Vombsjön. Vi smakar på fisk från sjön tillagad med olika matlagningsmetoder.
• Håkan Lindquist (Lantbrukare) kommer att prata om lantbruket runt sjön, samverkan med vattenråd och hur man tillsammans har lyckats att minska näringsbelastningen på Vombsjön samtidigt som ett aktivt lantbruk pågår runt sjön. Vi smakar på lokalproducerat bröd och kött från Vombsjöns tillrinningsområde.
• Jan Friheden kommer att guida oss genom alla fantastiska och ätbara örter som växer runt Vombsjön. Vi tar en promenad ner till Vombsjön och ser vad vi hittar på vägen som hade smakat gott i en sallad eller tillsammans med andra livsmedel.

Var och när ses vi?

Vi ses på Övedskloster, vid parkeringen, den 20 september. Man är välkommen klockan 13:30 eller 17:30. Vi lyssnar, diskuterar och blir inspirerade i 2.5 timma. Denna temadag är kostnadsfri.

Vänligen ange följande när ni anmäler er:

Jag vill delta på: Eftermiddag (13:30 – 16:00) ELLER Kväll (17:30 – 20:00)
Jag vill bli upphämtad vid busshållplatsen Veberöd öster

Anmälan skickar ni till Christian Alsterberg (christian.alsterberg@sydvatten.se), eller telefon 010 515 11 38, senast 8 september.

 


Temadag 7 december 2021: Fokus på Vombsjöns miljöarkiv, nutid och framtid

Välkomna till en temadag organiserad av Fokus Vombsjön, ett samarbetsprojekt mellan Sydvatten AB och Kävlingeåns vattenråd. Vinterns temadag syftar till att få reda på mer om Vombsjöns och det omkringliggande landskapets flertusenåriga historia. Hur klimat, natur och människans aktiviteter påverkats av varandra. Vi kommer även diskutera hur Vombsjön mår idag och hur den kan komma att förändras under de kommande generationerna.Bild för temadag Fokus Vombsjön

Vad händer under temadagen?

Under denna temadag kommer vi få lyssna på Anna Broström (paleoekolog, www.forntillframtid.se) som presenterar Vombsjöns miljöhistoriska arkiv. Vi kommer få titta, peta och känna på borrkärnan. Christian Alsterberg som är projektledaren för Fokus Vombsjön kommer kortfattat presentera vad som händer i projektet just nu och därefter flyttar vi blicken framåt. Hur kommer klimatet kring Vombsjön bli om 80 år? Hur kommer det påverka min vardag? Och vad kan Fokus Vombsjön göra för att möta dessa nya utmaningar?

Var och när ses vi?

Vi ses på Bjärsjölagårds Slott den 7 december. Man är välkommen klockan 13:30 eller 17:30. Vi lyssnar, diskuterar och blir inspirerade i 2.5 timma. Under pausen bjuder vi på en matig smörgås med kaffe/te. Denna temadag är kostnadsfri. Vänligen ange följande när ni anmäler er:

Jag deltar som: Boende, Lantbrukare, Tjänsteperson (myndighet), Forskare

Jag vill delta på: Eftermiddag (13:30 – 16:00), Kväll (17:30 – 20:00)

Anmälan skickar ni till Christian Alsterberg (christian.magyaralsterberg@lund.se) senast 1 december.


Video från informationsmötet 10 juni 2021

Nu presenterar vi våra resultat för projekt Fokus Vombsjön samt vårt planerade arbete framöver!

Välkommen att ta del av projektets resultat och slutsatser som två års arbete har gett. Vad har vi studerat, vad har vi kommit fram till och hur går vi vidare med det vi vet idag? Hör bl.a. forskare Karin Rengefors berätta om algblomningarna i Vombsjön och det givande samarbetet med allmänheten för provtagningar. Ta del av våra nya kunskaper om fiskbeståndet baserat på provfiskeresultat, vårt arbete med miljöövervakningen av Vombsjön och andra studier om Vombsjöns mående.


