Anna Söderman – Undersökning av Vombsjöns fosfordynamik

Anna Söderman, doktorand Sydvatten/SWRÖvergödning är idag ett utbrett problem i flera sjöar runt om i världen. Speciellt i södra Sverige har det överflödiga användandet av gödningsmedel lett till hög belastning av näringsämnen till dess sjöar under lång period.

Övergödning kan leda till stora problem för kvalitén i sjön och dess biologiska mångfald då detta leder till en ökad produktion av växtplankton. Tidvis kan detta även leda till algblomning och produktion av toxiska cyanobakterier. Problemet med övergödning är inte nytt och flera åtgärder har idag satts in för att hantera detta, därmed har den externa belastningen av näringsämnen idag minskat på många platser i landet. Trots den minskade externa belastningen av näringsämnen kan det ta lång tid innan problemen med övergödning minskar då en stor mängd av näringsämnen fortsätter att frigöras från sjöars sediment, den så kallade interna belastningen. Samtidigt intensifieras många av de faktorer som påverkar den interna belastningen av klimatförändringarna, såsom ökad temperatur, vilket kan leda till ökat problem av övergödning samt produktion av cyanobakterier. Detta speciellt då cyanobakterier trivs i varm, näringsrik miljö, samt att ökad temperatur kan leda till längre perioder av syrefattiga områden vilket kan släppa ifrån sig näringsämnen från sedimenten. Kunskapen om internbelastning är idag begränsad vilket behövs att ändras på för att kunna sätta in effektiva åtgärder.

Vombsjön i fokus

I detta projekt kommer Vombsjön att analyseras vilket är en sjö med stor övergödningsproblematik och har därmed den ekologiska statusen otillfredsställande. Vombsjön är belägen i södra Skåne och ingår i Kävlingeåns huvudavrinningsområde. Avrinningsområdet består i stor utsträckning av aktiv jordbruksmark, men även större skogspartier förekommer längs med sjöns södra strandkant. Vattenståndet i Vombsjön har sedan 1940-talet reglerats i varierande utsträckning på grund av utdikning nedströms och sänkning av sjön som gjordes tidigt 1900-tal för att vinna jordbruksmark. Idag tjänar sjön som primär dricksvattentäkt för cirka 25 % av Skånes befolkning och förser bland annat Malmö stad med dricksvatten. Vombsjön är mycket näringsrik och omsätter årligen stora mängder fosfor, vilket också visar sig i sjöns växtplanktonsamhälle med en hög biomassa under sen sommar och höst, oftast med en stor andel cyanobakterier. Sedimentet i Vombsjön har också visat sig innehålla höga koncentrationer av fosfor vilket innebär att den interna belastningen av fosfor likaså kan bidra till en intern övergödning av sjön.

De kraftiga algblomningarna i Vombsjön försvårar tidvis produktionen av dricksvatten. Syftet med detta forskningsprojekt är därmed att skapa en fördjupad förståelse av fosfordynamiken i Vombsjön och dess tillrinningsområde samt att undersöka effektiviteten av vattenvårdande åtgärder mot intern och extern fosforbelastning för att uppnå god status av sjön.

Projekten ligger inom ramen för de satta arbetsområdena inom projekt Fokus Vombsjön. 

Målsättning

  • Undersöka kvantiteten och distributionen av fosfor i sjön och dess tillrinningsområde samt ytterligare faktorer som påverkar dessa.
  • Utveckla en dynamisk modell över fosfordynamiken i sjön.
  • Undersöka åtgärder för att minska fosforkoncentrationen i sjön och kvantifiera dessas relativa effektivitet med hjälp av den framtagna modellen.
  • Undersöka och utvärdera den nuvarande miljöövervakningen kopplad till fosforbelastningen.

Sweden Water Resarch

Teknisk vattenresurs lära på LTH (Lunds Tekniska Högskola)

Publicerad

Uppdaterad