Kenneth M Persson

Forskningschef Kenneth M Persson möter politiker i riksdagshuset

Sydvattens forskningschef Kenneth M Persson ska tala på RIFO-mötet i Riksdagshuset 19 oktober. RIFO står för Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare vid mötet kommer politiker, forskare och experter diskutera dricksvattenutmaningarna i Sverige.

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och även en förutsättning för flertalet industrisektorer. Det är ytterst viktigt att vattnet håller en hög kvalitet.

Det finns många utmaningar med att säkerställa en hög dricksvattenkvalitet och det krävs en helhetsbild för att möta de komplexa behov vi ställs inför i ett förändrat klimat och det är därför viktigt att politiken tar del av kunskaper från forskningen inom området.

― Sydvatten har arbetat målmedvetet under ett drygt decennium med att lyfta vattenfrågan som nationell fråga för utveckling och planering. Jag vill ta upp det vi skrev i “Klimatsäkert vatten” 2019 om behovet av avrinningsområdesplanering för att säkra vattenresursen i Sverige nu och i framtiden. Forskningsresultat från bland andra Katharina Lührigs, Angelica Lidéns, Kristjan Pullerits, Sandy Chans och Kristofer Häggs avhandlingar, och artiklar skrivna av doktoranderna August Bjerkén, Clemens Klante och Anna Borgström ger en fin vetenskaplig grund att utgå från, förklarar Kenneth.

Läs mer om Sydvattens forskare och deras resultat

Program 19 okt

  • Välkommen! Betty Malmberg, ordförande Rifo
  • En överblick kring de utmaningar vi står inför. Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, LU och forskningschef på Sydvatten AB
  • Forskning om tillgång till rent vatten, Karin Wiberg, professor i organisk miljökemi på institutionen för vatten och miljö, SLU