Christian Alsterberg, forskningsledare och adjungerad lektor på LTH

Christian Alsterberg, adjungerad lektor på LTH

Lunds universitet har godkänt Sydvattens forskningsledare Christian Alsterberg som adjungerad lektor på LTH i teknisk vattenresurslära.

Christian har inlett rekrytering av två doktorander. En som ska arbeta med en ny vattenpolicy i Sverige med utgångspunkt från Lagan och Kävlingeåns avrinningsområde och en som ska arbeta med en fördjupad förståelse av fosfordynamiken i Vombsjön och dess tillrinningsområde.

Bägge doktorandprojekten har dessutom en direkt koppling till Augusts Bjerkéns framtagande av en vattenbalansmodell för Lagans avrinningsområde eftersom det ur en förvaltningssynpunkt är viktigt att veta hur mycket yt- och grundvatten som finns i våra avrinningsområden, berättar Christian.
[Läs mer om August Bjerkéns forskning]

I sin 20% tjänst som adjungerad lektor på LTH kommer Christian, förutom att handleda doktorander, även handleda examensarbetare, aktivt arbeta med att initiera forskningsprojekt med fokus på råvattenkvalité, söka externa forskningsmedel, samverka med näringslivet och samhället samt undervisa teknologer i vattenresurslära.

― Min förhoppning är att flera studenter kommer vilja göra sina examensarbeten på Sydvatten och jobba med frågor som rör råvattenkvalitet och vattenresurshantering i våra dricksvattentäkter, säger Christian.