Forskning vid Vombsjön för säkrare dricksvatten

Under sommaren genomför Sydvatten två utvecklings- och forskningsprojekt vid Vombsjön med syftet att trygga dricksvattenkvaliteten. Projektens gemensamma syfte är att hitta lösningar på problem med algtoxin som kan uppstå till följd av fortsatt övergödning och kommande klimatförändringar.

– Liksom många andra sjöar är Vombsjön övergödd, förklarar Linda Parkefelt, forskningsledare påSydvatten. Övergödning innebär att det finns ett överskott av näringsämnen i sjön och det är framför alltfosfor som innebär problem.

Fosfor gynnar tillväxten av cyanobakterier, vilka orsakar det som i dagligt tal kallas algblomning. Cyanobakterierna kan bilda gifter som finns både i bakteriecellerna och lösta i sjövattnet. Bakterierna utgör en potentiell hälsorisk då vattnet används som råvatten för dricksvattenproduktion.

Via två intagsledningar tar Vombverket in cirka 1 000 liter vatten per sekund från Vombsjön. Vattnet passerar först mikrosilar innan det sprids ut i de 54 infiltrationsdammarna på Vombfältet. I dammarna sjunker vattnet långsamt ner genom markens isälvavlagringar av sand och grus till ett naturligt grundvattenmagasin varifrån det pumpas upp ur 120 brunnar.

I samarbete med Livsmedelsverket genomförs ett forskningsprojekt för att minska mängden cyanobakterier och fosfor ur sjövattnet innan det når infiltrationsdammarna på Vombfältet. Detta sker genom att man tillsätter en fällningskemikalie med egenskapen att kunna binda fosfor och flocka ihop partiklar ur vattnet.

Flockarna avskiljs i ett sandfilter innan vattnet leds ner i en försöksdamm på Vombfältet. För att följa utvecklingen av försöken tas regelbundna prover på vattnet som leds till dammen, vattnet i dammen samt på vattnet i tio grundvattenrör runt dammen.

– Vi hoppas kunna minska risken för algblomning och toxinproduktion i dammarna. Hittills visar försöken påen positiv effekt av fällningen men de slutgiltiga resultaten väntas först i oktober, berättar LindaParkefelt.

Vombsjöns fosforbalans

Problemet med cyanobakterier i vatten och toxinbildning är ett globalt problem som antas växa i takt med ökande temperaturer till följd av klimatförändringar. Det visar professor Lars-Anders Hanssons forskning på Biologiska institutionen vid Lunds universitet. För att möta en framtida ökning måste man ta hänsyn till flera faktorer som kan påverka cyanobakteriernas tillväxt.

Högre vattentemperatur är en faktor som i kombination med stigande fosforhalt och ökad brunifiering kan gynna tillväxten. (Brunifiering innebär att mängden humus, icke nedbrutet organiskt material, ökar i sjöar och vattendrag. Det kan medföra att dricksvatten får en oönskad ”sjösmak”.)

I sommarens andra forskningsprojekt undersöks sjöns fosforsbalans med syftet att på lång sikt förbättra vattenkvaliteten. Genom att undersöka mängden bunden fosfor i sjöns botten får man en uppfattning om hur mycket fosfor som riskerar att läcka ut till vattnet vid ändrade förhållanden i sjön. Denna fosfor kan bidra till en ökad övergödning och algblomning i sjön.

Lars-Anders Hansson har i sin forskning visat att ökad temperatur gynnar den typ av cyanobakterier som producerar gift. Enligt forskningsresultaten kommer dessa så kallade blågröna alger att öka mer än andra alger, vilket medför att toxinhalten i svenska sjöar befaras bli högre i framtiden.

– Alla algblomningar syns inte för ögat, förklarar Linda Parkefelt. På sommaren ser vi blomningar eftersommängden alger är stor. Men toxinblomning kan finnas utan att det syns och det ställer stora krav påmätningar. Fosfor är det begränsande näringsämnet för alger i sjöar och det är därför viktigt att hakunskap om risken för fosforläckage från sjöns botten i framtiden. På så sätt kan vi vara förberedda atthantera eventuella toxiner.

Överskott av fosfor och ökade temperaturer kan leda till högre produktion av biomassa i sjön, vilken orsakar syrgasbrist på botten. Detta innebär i sin tur att fosfor som är bundet i sjöbotten läcker ut i vattnet och ger näring till cyanobakterierna. I bedömningen väger man även in fosfor som tillförs sjön samt lämnar sjön.

För att fastställa fosforbalansen tas vattenprover och prover på bottensedimenten. Projektet kommer att utmynna i en långsiktig bedömning av hur mycket fosfor som väntas frigöras under en kommande 50-årsperiod.

– Att toxinhalten stiger i råvattnet medför en ökad risk för toxiner i dricksvattnet. Det ställer stora krav påmätningsrutiner och reningsprocess i framtidens dricksvattenproduktion. Det övergripande målet är attminska algtoxinförekomst i Vombsjön vid en klimatförändring, säger Linda Parkefelt.

Kontaktperson:
Linda Parkefelt
Forskningsledare
Telefon: 040-351651
E-post: linda.parkefelt@sydvatten.se