Flygfoto Bolmen

Världens vatten

Ungefär 2,2 miljarder människor på jorden saknar tillgång till rent vatten, enligt UNICEF. Av dessa tvingas nästan 160 miljoner att hämta orent dricksvatten ur öppna källor som sjöar, floder och dammar. Orsakerna till vattenbristen är flera men torka, ökenspridning, förorening och krig är viktiga förklaringar till vattenbristen.

Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors hälsa. Ungefär 80 procent av alla sjukdomar som barn drabbas av anses bero på brist på rent vatten.

En förutsättning för liv

Vatten är en förutsättning för allt levande: människor, djur och växter. Det finns totalt cirka 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden. 97 procent av allt vatten utgörs av saltvatten. Bara tre procent av jordens vatten är sötvatten. Två procent sötvatten är bundet i glaciärer. Bara en procent sötvatten är tillgängligt för oss människor. Det är vattnet som finns i sjöar, vattendrag eller som grundvatten i marken.

Fördelning i världen

Mängden tillgängligt vatten i ett land beror på landets nederbörd och på vattenflöden till eller från grannländerna. Vattentillgången varierar beroende på säsong och årstid. Även klimatförändringar påverkar tillgången på vatten. Vattenmängden kan skifta från land till land eller mellan regioner i ett och samma land. Vissa länder har mycket vatten, medan andra lider av vattenbrist eller torka.

Det ömtåliga grundvattnet

De flesta av människorna på jorden får sitt vatten från sjöar och vattendrag. Men en tredjedel av världens befolkning är beroende av grundvatten för att få vatten till matlagning, att dricka, och att tvätta sig med. Varje år använder vi människor en femtedel av det tillgängliga grundvattnet.

I många områden i världen används alltför stora mängder grundvatten, inte minst till bevattning. Kina, Indien, Mexico, Ryssland, USA och länder på Arabiska halvön är sådana områden. Om användningen av grundvattnet är för stor sjunker grundvattennivåerna. Det kan i sin tur leda till att saltvatten tränger in i grundvattnet. Om grundvattennivåerna är för låga eller saltskadade blir det svårt att bevattna odlingar och se till att matproduktionen i ett land fungerar.

Tillgång och efterfrågan

Enligt FN:s miljöprogram (United Nations Environment Programme – UNEP) kommer efterfrågan på vatten att överstiga utbudet med 40 procent år 2030. Ca 2 miljarder människor i världen lever just nu utan till­gång till rent vatten och or­dentlig san­itet, d.v.s. en fjärd­edel av världens be­folkn­ing. Och denna siffra väntas öka i takt med klimatförändringar och befolkningsökning.

Idag (2021) bor det omkring 7,8 miljarder människor på jorden, men forskarna räknar med att befolkningen kommer närma sig 10 miljarder i mitten av 2000-talet, för att i slutet av århundrandet passera 11 miljarder. Då måste jordens resurser räcka till betydligt fler människor än idag, vi förbrukar redan nu mer naturresurser än vad jorden kan återskapa. Vatten är vår viktigaste naturresurs och allt liv på jorden är beroende av vatten. Konkurrensen om de naturresurser som finns kommer alltså att öka, vilket i sin tur skulle kunna bli en bakomliggande orsak till fler väpnade konflikter. Många forskare varnar särskilt för att konkurrensen om vatten kommer att bli en vanlig konfliktfaktor.

Om alla människor i världen skulle leva som vi i Sverige skulle det behövas fyra jordklot för att producera allt vi konsumerar och använder varje år.

Källor: Unicef, UNEP, UNWater, WaterAid, Global Footprint Network.

Läs mer om världens vatten

Publicerad

Uppdaterad