Sydvattens VD till dricksvattenutredning

Sydvattens VD, Jörgen Johansson, har av Svenskt Vatten utsett till VA-branschens representant i den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning”.

Svenskt Vatten har även föreslagit en grupp experter att engagera i utredningsarbetet. Utredningen, som ska vara klar i juni 2015, leds av Gunnar Holmgren, chef för Ståthållarämbetet vid Kungliga hovstaterna.

Utredningen tar ett övergripande helhetsgrepp på dricksvattenförsörjningen från hur ansvaret är fördelat mellan departement och myndigheter till hur branschen konkret ska klara klimatrelaterade driftproblem. Bland utredningens rubriker finns:

  • Ett förändrat klimat skapar nya utmaningar
  • Ansvariga myndigheter och samordningen dem emellan
  • Krav på övervakning och kontroll av dricksvattenkvalitet
  • Vattentäkternas skydd
  • Krisberedskap
  • Ledningsnät och distribution av dricksvatten

Läs mer om utredningen här.