Vattennivåerna i Vombsjön och Bolmen – sept 2016

Just nu är det låga vattennivåer i våra vattentäkter Vombsjön och Bolmen. Det är en naturlig konsekvens av den varma sensommaren och hösten med små regnmängder och höga temperaturer. Sydvatten tar ut vatten från sjöarna enligt gällande vattendomar.

I vattendomarna har domstolen vägt samman alla enskilda och allmänna intressen som finns vid Bolmen, Vombsjön och Kävlingeån, såsom naturvärden, dricksvattenproduktion, kraftproduktion och fiske, för att hitta en så bra lösning som möjligt för alla intressenter.

Längre ner kan du läsa om vattennivån i Bolmen.

Vombsjön

Sydvatten reglerar Vombsjön i enlighet med gällande vattendom. Det finns inga bestämmelser angående sjöns lägsta nivå.
Regleringen innebär att nivåerna varierar mer än i en oreglerad sjö. I Vombsjön varierar nivåerna beroende på årstid och nederbörd och är som lägst i början av hösten, före höstregnen. Mängden regn avgör hur mycket vatten som fyller på Vombsjön. Antingen faller regn direkt över sjön eller i sjöns avrinningsområde, det vill säga det område runt sjön där vattnets naturliga väg genom landskapet slutar i sjön. Det kan vara via sjöns tre tillflöden Björkaån, Torpsbäcken och Borstbäcken eller via vattnets väg genom marklagren. Därför finns det ett avgörande samband mellan nederbördsmängden och vattennivån i sjön. Dessutom har temperaturen betydelse eftersom avdunstningen ökar ju varmare det är.
Den torra sensommaren och inledningen av hösten har medfört att vattenståndet i Vombsjön är mycket lågt, 18,93 meter över havet, m ö h, (21/9-16). De lägsta nivåerna uppmäts huvudsakligen under oktober och november. Nedan finns en lista över de 10 lägsta uppmätta nivåerna.

År Möh
 1972  18,49
1973 18,44
1974 18,39
1975 18,20
1976 18,39
1996 18,52
2003 18,31
2009 18,50
2013 18,50
2015 18,33

 

Fortsätter det torra vädret riskerar nivåerna att fortsätta sjunka till en nivå där det kan bli problem med att kunna ta in tillräcklig mängd vatten till dricksvattenproduktionen. Sydvatten har därför minskat sin tappning ut ur sjön till Kävlingeån.

Den minskade tappningen ryms inom tillståndet för hur mycket eller lite vatten Sydvatten kan tappa ut till ån.Sydvatten reglerar flödet till Kävlingeån. Det görs enligt den rådande vattendomen som tar hänsyn till årstiden, vattennivån i sjön och åns flöde långt nedströms sjön. Det innebär att under en blöt höst med höga nivåer i sjön släpper vi mer vatten i ån än under en torr höst med låga nivåer. Torra år blir flödet därför lägre i ån.

400 000 människor i Burlöv, större delen av Malmö, Staffanstorp, Svedala, Vellinge och delar av Lund och Eslöv, får sitt dricksvatten från Vombsjön.

Bolmen

Låga nivåer i Bolmen orsakas framförallt av låg tillrinning till följd av lite nederbörd i tillrinningsområdet. Bolmens nivå regleras av Statkraft för vattenkraftsändamål vid Skeen i södra Bolmen. Regleringen tillsammans med förhållandet mellan tillrinningen till och utflödet från sjön bestämmer sjöytans nivå. Bolmens nivå vid Skeen ligger normalt mellan 141 och 142 m ö h (meter över havet). Vid enstaka tillfällen kan nivån sjunka under 141 m ö h. I medel över året rinner det ut ca 23 m3/s från Bolmen vid Skeen. Detta motsvarar ungefär det som rinner till Bolmen uppströms.

I medeltal tar Sydvatten ut ca 1,4 m3/s från Bolmen för dricksvattenförsörjning till Skåne. Detta utgör ca 6 % av medeltillrinningen till Bolmen. Sydvattens uttag påverkar endast marginellt nivån i Bolmen. Det är variationerna i tillrinningen till Bolmen och utflödet från Bolmen som ger upphov till de större nivåvariationer som märks längs stränder och vid hamnar.

500 000 människor i Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv, och delar av Malmö och Staffanstorp får sitt dricksvatten från Bolmen.

Fakta
I alla samhällen är dricksvatten den viktigaste gemensamma frågan att lösa. I Sverige är det ett kommunalt ansvar att invånarna har tillgång till säkert dricksvatten. I västra Skåne har 16 kommuner beslutat att de bäst uppfyller detta ansvar genom att samarbeta i det gemensamma bolaget Sydvatten AB. Sydvatten bedriver alltså en kommunal verksamhet på uppdrag av kommunerna på samma villkor som svenska kommuner gör i allmänhet. Bolaget lyder under såväl kommunallagen som lagen om allmänna vattentjänster, vilket bland annat innebär att bolaget inte får ”gå med vinst”. Sydvatten får följaktligen inte dela ut vinster till sina ägare och har därmed inget vinstintresse.