Gemensam förvaltning av vattenresursen

Ny rapport: Gemensam förvaltning av vattenresursen

Denna studie har identifierat aktörer, problem och lösningar för att skapa förutsättningar för en förbättrad förvaltning av den gemensamma vattenresursen i Kävlingeåns avrinningsområde. Målet med en förbättrad vattenresurshantering är att hantera vatten mer hållbart och effektivt med hänsyn till klimatförändringar och olika intressen och behov i området.

Genom att genomföra två workshops och intervjuer med aktörer i Kävlingeåns avrinningsområde har denna studie identifierat och motiverat aktörer i avrinningsområdet att tillsammans diskutera hanteringen av vattenresursen som en gemensam sådan och hur fördelningen av densamma skulle kunna göras, så att det i framtiden blir möjligt att utveckla en plan för hållbar vattenhantering i området.

Aktörerna i Kävlingeåns avrinningsområde är många och identifierades via deras olika intressen och prioriteringar; Yrkesfiske och sportfiske, Sydvatten (vattenproducent), Nordic Sugar (sockertillverkare), flera små vattenkraftsbolag, lantbruk, skogsbruk och myndigheter såsom länsstyrelsen, kommuner, Region Skåne samt universitet, därutöver också en rad aktörer som indirekt använder vatten, såsom naturvårdsintressen och flera industrier.

Aktörerna identifierade en rad problem inom olika förvaltningsnivåer och policyområden, men också möjligheter med nuvarande förvaltningssystem, vilka flaskhalsar som finns och lösningar till hur en bättre vattenresurshantering kan nås. Därutöver listade aktörerna vilka aktörer som borde göra vad för att förbättra vattenresurshanteringen.

Denna studie betonar behovet av samarbete och samverkan mellan olika aktörer för att nå en effektiv och mer hållbar vattenresurshantering. Behovet av transparens, förändringar och förbättrade juridiska styrmedel, och en planering med avrinningsområdesperspektiv är avgörande för att hantera utmaningar relaterade till vattenuttag och vattenkvalitet.

Rapporten är skapad av Vattenmyndigheten Södra Östersjön, Lunds tekniska högskola och Sydvatten, med finansiering av Formas.

Gemensam förvaltning av vattenresursen, en rapport

Mer forskning på detta ämne:

August Bjerkén – Framtagande av en dynamisk vattenbalans för Lagans avrinningsområde

Emma Enström – Vattenpolicy för samverkan i avrinningsområden