Fokus Vombsjön

Projekt Fokus Vombsjön

Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Syfte och mål
Tre mål har satts upp för projektet:

  • Att nå kvalitetskraven enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.
  • Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.
  • Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden.

Planerade arbetsområden
För arbetet inom Fokus Vombsjön har en arbetsplan indelad i olika aktiviteter tagits fram. Arbetsplanen med dess aktiviteter kan justeras under projektets gång.

De aktiviteter som tagits fram och är aktuella nu är följande:

  1. Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
  2. Status Vombsjön
  3. Miljöövervakning
  4. Fiskförvaltning
  5. Intern fosforbelastning
  6. Extern fosforbelastning
  7. Kommunikationsarbete

Läs mer om projektet på www.fokusvombsjon.se

För mer information om projektet, arbetsgruppen eller projektbeskrivningen, vänligen kontakta Linda Parkefelt på linda.parkefelt@sydvatten.se

Ett första informationsmöte hölls tisdagen den 6 november på Övedskloster.

Mer information
Vill du ha information och uppdateringar om arbetet i projektet och en notis när nyheter läggs upp på webben? Skicka e-post till fokusvombsjon@kavlingean.se så lägger vi in dig på listan.


Kontaktperson

Linda Parkefelt

Forskningsledare

010-515 10 52

linda.parkefelt@sydvatten.se