Vombverket

Det dricksvatten som Sydvatten producerar renas i våra vattenverk, Ringsjöverket och Vombverket, som ligger vid Ringsjön respektive Vombsjön. Att rena vattnet är en omfattande process.

Vombverket producerar vatten till Burlöv, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv.

Konstgjort grundvatten

Vombverket togs i drift 1948. Här produceras rent och friskt dricksvatten genom att man efterliknar den naturliga process då regnvatten sakta infiltrerar ner genom markens olika sand- och gruslager och så småningom bildar grundvatten.

Via två intagsledningar tar Vombverket in cirka 1000 liter vatten per sekund från Vombsjön. Vattnet passerar först mikrosilar innan det sprids ut i någon av de 54 infiltrationsdammarna på Vombfältet. I dammarna sjunker vattnet långsamt ner genom markens sand- och gruslager till ett naturligt grundvattenmagasin varifrån det pumpas upp ur 114 brunnar.

Så här fungerar Vombverket

Klicka på bilden för en större version.

Processillustration, Vombverket

 

Avhärdning sänker hårdheten

När Vombverket anlades på 1940-talet räckte infiltration som rening. Numera ställs dock högre krav på vattnets kvalitet och i dag renas vattnet ytterligare innan det pumpas ut som dricksvatten. Vattnet som pumpats upp ur marken luftas först för att avskilja järn och mangan. Därefter avhärdas vattnet för att sänka hårdheten på vattnet. Vombverket producerar i genomsnitt cirka 1000 liter dricksvatten per sekund.

Avhärdningen görs i åtta reaktorer med hjälp av natriumhydroxid som blandas ut i det hårda, kalkrika vattnet varpå den lösta kalken i vattnet fälls ut. Den frigjorda kalken avsätts på små sandkorn som hålls svävande i vattenströmmen. Allt eftersom sandkornens kalklager blir tyngre sjunker kornen med gravitationens hjälp till rektorns botten där de kan tas ut ur processen.

Avhärdningen sänker vattnets hårdhet med 50 procent vilket gör att hushållen får ett mjukare vatten som minskar tvättmedelsförbrukningen och kalkbeläggningarna i tvätt- och diskmaskiner. Dessutom minskar risken för att koppar från husens rörledningar löses ut i vattnet. På så sätt minskar kopparhalten i det slam som reningsverken får som restprodukt. Slammet får sådan kvalitet att det kan spridas på åkermark och därmed ingå i det naturliga kretsloppet.

Järnklorid

Efter avhärdningen pumpas vattnet till ett blandningsöverfall där reningskemikalien järnklorid tillsätts för att avskilja små partiklar i vattnet.

Sandfilter

I efterföljande snabbfilter med sandbäddar avskiljs dessa föroreningar.

UV-ljus

I UV-aggregaten belyses vattnet med kortvågigt, ultraviolett ljus. UV-ljuset slår ut mikroorganismernas genetiska material så att de inte kan fortsätta föröka sig.

Desinficering

Slutligen desinficeras vattnet i förebyggande syfte med en liten mängd klor innan det färdiga dricksvattnet pumpas ut i distributionsnätet.

Kontinuerliga prover

Vårt driftlaboratorium tar kontinuerligt prover för analyser på råvatten, vatten under beredning och på färdigt dricksvatten. Information om vattensammansättningen finns här.

 

För att vara garderad vid driftstörningar finns reservkraft på båda verken och vattenverkens leverans kan styras mellan verken för redundans i systemet.

 

Kontakt

  • Sydvattens logo - tunneln i genomskärning

    Sydvatten

    Växel

    info@sydvatten.se

    010-515 10 00

Publicerad

Uppdaterad