August Bjerkén – Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

August Bjerkén

Hur mycket vatten finns det egentligen i Lagans avrinningsområde och hur säkerställer vi en effektiv och hållbar vattenanvändning i ett förändrat klimat? Detta är frågor som Sydvattens doktorand August Bjerkén hoppas besvara i sin forskning.

Bakgrund till projektet

I Sverige ställer vi sen många år tillbaka höga krav på kvalitén på vårt dricksvatten och vikten av en god vattenkvalité är något som ofta lyfts inom såväl den offentliga vattenförvaltningen som inom industrin. Detta har under årens lopp lett till stora investeringar och satsningar på att säkra och förbättra vår övergripande kunskap inom vattenrening. Tyvärr kan detsamma inte sägas när det kommer till mängden tillgängligt vatten.

I likhet med kravet av att säkerställa en fortsatt god vattenkvalité utgör växande vattenbehov en central aspekt inom svensk vattenförvaltning. Medan den pågående klimatförändringen spås öka intensiteten och frekvensen av extrema event är det dock viktigt att komma ihåg att bristande kunskap om mängden tillgängligt vatten inte är ett isolerat framtida problem, utan något som påverkar oss redan idag. Trots detta saknas det idag en övergripande metodik för att kunna fastställa mängden tillgängligt grund- och ytvatten på en specifik plats vid ett givet tillfälle. Detta är något som Sydvattens doktorand August Bjerkén hoppas ändra på.

Projektbeskrivning

Projektet syftar till att utveckla en metodik som, på ett detaljerat och kostnadseffektivt sätt, kan appliceras för att beräkna mängden tillgängligt vatten för såväl enskilda vattenförekomster som för hela avrinningsområden. Projektet påbörjades i januari 2021 och har sin utgångspunkt i Lagans avrinningsområde, ett 6445 km2 stort område som sträcker sig från Tahesjön utför Jönköping i norr till till Fagerhultasjön i söder, innan den rinner ut i Kattegatt vid Snapparp. Valet av just Lagan är i första hand kopplat till områdets betydelse för den fortsatta dricksvattenförsörjning i södra Sverige, detta då såväl sjön Bolmen, Sydvatten och sydvästra Skånes viktigaste råvattentäkt, som andra dricksvattentäkter likt Bergaåsen och Laholmsslätten ligger inom området. Därtill skiljer sig Lagans avrinningsområde från många andra avrinningsområden i södra Sverige från ett administrativt perspektiv, då inte mindre än fyra länsstyrelser och sjutton kommuner återfinns inom området.

Projektet är uppdelat i tre delmoment, där det inledande momentet syftar till att undersöka och diskutera begreppet vattentillgänglighet. Vad menar vi egentligen med ”tillgängligt vatten” och vilka faktorer finns det som begränsar hur mycket vatten vi kan, och bör, ta med i beaktning i utformandet av framtidens vattenförvaltning? Studien är tänk att genomföras som en litteraturstudie med en kompletterande intervjustudie, i vilken representanter från såväl industri som den offentliga förvaltningen kommer bjudas in till att yttra sig kring sin syn gällande vilka behov de uppfattar att det finns samt hur dagens fördelning går till.

Del två i projektet syftar till att kartlägga hur mycket vatten det finns i Lagans avrinningsområde. Detta är tänk att ske genom applicerandet av en hydrologisk modell, AWRA-L, som tagits fram i Australien. Till skillnad mot de modeller som förnärvarande används i Sverige stödjer AWRA-L såväl modellering av ytvattentillgångar som grundvattentillgångar inom avrinningsområde. Projektet är tänkt att genomföras i form av en pilotstudie, i vilken utöver kvantifieringen av mängden tillgängligt vatten även syftar till att undersöka i vilken utsträckning AWRA-L på sikt skulle kunna implementeras på en nationell nivå. Resultatet av kartläggningen är tänk att ligga till grund för en mer ingående analys av de inkluderade parametrarna. Arbetet är tänkt att ske i samarbete med utvecklarna bakom modellen, och även om majoriteten av arbetet är tänkt att ske på ett övergripande plan, kommer ett särskilt fokus att läggas på översikt och utveckling av parametrar anpassade till svenska förhållanden. Idag saknar såväl den australiensisk modellen, som de svenska, stöd för att på ett effektivt sätt beräkna parametrar som snö och issmältning.

Det tredje och avslutande momentet syftar till att undersöka hur klimatförändringar kan påverka tillgången på vatten i Lagans avrinningsområde. Detta kommer att göras genom en serie simuleringar i vilken mängden tillgängligt vatten studeras under olika klimatscenarier.

Handledare

Handledare för projektet är Kenneth M. Persson, professor vid avdelningen för Teknisk vattenresurslära på LTH och forskningschef på Sydvatten, och Christian Alsterberg, adjungerad lektor vid avdelningen för Teknisk vattenresurslära på LTH och forskningsledare på Sydvatten.

Publicerad

Uppdaterad