Ringsjön Foto Johan Hammar

Vision och mål

Sydvatten säkerställer en högkvalitativ dricksvattenförsörjning till delägarkommuner och kundkommuner.
Sydvatten svarar för samordning av strategiska perspektiv, kompetens och finansiella resurser. Sydvattens verksamhet ska med ett starkt ägar- och medborgarfokus resultera i högre samhällsvärden.

Vision

Sydvatten ska vara en förebild inom vattensektorn och som värdeskapande samhällsaktör.

Övergripande mål

Kvalitet och säkerhet

Sydvattens delägare och kunder ska erhålla en säker dricksvattenförsörjning med mycket hög kvalitet och leveranssäkerhet. Kvaliteten på såväl dricksvattnet som organisation och anläggningar ska vara på hög nationell nivå.

Miljö

Ordinarie produktion och distribution ska ske fossilfritt.
Kontinuerligt sträva efter ett energioptimalt försörjningssystem.
Verka för en effektiv, smart och långsiktigt hållbar vattenförvaltning i samhället som helhet.
Restprodukter från vattenproduktion ska återföras i kretsloppet.

Ekonomi

Priset till delägarkommunerna ska upplevas rimligt och motiverat.
Prissättningen ska vara långsiktig.
Balansposten obeskattade reserver ska under normala omständigheter motsvara minst 8 och högst 12 % av de samlade materiella anläggningstillgångarna.

Hållbarhet

Målen för hållbarhet kommer att presenteras i den hållbarhetsplan som tas fram under 2018.

Gemensam värdegrund

Sydvatten ska:

  • präglas av helheter och samverkan.
  • vara ett företag med starkt medborgarfokus.
  • präglas av affärsmässighet och god ekonomi.
  • aktivt driva produkt- och verksamhetsutveckling.
  • vara konkurrenskraftig genom att vara ett bättre val än andra alternativ.
  • i alla avseenden hålla hög säkerhets-, kvalitets- och servicenivå.
  • vara en attraktiv arbetsgivare.
  • vara en flexibel, utvecklings- och förändringsbenägen aktör med ständig utblick i omvärlden.
  • vara en god samhällsaktör.
  • verka för en god miljö och leva upp till vår miljöpolicy.