Länk: Informationsmöte Fokus Vombsjön 10 juni 2021

Välkommen att ställa frågor till bitr. projektledare Christian Magyar Alsterberg på christian.magyaralsterberg@lund.se

 


Rapport från projekt Fokus Vombsjön – 30 okt 2020

Projekt Fokus Vombsjön är ett långsiktigt samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Arbetet startade 2018 och är nu inne på sitt tredje verksamma år. Projektet är strukturerat i fyraåriga arbetsplaner där nuvarande plan sträcker sig till och med 2021.
Arbetsplanen för denna initiala fyraårsperiod har delats upp i sju aktivitetsområden: digitalisering, Vombsjöns status, miljöövervakning, fiskförvaltning, intern fosforbelastning, extern fosforbelastning och kommunikationsarbete.

Digitalisering

Målet med aktiviteten är att digitalisera äldre forskningsrapporter och studier om Vombsjön för att på så sätt tillgänglig- och synliggöra den kunskap som redan finns. Projektet har samlat ihop pappersrapporter och scannat dem och upprättar nu ett arkiv som kommer vara öppet för alla. Materialet kommer från flertalet arkiv, bl a Lunds universitet samt arkivet på Vombverket. Genom att tillgängliggöra dessa rapporter och studier kan man stimulera till ytterligare forskning då denna ofta baseras på tidigare insamlad data och underlag. Nya vinklar, områden, djupdykningar och utvecklade studier kan vara av intresse både för forskare, konsulter och medborgare.
Aktiviteten är nästan i mål.

Vombsjöns status

Detta aktivitetsområde fokuserar på hur Vombsjön mår idag. För att hitta svaret på denna fråga samarbetar projekt Fokus Vombsjön bl.a. med Lunds universitet i ett formasprojekt kallat ”Hur påverkar extremväder algblomningar?”. Det innebär bl a att frivilliga medborgare dagligen har tagit vattenprover i sjön under sommaren för att se vilka alger som finns.
Ett annat arbete med att svara på frågan om hur Vombsjön mår är en konkretisering av EUs vattendirektiv med specifikt fokus på Vombsjön. Vad menas t.ex. med ”god ekologisk status” när det gäller just Vombsjön och vad behöver vi göra för att nå god ekologisk status? Att konkretisera detta för en specifik sjö är ett unikt arbete som efterfrågats av bl.a. Länsstyrelsen. Det är ett mycket komplicerat arbete med otaliga parametrar som påverkar varandra och det är troligen därför ingen i Sverige tidigare gjort detta. Denna konkretisering beräknas vara klar till årsskiftet 2020/21.

På bilden från vänster: Sandra Rabow (doktorand Lunds Universitet), Karin Rengefors (professor Lunds Universitet), Leif Nilsson (Algväktare) och Karin Persson (Algväktare).

Miljöövervakning

Miljöövervakningen av Vombsjön har under många år varit underdimensionerad med tanke på de värden som finns. Den nationella vattenförvaltningen utför recipientkontroll i Sveriges sjöar och vattendrag men av någon anledning görs detta i mycket liten omfattning i Vombsjön.
Projekt Fokus Vombsjön har nu kartlagt miljöövervakningen för Vombsjön och jämfört den med andra sjöar. Därefter har förslag på hur man kan förbättra miljöövervakningen för sjön tagits fram. Förslagen kommer presenteras i vår då projektet presenterar de senaste två årens arbete.

Fiskförvaltning

Fiskförvaltning handlar om att förvalta fiskbeståndet i en sjö så att detta bidrar till ett friskt ekosystem i sjön och en bra vattenkvalitet. För att kunna förvalta fiskbeståndet i Vombsjön behöver det först kartläggas. Initialt gjorde projektet en litteratursammanställning av det man idag vet om Vombsjöns fiskbestånd men då detta inte gav tillräcklig information har provfiske påbörjats och kommer utföras under hösten 2020 och början av 2021.
Resultaten av provfisket kommer att presenteras i vår.

