Vattenacceleratorn är utvald av VINNOVA

Vattenacceleratorn WIN på IDEON i Lund får 900 000 i projektfinansiering från  VINNOVA, Lunds Universitet och Region Skåne för att kunna skapa en sydsvensk knutpunkt för kompetens och innovation inom vattentjänstsektorn.

Arbetet koordineras med Lantbruksuniversitetet i Alnarp (SLU) och Sustainable Business Hub i Malmö. Totalt är projektet värt över 2,5 miljoner kronor och genomförs i högt tempo fram till våren 2013. Syftet är att ta fram en ansökan till Vinnovas satsning Vinnväxt som skall ”främja hållbar tillväxt och konkurrenskraft i regioner genom skapande av internationellt attraktiva innovationsmiljöer”.

Vatten är en av våra största globala utmaningar och utgör samtidigt en av de främsta tillväxt-sektorerna. Södra Sverige kan med sin breda bas av forskning och företagande utvecklas till att bli en allt starkare nod både nationellt och globalt inom vatten.

Lunds universitet, IDEON Science park, Region Skåne och dess samverkansfunktion Skånes Hav och Vatten har tagit initiativet till att mobilisera krafter och tillsammans arbeta strategiskt kring vattenfrågorna.

Att behovet är stort framgår av en klimatanalys som SMHI har gjort på uppdrag av länsstyrelsen. I analysen framgår att inget annat landskap är så utsatt för framtida vattenproblem som Skåne. Hav på tre sidor, 40 mils kuststräcka, stor befolkning och mer än en femtedel av landets spannmålsåkrar är några faktorer som påverkar vattensituationen i Skåne. Till det kommer att landskapet rymmer sex av Sveriges marina naturreservat, vilka är en unik potential för framtida forskningsinsatser.

Skånes utmaningar har resulterat i många intressenter som vill finna lösningar och ta fram innovationer som kan minska klimatpåverkningarna. Den största svenska forskargruppen i vattenområdet finns på Lunds Universitet där 150 seniorer och disputerade arbetar direkt med vattenrelaterade forskningsfrågor.

I Skåne finns också ett betydande antal vattenföretag vilket skapar unika förutsättningar för en stark innovationsmiljö. Flera stora och små bolag ingår i WIN, som är ett IDEON-initiativ för att samla vattenföretag. Nätverket gör att regionen snabbt kan mobilisera de främsta vattenbolagen.

Region Skåne har även tillsatt en samverkansfunktion inom Hav och Vatten placerad på Marint Centrum i Simrishamn. Samverkansfunktionen har påbörjat en kartläggning över viktiga vattenaktörer och initiativ i Skåne. Att det finns en funktion som har ett samlat grepp kring pågående initiativ är en gynnsam förutsättning för att regionen gemensamt skall kunna utveckla vatten till ett styrkeområde.

Tillsammans med SLU och Sustainable Business Hub kan arbetet leda till en mycket slagkraftig och unikt stark Vinnväxtansökan för hållbara vattentjänster.