DRICKS-seminarium Malmö/Vombverket, 11-12 oktober 2016

Om hur vi får en säkrare dricksvattenförsörjning, undviker lukt- och smakproblem samt nya insikter om vad som händer i dricksvattennätet.

DRICKS kompetenscentrum för dricksvattenforskning vid Chalmers tekniska högskola, bjuder tillsammans med Svenskt Vatten och Sydvatten in till Dricksvattenseminarium i Malmö

Under seminariet kommer flera aktuella och relevanta frågeställningar och utmaningar för dricksvattenbranschen att lyftas upp genom presentationer och genom diskussioner. Deltagarna kommer att ges inblick i den forskning som DRICKS bedriver med fokus på tillämpningar av forskningsresultat från DRICKS. Under seminariet som deltagarna även att ges möjlighet att diskutera problemställningar och branschens behov av lösningar inom VA-området och utbyta erfarenheter. Detta kommer att genomföras genom diskussioner med mötesdeltagarna i plenum samt workshops i smågrupper. Syftet med det sistnämnda är att sammanställa och prioritera vilka utmaningar som är viktigast för branschen.

Vi kommer också att göra ett intressant studiebesök vid Vombsjön och Vombverket, där vi får se och höra om risker och utmaningar för vattentäkten. Studiebesöket omfattar en presentation av Sydvatten och anläggningen vid Vomb där dricksvattnet bereds genom infiltration av sjövatten i naturliga sandavlagringar samt avhärdning före distribution. Arbetet med att öka förståelsen hos markanvändare för hur markanvändningen påverkar Vombsjöns vattenkvalitet har genomförts som ett dialogprojekt som presenteras. Under besöket presenteras även projekt som genomförts i infiltrationsområdet för att minska risken för algtoxiner samt studier av mikrobiologin i infiltrationsdammarna och hur mikroorganismer påverkas av olika vattenkvalitet. Diskussion kring framtida planer avseende både rå- och renvattenkvaliteten samt behov av reservvattentäkt ingår också.

Varmt välkommen.

länk till DRICKS    direktlänk till anmälan