Anna Borgström — Lokala åtgärder mot globala hot: Säkerställande av inlandsvattens ekosystemfunktion och service i ett framtida klimatscenarium

Anna Borgström, doktorand

Anna Borgström, doktorand

Projektet inriktar sig mot de breda ämnena klimatförändring och ekosystemtjänster.

För många naturliga ekosystem, utövar globala hot mot miljön en accelererande påverkan på lokal resursanvändning, biodiversitet och ekosystemfunktioner. Exempelvis har avrinning av humösa substanser ökat, vilket har lett till bruning av våra vatten (brunifiering). Våra sötvatten påverkas till stor del av både brunifiering och övergödning (eutrofiering), där synergistiska effekter från klimatförändring och ökad bruning ytterligare kan stimulera giftiga blomningar av cyanobakterier. Flertalet av de storskaliga miljöhoten påverkar våra vatten negativt och påverkar även vår användning av vattenresurser. Det är därav av stor vikt att vi hittar lösningar till att motverka och buffra mot storskaliga miljöhot för att säkra framtida vattenresurser.

Anna vill veta hur hot från klimatförändring och andra storskaliga miljöhot kan komma att påverka framtida vattenresurser. Målet är att hitta möjligheter att förbättra den naturliga vattenkvalitén genom att optimera naturliga ekosystemfunktioner och hitta ett sätt att lokalt motverka och buffra mot effekter från framtida globala miljöhot.

Publicerad

Uppdaterad