Hållbarhetsmål 6

Agenda 2030 och hållbarhetsmål 6

2015 skrev världens länder på de 17 globala målen för hållbar utveckling som ska vara vägledande för världens utvecklingsarbete. Mål 6 är dedikerat till vatten och sanitet, och innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030.

vattendroppe i vatten

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder. Men vatten är inte nödvändigtvis en källa till konflikt, vattentillgångar kan också fungera som enande kraft som stärker samarbete och skapar lösningar för fred.

En av tre personer världen över lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

Sex delmål

Hållbarhetsmål 6 är uppdelat i delmål för att vi lättare ska kunna jobba med de olika delarna som ryms i delmålet.

Hållbarhetsmål 6.1

6.1 Säkert dricksvatten för alla

Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

 

 

Hållbarhetsmål 6.26.2 Säkra tillgången till sanitet, hygien och toaletter för alla

Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer.

 

Hållbarhetsmål 6.36.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening sant öka återanvändning

Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

 

Hållbarhetsmål 6.46.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

 

 

Hållbarhetsmål 6.56.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.

 

 

Hållbarhetsmål 6.66.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.

 

 

Hållbarhetsmål 6-A6.A Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade stödet till utvecklingsländer

Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, återvinning och återanvändning.

 

Hållbarhetsmål 6-B6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och sanitetshantering

Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

 

 

Mål 6 och de andra hållbarhetsmålen

Mål 6 är dock inte bara ett eget mål i sig självt utan också avgörande för att uppnå flera av de andra målen. Exempelvis kan målen om

  • fattigdom (mål 1)
  • hunger (mål 2)
  • hälsa (mål 3)
  • utbildning (mål 4)
  • jämställdhet (mål 5)
  • anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8) och
  • hållbar produktion och konsumtion (mål 12)

aldrig nås utan att också målet om vatten och sanitet uppnås.

Snabba tips på hur du kan bidra till att uppfylla hållbarhetsmål 6

Hjälp till att städa upp

Gå ihop med ett gäng på ditt jobb eller i din skola och hjälp till att rensa upp i något smutsigt och skräpigt vattendrag i närheten av där du bor.

Spola inte ner skräp

Spola aldrig ner skräp, tamponger eller farliga kemikalier och mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

Uppmärksamma vattendagarna.

Uppmärksamma Världsvattendagen (den 22 mars) och Världstoalettdagen (den 19 november) varje år. Passa på att använda dagen för att samla in pengar till en organisation som arbetar med att öka tillgången till vatten och sanitet.

Ta korta duschar

Att ta en dusch på 5 eller 10 minuter sparar oändligt mycket vatten jämfört med ett bad. Försök också att inte duscha för länge för att inte slösa med vatten.

Inget vattenslöseri

Slösa inte med vatten. Var uppmärksam på hur mycket vatten du använder och stöd den politik som strävar efter en mer hållbar och effektiv användning av vatten i Sverige.

Skölj inte tallrikar före diskmaskinen

Skölj inte dina tallrikar. Om du använder diskmaskin, sluta skölja dina tallrikar innan du stoppar in dem i maskinen.

Uppmana beslutsfattare

Uppmana beslutsfattare, både lokalt och globalt, att garantera rätten till rent vatten och sanitet för alla.

Läs en bok

Öka din kunskap om vatten genom att läsa en bok på ämnet. Det kommer göra att du får bättre kunskap om vattens betydelse för samhällen, ekonomier och vår planet.

Ta hand om vattnet

Spola aldrig ner farliga kemikalier eller mediciner i toaletten. Det förorenar floder och sjöar och drabbar både djur och människors hälsa.

Laga en läckande kran

Visste du att en läckande kran kan slösa mer än 11 000 liter vatten på ett år? Om du har en läckande kran hemma, på jobbet eller i skolan – laga den.

Mer information hittar du här

Vattentillgång i världen

Globala målen

Unicef – fakta om vatten och sanitet

WaterAid – statistik och fakta

Publicerad

Uppdaterad