Header_inbjudan_FokusVombsjon

Fokus Vombsjön

Projekt Fokus Vombsjön
Projektet är ett samarbete mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Syfte och mål
Tre mål har satts upp för projektet:

  • Att nå kvalitetskraven enligt EUs vattendirektiv gällande Vombsjön, samt minska annan negativ påverkan på Vombsjön orsakad av mänsklig aktivitet i sjön och dess tillrinningsområde.
  • Skapa fördjupad lokal samverkan, samt samla och samordna aktörer i tillrinningsområdet.
  • Väcka intresse och engagemang för, samt öka medvetenheten och kunskapen om, Vombsjön vad gäller dess status idag och i framtiden.

Planerade arbetsområden
För arbetet inom Fokus Vombsjön har en arbetsplan indelad i olika aktiviteter tagits fram. Arbetsplanen med dess aktiviteter kan justeras under projektets gång.

De aktiviteter som tagits fram och är aktuella nu är följande:

  1. Digitalisering, arkivering och tillgängliggörande av befintlig information och kunskap om Vombsjön
  2. Status Vombsjön
  3. Miljöövervakning
  4. Fiskförvaltning
  5. Intern fosforbelastning
  6. Extern fosforbelastning
  7. Kommunikationsarbete

Läs mer om projektet på www.fokusvombsjon.se

För mer information om projektet, arbetsgruppen eller projektbeskrivningen, vänligen kontakta Linda Parkefelt på linda.parkefelt@sydvatten.se

Informationsmöte

Tisdagen den 6 november hålls två informationsmöten om Fokus Vombsjön på Övedskloster.

När: Tisdag 6 november kl. 15.00 – 17.00 och 17.30 – 19.30

Var: Övedskloster – Orangeriet/Marknadshallen

Anmälan görs till fokusvombsjon@kavlingean.se – Ange namn, antal deltagare, samt vilket av de två mötena du önskar delta på

OSA: 30 oktober

Frågor: Kontakta Linda Parkefelt, projektledare, linda.parkefelt@sydvatten.se, 010-5151052