En sjö. Foto Judith Etzold

Höga vattennivåer i Ringsjön och Vombsjön – med FAQ

Vattennivåer (publicerat 27 januari)

Gårdagens nederbördsmängd var inte lika stor som SMHI först trodde. Vombsjön har stabiliserat sig och tillrinningen minskar vilket innebär att vi redan har kunnat minska öppningen av dammluckorna vilket minskar flödet ut i Kävlingeån.
Nivån i Ringsjön är fortfarande stigande, vi har nått en nivå som är högre än någonsin. Däremot är det en sjunkande trend i de större tillflödena. SMHI säger att nivåerna i sjön kan vända fram mot mitten av veckan.

Vattennivåer i Vombsjön och Kävlingeån (publicerat 26 januari 2024)

SMHI har gått ut med en röd varning för extremt höga flöden i Kävlingeån på grund av snösmältning och nederbörd samt tappning från Vombsjön. Tillrinningen till Vombsjön har under de senaste dygnen varit extremt stor.

Under onsdagen den 24 januari ökade vattennivån i Vombsjön med 1 cm / h vilket medfört exceptionellt höga nivåer i sjön. För att stabilisera stigningen och inte riskera dammsäkerheten för vallarna kring sjön och den damm som reglerar Vombsjön har Sydvatten följt förloppet och justerat regleringen under natten mot torsdagen. Under torsdagen har sjönivån stabiliserats. Dock bedöms inte kulmen av tillrinningen vara nådd utan det väntas ytterligare regn under fredagen.

Påverkan på vattennivåerna vid pågående snösmältning (publicerat den 23 januari 2024)

SMHI har gått ut med en varning för höga flöden och högt vattenstånd i området runt Ringsjön. Detta innebär att vattennivåerna i Rönne å och Ringsjön kommer stiga igen. Orsaken ligger i snabb snösmältning inom det markområde som rinner av till Ringsjön och stora delar av Rönne å. Vattennivåerna i området förväntas stiga ytterligare de kommande dagarna. Länk till SMHI

 

Vattennivåer och vattendomar

Både Ringsjön och Vombsjön har höga vattennivåer. Nivån i sjöarna bestäms av  vattendomar och Sydvatten har i uppdrag att reglera sjöarna utifrån respektive vattendom. Sydvatten följer den tappningsställare som enligt vattendom gäller för både Ringsjön och Vombsjön.

Tappningsställaren bestämmer vilka mängder som Sydvatten ska tappa från sjöarna beroende av tidpunkt på året, nivå i sjön och flöde nedströms. Trots att vi nu följer tappningsställaren så stiger ändå sjöarna på grund av den stora tillrinningen.

I vattendomarna har domstolen vägt samman enskilda och allmänna intressen som finns vid Ringsjön och Vombsjön såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiske, för att hitta en så bra lösning som möjligt för alla intressenter.

FAQ – höga nivåer i Ringsjön och Rönne å samt Vombsjön och Kävlingeån

Vad är en vattendom?

Sydvatten har en vattendom i Ringsjön och en i Vombsjön. Sydvattens vattendom bestämmer hur mycket vatten som får tas ur sjön för dricksvattenändamål och hur mycket som ska tappas ut ur Ringsjön till Rönne å, respektive Vombsjön till Kävlingeån. Det är Mark- och miljödomstolen som har beslutat om vattendomen och hur sjöarna ska regleras. Sydvatten har i uppdrag att reglera sjöarna enligt vattendomen. Tappningen ut ur sjöarna till åarna bestäms av aktuell årstid, sjönivåer och aktuella flöden.

Gällande vattendom och villkoren i denna är resultatet av en mycket omfattande process. I vattendomen har domstolen vägt samman alla enskilda och allmänna intressen som finns kring sjöarna och åarna. Det gäller naturvärden, fiskar och andra vattenlevande organismer, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiske, för att hitta en så bra sammanvägd lösning som möjligt för alla intressenter.

Domen har således vägt samman och tagit hänsyn till alla intressen. Domen får inte frångås.

Varför kan man inte släppa ut mer vatten i Rönne å?

Sydvattens vattendom bestämmer hur mycket vatten vi kan leda till ån och är en avvägning mellan intressen kring Rönne å och Ringsjön. I dagsläget är vattensystemet fullt, vilket innebär att det är ett besvärligt läge med mycket vatten både kring Rönne å och Ringsjöns stränder. Sydvatten har dammluckorna fullt öppna för att kunna släppa ut allt vatten som vi ska enligt vattendomen.

Varför kan man inte pumpa ut vattnet i havet?

Detta skulle kräva en ny vattendom och även byggande av stora ledningar och annan infrastruktur. Det är inte heller realistiskt att tänka sig att man skulle kunna bygga bort översvämningsproblematiken i området med ledningar. Sydvatten har inga mandat att hantera detta inom sitt uppdrag.

Varför kan man inte stänga av vatten från Bolmen och ersätta med Ringsjövatten?

Ringsjön är Sydvattens reservvattentäkt. Bolmen är ordinarie vattentäkt.
Tyvärr så gör det ingen skillnad. När vi inte tar ut vatten ur Ringsjön till dricksvattenförsörjning så säger domen att vi ska släppa motsvarande mängd i Rönne å. Då spelar det ingen roll för sjönivån om vi tar vatten eller inte.

Kan vattendomen upphävas? Hur lång tid gäller den?

Domen ger Sydvatten rätt att reglera sjön för dricksvattenändamål och kan inte upphävas så länge Sydvatten sköter sitt uppdrag enligt domen. Sydvattens dom är inte tidsbestämd.

Varför tar inte Sydvatten ansvar för översvämningarna?

Sydvatten tar ansvar för sitt uppdrag. Sydvatten kan inte ta ansvar för översvämningar som orsakas av andra faktorer, utanför Sydvattens uppdrag. Det är många faktorer som kan leda till översvämningar kring bebyggelse i låglänta områden. Till dessa hör den historiska utdikningen av jordbruksmark som minskat den vattenhållande förmågan i landskapet, godkännandet av bebyggelse i svämområden, extrem väderlek med mera.

Väderläget framöver – lättnader? (publicerat den 4 januari 2024)

Kommande minusgrader inom det markområde som avrinner till Ringsjön förväntas minska tillrinningen till sjön allteftersom nederbörden inom området övergår till snö. Detta innebär att den nederbörd som faller på marken kommer att fördröjas och belastar sjöar och vattendrag först när det blir plusgrader igen.

 

Denna webbsida publicerades första gången den 2 januari kl. 13.20 och uppdaterades 4, 23 och 26 januari.