Värdekedja Sydvatten 2023

Sydvattens Värdekedja: En grund för Hållbarhetsplanen

Ur Hållbarhets- och årsredovisningen 2023:

På Sydvatten sträcker sig värdekedjan från råvattentäkt till vattenanvändning. Den speglar ett större cirkulärt system som omfattar både råvatten och dricksvatten. Det som händer i ena änden påverkar den andra, och samarbete med olika aktörer är avgörande.

Här är några nyckelkunskaper om Sydvattens värdekedja:

  1. Förvaltning av råvattentäkter: Värdekedjan inleds med förvaltningen av råvattentäkterna och deras ekosystem. Detta sker i nära samarbete med andra intressenter och med hänsyn till hela avrinningsområdet.
  2. Dricksvattenleverans: Sydvattens centrala uppdrag är att garantera en stabil, redundant och hållbar dricksvattenleverans. Här arbetar vi både med dagens drift och lägger grunden för framtidens leveranssäkerhet.
  3. Effektiv vattenanvändning: I den andra änden av värdekedjan finns vattenanvändningen i samhället. För att vara hållbar måste den vara smartare och mer effektiv än idag.

Värdekedja för det hållbara Sydvatten

Försörjningskedjan för dricksvattenproduktion, och avloppsvattenhantering, bär ett eget mål i Agenda 2030, hela världens plan för hållbar utveckling: Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla.

Sydvattens uppdrag och ansvar tar självklart hänsyn till övriga globala hållbarhetsmål. Därför har värdekedjan kompletterats med sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Tillsammans med värdekedjan utgör dessa områden grunden för bolagets hållbarhetsplan.

Läs mer om Sydvattens hållbarhetsarbete här.