Ordlista

Vattentäkt: en sjö, ett vattendrag eller grundvattenmagasin där vatten tas till dricksvatten.

Vattenskyddsområde: ett avgränsat område för skydd av dricksvattenförekomst. Kan delas in i olika zoner; vattentäktszon (området närmast uttagspunkten), primär skyddszon, sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

Ytvatten: vatten i sjöar, vattendrag och hav.

Grundvatten: vatten som finns under marken.

Råvatten: vatten från ytvatten eller grundvatten som används till att göra dricksvatten.

Akvifer: en geologisk bildning som lagrar grundvatten.

Infiltration: när vatten får rinna sakta genom marken, till exempel vid rening genom grus och sand.

Tjänligt dricksvatten: dricksvatten som uppfyller de kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

Tjänligt med anmärkning: dricksvatten som har hälsomässiga, estetiska eller tekniska brister. Exempel: vattnet innehåller mikroorganismer i halter som kan vara ett tecken på att det är på väg att bli otjänligt; vattnet har en otrevlig lukt, smak eller färg; vattnet har ett felaktigt pH-värde som kan ge tekniska problem i distributionskedjan.

Otjänligt dricksvatten: dricksvatten som inte uppfyller ett eller flera av de hälsomässiga kvalitetskrav som Livsmedelsverket ställer.

Avloppsvatten: vatten som leds från fastigheter, gator och vägar. Indelas i spillvatten och dagvatten.

Dagvatten: regn-, smält- och spolvatten. Det tillförs avloppsledningsnätet genom dagvattenledningar och diken.

Spillvatten: förorenat vatten från diskhoar, toaletter, duschar och industrier.

Svartvatten: äldre benämning på spillvatten från toaletter.

Gråvatten: bad-, disk- och tvättvatten.

Recipient: vattendrag, sjö eller hav dit dagvatten och renat avloppsvatten rinner.

Markbädd: består av jord och grus och är en del av en mindre anläggning för rening av avloppsvatten från ett mindre antal personer.

Bräddning: när avloppsvatten (främst dagvatten) går rakt ut i recipient utan att först ha renats. Kan hända när avloppsledningsnätets eller avloppsreningsverkens kapacitet överskrids, till exempel vid extrema skyfall.

Limnologi: läran om inlandsvatten, både grund och ytvatten samt såväl sötvatten som bräckt vatten. Det är ett tvärvetenskapligt ämne mellan bland annat kemi, mikrobiologi och botanik.

Persistenta kemikalier: kemikalier som är stabila och bryts ned långsamt eller omvandlas till mindre
farliga ämnen.

Biofilm: skikt av mikroorganismer som antingen lever på en mer eller mindre fast yta som är i kontakt med vatten eller på en vätskeyta. I dricksvattenproduktion används biofilmer i sandfilter för att rena vatten.

Publicerad

Uppdaterad