Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

8 februari 2019

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten bedriver i sjön Bolmen.
Sydvatten avsätter 500 000 kr per år till fonden.
Det grundläggande syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter.
Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden.

Följande åtgärder och aktiviteter är exempel på vad som kan komma ifråga för bidrag från
Bolmenfonden:

 • Åtgärder som har ett allmänt intresse, till exempel latrintömningsanläggningar i
  hamnar och toaletter vid badplatser.
 • Införskaffande av miljöskyddsutrustning eller saneringsutrustning.
 • Upprättande av handlingsberedskap som kan bidra till att minska riskerna för
  utsläpp eller annan negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön.
 • Informationskampanjer och utbildningsinsatser som syftar till att öka kunskapen
  om värdet av vattnet och behovet av att skydda det.
 • Utredningar eller undersökningar som sker inom ramen för uppströmsarbeten till
  exempel i Lagans vattenråds (eller Bolmengruppens) regi.

Läs mer här: Sydvattens Bolmenfond information och blankett