Invigning av Skurupsledningen utanför Skurups kommunhus.

Invigning av Skurupsledningen

Den 20 maj invigde Skurups kommun och Sydvatten tillsammans den nya vattenledningen som förser Skurup med dricksvatten.

Skurups kommun har varit delägare i Sydvatten sedan 2010 med en långsiktig plan att förse Skurupsborna med dricksvatten från Sydvatten.

”Inkopplingen till Sydvatten innebär ett viktigt steg i Skurups kommuns fortsatta utveckling. I takt med att vi som kommun växer, och i en turbulent omvärld, är redundans, tillförlitlighet och kapacitet i dricksvattenförsörjningen, vårt viktigaste livsmedel, av största betydelse. Med den här inkopplingen ökar vi vår kapacitet, vårt handlingsutrymme och vår kompetens inom dricksvatten”, säger Johan Bolinder, kommunstyrelsens ordförande, Skurups kommun.

“Det är glädjande att Skurup nu också får sitt dricksvatten från Sydvatten. Kommunen har haft representation i bolagets styrelse och deltagit i det strategiska arbetet under många år. Genom driftsättningen får kommunen hela nyttan av fördelarna med en regionalt stark organistaion som samarbetet inom Sydvatten för med sig”, säger Ilmar Reepalu, ordförande i Sydvattens styrelse.

Bygget av den 14 km långa ledningen till Skurup har skett under vintern och framdriften i projektet har påverkats av det blöta vädret. Arbetet har bedrivits på flera fronter för att drifttagningen skulle kunna ske innan sommaren och högflödesperioder.

”När vi nu får vattnet från en annan producent kan förändringar i smak och lukt eventuellt upplevas. Om vattnet skulle visa sig vara missfärgat så spola kallvatten en stund. Om inte problemet upphör så ska VA-enheten kontaktas, säger Anders Densfelt, VA-chef i Skurup. Skurups nuvarande vatten och vattnet från Vombverket är ganska lika varandra i sammansättning så vi förväntar inga problem”, avslutar Anders.

Invigning av Skurupsledningen utanför Skurups kommunhus

Lars Nyström, 1e vice ordförande Skurups kommunstyrelse, Mattias Leijon, VD Sydvatten, Ilmar Reepalu, ordförande Sydvattens styrelse, Lena Axelsson, 2e vice ordförande Skurups kommunstyrelse, Ingvar Wennersten, ordförande Skurups kommunfullmäktige, Johan Bolinder, ordförande Skurups kommunstyrelse, Anders Densfelt, VA-chef Skurup.

Med på toppbilden är även Charlott Rosenlund Sjövall, t.f. kommunchef i Skurup samt Marie Nordkvist, kommunikationschef Sydvatten.

Läs mer om Sydvattens delägarkommuner.

Läs mer om hur dricksvattenförsörjningen ser ut i västra Skåne.