Bolmen

Bolmenfonden – för att säkra vattenkvaliteten

Sydvatten har inrättat en fond som en del i att säkra och förbättra vattenkvaliteten i Bolmen. Fonden är en del av det långsiktiga vattenförvaltningsarbete som Sydvatten bedriver i sjön Bolmen.
Sydvatten avsätter 500 000 kr per år till fonden.
Det grundläggande syftet med Sydvattens Bolmenfond är att bidra till vattenkvalitetsförbättrande åtgärder eller aktiviteter.
Föreningar, intresseorganisationer och kommuner kan söka bidrag från fonden.

Följande åtgärder och aktiviteter är exempel på vad som kan komma ifråga för bidrag från Bolmenfonden:

 • Åtgärder som har ett allmänt intresse, till exempel latrintömningsanläggningar i
  hamnar och toaletter vid badplatser.
 • Införskaffande av miljöskyddsutrustning eller saneringsutrustning.
 • Upprättande av handlingsberedskap som kan bidra till att minska riskerna för
  utsläpp eller annan negativ påverkan på vattenkvaliteten i sjön.
 • Informationskampanjer och utbildningsinsatser som syftar till att öka kunskapen
  om värdet av vattnet och behovet av att skydda det.
 • Utredningar eller undersökningar som sker inom ramen för uppströmsarbeten till
  exempel i Lagans vattenråds (eller Bolmengruppens) regi.

Läs mer här: Sydvattens Bolmenfond information och blankett

Vilka har tilldelats bidrag ur Bolmenfonden?

 • Bolmsö Tannåker Räddningsvärn beviljades 100 000 kronor i bidrag till byggnation av en räddningsstation på Bolmsö.
 • Ljungby kommun beviljades 50 000 kronor i bidrag som stöd till aktiviteter för att utveckla kunskapen om vatten och vattenkvalitet genom miljökalender och föreläsning riktad till allmänheten. Det bidrag som tilldelades Ljungby kommun i detta beslut är att betrakta som ett första bidrag för uppstart av kommunens arbete. Det finns möjlighet för kommunen att ansöka om bidrag för samma ändamål kommande år.
 • Lagans vattenråd beviljades 275 000 kronor i bidrag, uppdelat på 150 000 för 2018 och resterande 125 000 för 2019, till provtagningsprogram avseende föroreningar i vatten i och omkring Kvarnasjön.
 • Lagans vattenråd beviljades 200 000 kronor för år 2020 och 100 000 kronor för år 2021 i bidrag från Bolmenfonden till fortsatt provtagning i Storån.
 • Smålands sjörike beviljades 39 300 kronor i bidrag för en vandringsutställning om Bolmen.
 • Länsstyrelsen i Hallands län beviljades 55 000 kronor i bidrag till bekämpning av den invasiva arten Sjögull.
 • Bakarebo bryggförening beviljades 15 000 kronor i bidrag till en toalett i Bakarebo hamn.
 • Odensjö Sockenråd beviljades 125 000 kronor i bidrag till en handikappanpassad toalett i Odensjö Hembygdspark.