Bolmen

Strategiskt inriktning 2040 – minskad vattenförbrukning om 2 % per år

Sydvattens styrelse antog en ny strategisk inriktning april 2023. Inriktningen är nytänkande och disruptiv och utgår från att bryta det samband som varit rådande för Sydvatten och resten av VA-branschen: Att ökad befolkningstillväxt alltid måste leda till ökad vattenförbrukning och därmed ökad produktions- och leveranskapacitet.

Inriktningsbeslutet säger att bolaget ska arbeta för

  • en genomsnittlig minskning av dricksvattenförbrukningen om 2 % per år till 2040
  • hushållens vattenanvändning ska fram till år 2040 sänkas till 100 liter per person och dygn (idag ca 140 liter/ person/ dygn)

Den samlade vattenanvändningen från samhällets alla funktioner i vår region är tillsammans med befolkningsökningen avgörande för kommande investeringsbehov. För att behovet av investeringar inte ska öka mer än nödvändigt krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete med att minska förbrukningen av dricksvatten i samhället.

Med en minskning om 2 % årligen till 2040 kommer vi kunna ha en ekonomisk och befolkningsmässig utveckling i Skåne utan att under kommande decennier behöva genomföra ytterligare investeringar i nivån 5–10 miljarder kronor.

Diagram som visar befolknings- Och Förbrukningsutveckling Skåne

Siffror för befolkningsutveckling kommer från prognoser av SCB och Region Skåne.

Diagrammet ovan:
Blå linje visar befolkningsutvecklingen i Skåne 2012-2022.

Orange linje visar den totala vattenanvändningen.

Den grå linjen visar vattenförbrukningen per capita.

Diagram över framtida behov vid olika förbrukningsminskningar

Framtida behov vid olika förbrukningsminskningar. Vattenproduktion i liter per sekund.

I diagrammet ovan visas beräkningar för hur vattenproduktionen ser ut i liter per sekund med beräknad befolkningsökning och med olika vattenförbrukning.

Den översta mörkblå linjen visar att en vattenförbrukning som fortsätter öka motsvarande dagens förbrukning  innebär att vi år 2040 behöver producera ytterligare 570 liter vatten per sekund.

Den nedersta ljusblå linjen visar att en minskad vattenförbrukning med 2 % per år fram till 2040 innebär att vi kan minska vattenproduktionen med 460 liter per sekund. Skillnaden är ca 1 000 liter per sekund, vilket motsvarar produktionen vid Vombverket. Om vattenförbrukningen inte minskar kommer vi att behöva göra ytterligare investeringar i miljardklass.

Ytterligare vinster

Utöver de ekonomiska vinsterna med att undvika ytterligare utbyggnad kommer även andra vinster:

Klimat

Genom en minskad vattenanvändning spar vi el och kemikalier i vattenproduktionen och undviker CO2-utsläpp i entreprenadarbetet.

Hållbarhet

Vatten är vår viktigaste naturresurs som vi ska vara ytterst rädda om och inte slösa på i onödan. Genom att minska våra uttag blir råvattenresursen tillgänglig för andra ändamål.

Säkerhet

När vi frigör kapacitet på vattenverken ökar vi marginalerna och redundansen i systemet vilket ger oss högre säkerhet.

Regional samverkan

Genom att minska uttaget och frigöra kapacitet på vattenverken ökar vi möjligheterna att ansluta fler kommuner till Sydvatten samt ger möjlighet till att fler livsmedelsindustrier kan få kommunalt vatten.

Hur?

För att möjliggöra en sådan sänkning av vattenanvändningen behöver samhället som helhet involveras och samordnade insatser genomföras i hela försörjningskedjan. Ett arbete har inletts med att utifrån detta inriktningsbeslut ta fram en ny strategisk plan för Sydvatten som kommer att genomsyra hela verksamheten.

Sydvattens 17 delägarkommuner behöver samarbeta och ett arbete behöver göras på alla nivåer, från hushåll till företag, organisationer och kommuner. Det finns många vägar att utforska och utveckla för att nå målet och vi kommer alla behöva bli bättre på att mäta vattenanvändningen, installera vattenbesparande teknik, åtgärda läckor, skapa kunskap och förståelse för vattnets värde, byta dricksvatten mot tekniskt vatten, etc, etc.

Samarbete i hela VA-kedjan är nyckeln till framgång!

Publicerad

Uppdaterad