Ringsjöns råvattenintag solnedgång

Vanliga frågor

Vad är Sydvatten?

Sydvatten är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av 17 kommuner i västra Skåne. Vi producerar dricksvatten till ägarkommunernas totalt ca 1 miljon invånare. Vattnet tas från två sjöar och leds till något av våra två vattenverk. Från Bolmen i Småland leds vattnet via Bolmentunneln till Ringsjöverket. Från skånska Vombsjön leds vatten till Vombverket. Efter att vattnet har behandlats i vattenverken distribueras det till de olika kommunerna som ser till att det kommer ut till alla användare. Här kan du läsa mer om hur dricksvattenförsörjningen är organiserad.

Hur renas vattnet på ett vattenverk?

De vanligast sätten är biologisk vattenrening och konventionell vattenrening.

Biologisk vattenrening: Vattnet får långsamt rinna igenom en sandbädd. Metoden bygger på att mikroorganismer fastnar i sanden och äter upp näringen i vattnet så att nya bakterier får svårt att växa till. Biologisk rening har använts i minst 150 år, långt innan bakterien ens var känd av vetenskapen. Principen är densamma än idag.

Konventionell vattenrening: Ett så kallat fällningsmedel, oftast aluminiumsulfat hälls i vattnet. Det gör att de små partiklar som finns i vattnet klumpar ihop sig (så kallad flockning) och sjunker till botten (sedimentering). Det här är det kemiska steget. Efter det får vattnet passera ett filter bestående av kol eller sand. Till sist kan man sätta till lite kalk eller syra för att förbättra vattnets PH-värde, liksom lite klor för att förhindra att bakterier börjar växa till i vattenledningarna.

Hur används vatten i Sverige?

Industrin är Sveriges största vattenanvändare. Hela 61 procent av allt vatten som används passerar genom svenska industrier. Det mesta industrivattnet tas dock direkt från sjöar och hav. Hushållen står för 23 procent av den svenska vattenanvändningen, jordbruket för 3 procent och övriga sektorer för 13 procent. Mest sötvatten används i Västernorrlands och Västra Götalands län eftersom där finns många industrier som behöver mycket vatten. I Stockholms län, som är tätbefolkat, används mest vatten bland hushållen. Jordbrukets vattenanvändning är störst i Skåne.

Hur använder vi vatten i hemmen?

Varje svensk använder i genomsnitt 140 liter vatten per dygn. Av detta går 60 liter till personlig hygien, 30 liter till toalett, 15 liter vardera till  disk och tvätt, 10 liter till matlagning och dricksvatten och 10 liter till övrigt, till exempel städning och biltvätt.

Behöver vi spara på vattnet i Sverige?

Ja, vi behöver spara vatten även i Sverige. På många platser i landet är det vattenbrist på grund av låga nivåer av grundvatten och i många kommuner råder bevattningsförbud på sommaren. Sydvatten har god tillgång på vatten från våra sjöar, men det finns flera skäl att spara på vatten även för dig som bor i någon av Sydvattens delägarkommuner. Vatten är vår viktigaste naturresurs och vi måste använda det hållbart. Allt liv på jorden är beroende av vatten och  de flesta företag, industrier och organisationer är på något sätt beroende av vatten så vi är många som ska dela på denna livsviktiga resurs.

Vatten har ett eget mål bland FNs globala hållbarhetsmål, mål 6: Rent vatten och sanitet för alla. För att vi ska uppnå mål 6 måste vi alla hjälpas åt. Ett sätt att bidra är att minska sin egen vattenförbrukning. Läs mer om Mål 6 här och få tips på hur du kan bidra till att uppfylla det hållbarhetsmål som har bäring på alla andra målen.

Andra anledningar till att vi ska spara på vatten är att det går år stora energimängder för att producera vatten. Under vissa perioder når Sydvattens vattenverk toppar i produktionen och vi producerar på maxkapacitet. Det sker då många använder mer vatten än vanligt på samma gång. Detta är vanligast på våren och sommaren då pooler fylls och trädgårdar vattnas. Här kan du bidra och avlasta genom att minska din vattenförbrukning. Läs mer om hur du kan använda vatten på ett klokt sätt.

Vad kostar en liter kallvatten?

Omkring 1 öre om du tar det direkt från kranen. Upp till tusen gånger mer om du väljer att köpa det på flaska.

Varför kostar svenskt kranvatten så lite?

Att kranvatten är så billigt i Sverige beror på att vi har god tillgång på vatten av mycket god kvalitet. Vattenförsörjningen är reglerad i Lagen om allmänna vattentjänster. Syftet är att säkerställa att vattenförsörjning ordnas med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Endast offentliga aktörer har möjlighet att ordna vattentjänster, vilket innebär att kommersiella företag inte kan tjäna pengar på vatten. De avgifter som tas ut ska täcka kostnaderna för vattenförsörjningen. Trots det låga priset har vatten ett stort värde, vilket är en så kallad värdeparadox. Den brittiske nationalekonomen Adam Smith uttryckte det 1776 så här: “Hur kommer det sig, att vatten som är så viktigt att liv är omöjligt utan det, har ett så lågt pris, medan diamanter som är helt onödiga, har ett så högt pris?”

Varför smakar kranvatten olika på olika platser?

Smaken på vattnet beror på vilka ämnen som är lösta i vattnet. Det beror i sin tur på var vattnet tas ifrån: vilken sjö eller vilket vattendrag. Om kranvattnet hämtas ur grundvattnet kan smaken också variera, beroende på vad som finns i marken omkring grundvattentäkten. I vissa länder tillsätts mer klor än här i Sverige och då kan vattnet ta smak av det.

Hur mycket vatten finns det på jorden?

Det finns totalt omkring 1 400 miljoner kubikkilometer vatten på jorden, men bara tre procent av det är sötvatten. Det allra mesta sötvattnet är dessutom bundet i Antarktis och i Grönlands isar och kan därför inte användas som dricksvatten. Endast en procent sötvatten är tillgängligt för människan.

Läs mer om vatten

Publicerad

Uppdaterad