Vattenskyddsområde – viktigt för alla

Bara 40 procent av Sveri­ges befolkning får dricks­vatten från en vattentäkt som har ett modernt skydd enligt miljöbalken. På flera håll i landet pågår därför projekt för att inrätta nya vattenskydds­områden och uppdatera gamla.

Ett exempel är Vättern där de fyra läns­styrelserna runt sjön under vintern 2013/2014 fattade beslut om att upprätta ett vattenskyddsområde. För några år sedan påbörjade Sydvatten arbetet med att skapa ett vatten­skyddsområde för Bolmen, Skånes viktigaste råvattentäkt.

Kommunerna kring Bolmen och Sydvattens delägar­kommuner har många gemensamma intressen i sjön. Skyddet av vattnet för dricksvattenförsörjning går hand i hand med andra värden såsom turism, sportfiske, yrkesfiske, naturupplevelser och ekosystemtjänster. I Vattenskydds­område Bolmen samarbetar Sydvattens politiska ledning med politiker från Bolmenkommunerna.

Tjänstemän från kommunerna Gisla­ved, Hylte, Ljungby och Värnamo in­går i den plangrupp som Sydvatten har ett nära samarbete med. En riskanalys har genomförts och en hydrodynamisk modell av sjön har upprättats. Ett för­slag på avgränsning och zonindelning av vattenskyddsområdet har tagits fram och även ett utkast till föreskrifter. Riskanalysen utgör underlag för att avgränsa vattenskyddsområdet och formulera föreskrifterna.

Tre zoner

Det är viktigt att nivån på vattenskyd­det anpassas efter geografiska förhål­landen i och runt sjön. Därför föreslås en indelning i tre skyddszoner som bland annat tar hänsyn till hur fort vattnet från olika delar av sjön och tillrinningsområdet når råvattenin­taget.

Sydvatten har tagit fram ett förslag på skyddsföreskrifter med utgångspunkt i Naturvårdsverkets Allmänna råd om vattenskyddsområde och Handbok för vattenskyddsområde. Exempel på åtgärder är beredskap vid olyckor, kommunikationsinsatser om vattnets värde samt ökad hänsyn vid fysisk planering. För att skapa ett vattenskydd som är ändamålsenligt och inte mer omfattande än nödvändigt, har vissa avsteg från handboken gjorts. Bland annat har inte hela tillrinningsområ­det tagits med i vattenskyddsområdet.

Positiva effekter

Tillsammans med berörda kommuner och verksamhetsutövare kommer Sydvatten även att arbeta med andra åtgärder som bidrar till att skydda vattenkvaliteten. Därutöver finns lagstiftning som reglerar exempelvis lag­ring av brandfarliga vätskor och spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Konsekvensbedömningen visar hur vattenskyddsområdet berör kommuner, allmänhet och verksamhetsutövare. De positiva konsekvenserna av vattenskydds­området, både för dricksvattenförsörjningen och för andra intressen i sjön, är viktiga att hålla i minnet då man diskuterar restriktionerna.

Det finns flera exempel på positiva effekter av ett vattenskyddsområde. Boende och besökare kan visa större aktsamhet när de blir uppmärksamma på att Bolmen är en vattentäkt. Betydelsen av vattenskyddet tydliggörs och vatten­täktens ställning stärks. Kommuner måste vid fysisk planering ta större hänsyn till vattentäkten om marken ligger inom ett vattenskyddsområde. Ett renare råvatten ger bättre förutsättningar för att producera ett hälsosamt dricksvatten.

Alla boende, samhällsintressen och näringsidkare vid Bolmen har glädje av det skydd ett vattenskyddsområde innebär. Genom att värna vattnets kvalitet förbättras även förutsättningarna för ett hållbart samhälle runt Bolmen.