Dam vid Vombsjön-Kävlingeån

Samråd Vombsjön

Inbjudan till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Vombsjöns regleringsdamm

Sydvatten AB producerar dricksvatten och har tre vattentäkter. En av dessa är av Vombsjön som är en sjö lokaliserad mitt i Skåne. Vattentäkten regleras med hjälp av en utskovsdamm som är placerad i västra delen av sjön och mynnar ut i Kävlingeån som slutligen rinner ut i Öresund. Den befintliga utskovsdammen har bedömts vara i behov av dammsäkerhetshöjande åtgärder. För att säkerställa dricksvattenförsörjningen till 450 000 personer, som sjön bidrar till idag, har Sydvatten för avsikt att ersätta den befintliga utskovsdammen med en ny utskovsdamm samt förstärka anslutande fyllningsdamm.

Innan ansökan lämnas in ska Sydvatten, enligt 6 kap. miljöbalken, samråda med vissa myndigheter, de som anses särskilt berörda samt allmänheten för att ge dessa möjlighet att lämna synpunkter i ärendet. En mer utförlig beskrivning av planerad verksamhet finns nedan.

Sydvatten inbjuder härmed till samråd. Eventuella skriftliga synpunkter på föreslagen verksamhet behöver vara Sydvatten tillhanda senast den 15 januari 2024. Synpunkterna skickas till info@sydvatten.se alternativt till Sydvatten AB, Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö. Märk kuvertet med ”Samråd Vombsjön”.

Har ni frågor, önskar få underlaget skickat till dig eller önskar mer information vänligen kontakta Sydvatten på info@sydvatten.se eller via telefon: 010-515 10 00.

Mer information om projektet hittar du här.

Publicerad

Uppdaterad