Intern fosforbelastning

Intern fosforbelastning eller intern övergödning handlar om att fosfor frigörs från bottensedimentet. Fosfor finns lagrat i bottenslammet p.g.a. tidigare utsläpp och släpps från bottensedimentet när det är syrefritt i vattnet närmast botten.
För att kunna se och kartlägga den interna fosforbelastningen i Vombsjön samarbetar projekt Fokus Vombsjön med Länsstyrelsen och SLU i ett projekt som heter RichWaters. Vi tar en mängd prover i Vombsjön för att, tillsammans med flera andra sjöar, samla in data som ska ge den information som behövs för att skapa en modell som ska påvisa risken för intern övergödning i svenska sjöar.
Projekt Fokus Vombsjön har även tittat på förslag och åtgärder för att motverka intern övergödning i Vombsjön. Samt, projektet har analyserat historisk data (Sydvatten) om sjöns vatten för att lära känna sjön och på så sätt få reda på när risk för intern övergödning föreligger.
Arbetet med detta pågår och vi hoppas kunna visa resultat och förslag på åtgärder under 2021.

Extern fosforbelastning

Extern fosforbelastning eller extern övergödning innebär att belastningen kommer från land. För att skapa förutsättningar för att minska tillförseln av näringsämnen från land deltar projekt Fokus Vombsjön i vattendialoger som Kävlingeåns vattenråd organiserar. Exempel på dessa dialoger är Borstbäckens- och Torvsbäckens vattendialog, där markägare och jordbrukare bjöds in för att diskutera och samtala om hur deras bruk av jorden påverkar vattenkvaliteten i Vombsjön. Erfarenhetsmässigt är dessa dialoger bra och gott informationsutbyte sker. En dialog för Vannstabäcken i regi av Kävlingeåns vattenråd har nyligen startats där Fokus Vombsjön deltar.

Kommunikation

För aktivitetsområdet kommunikation har projekt Fokus Vombsjön arrangerat ett startmöte, satt upp en webbsida och tagit fram en logga. Man har även kontakt med media samt skapar olika möten med tillhörande presentationsmaterial.

Linda Parkefelt, forsknings- och projektledare

Linda Parkefelt, forskningsledare på Sydvatten och projektledare för Fokus Vombsjön, berättar om hur samarbetet i projekt Fokus Vombsjön ser ut i ett bredare perspektiv:
Runt Vombsjön har det genom tiderna funnits många olika intressen och marken kring sjön och sjön i sig självt används på flertalet olika sätt. I projekt Fokus Vombsjön har vi en arbetsgrupp med representanter från dem som befinner sig i sjön och dess avrinningsområde, bl a de tre kommunerna, sportfisket, yrkesfisket, Länsstyrelsen, Kävlingeåns vattenråd, Sydvatten, LRF samt den största markägaren. Vi möts och jobbar tillsammans för en friskare sjö och kan på så sätt använda allas kompetenser och erfarenheter.

Vårt gemensamma mål är en bättre hälsa för Vombsjön. Samarbetet vi har inom projektet är ett unikt och ovanligt exempel på hur man kan jobba med vattenförvaltning i en sjö. Forskning på en sjö tar generellt längre tid än fyra år (en vanlig ram för bidragsfinansierad forskning) och det är finansieringen från Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten som gör detta långsiktiga arbete som sträcker sig över fyra år möjligt. Det ger oss i arbetsgruppen ett längre agerandeutrymme vilket krävs för att kunna påverka en sjö i positiv riktning.

Utsikterna för att förbättra Vombsjöns hälsa ser bra ut då vi nu har möjlighet att följa upp, utveckla och förbättra alla de behov och utmaningar med sjön som vi identifierat. Vombsjön kommer få en förvaltning och bli väl omhändertagen framöver och det är vi alla mycket glada över.

Kontakt

 • Sydvattens logo - tunneln i genomskärning

  Christian Alsterberg

  Forskningsledare

  christian.alsterberg@sydvatten.se

Publicerad

Uppdaterad