Christian Alsterberg, forskningsledare och adjungerad lektor på LTH

Sydvattens forskningsledare Christian Alsterberg delegat för södra östersjöns vattendistrikt

I förordningen, som kom från Regeringen och Miljödepartementet 15/12-2022, står det:

”Regeringen förordnar följande personer att, utöver landshövdingen i Kalmar län som ordförande, vara ledamöter i vattendelegationern för Södra Östernsjöns vattendistrikt t.o.m. 31 december 2025.

Maria Levin, miljödirektör
Johan Löwenadler Davidsson, länsråd
Jan Persson, samhällsbyggnadsdirektör
Otto von Arnold, lantbrukare
Catherine Legrand, professor
Christian Alsterberg, forskningsledare
Michaela Johnsson, lantbrukare

Regeringen avser att besluta om ytterligare ledamöter i vattendelegationen.”

Intervju med Christian Alsterberg 13/1-2023

Stort grattis Christian! Vad innebär det här uppdraget i vattendelegationen?

Tack! I delegationen tar man beslut om miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner, helt enkelt vilken kvalité på vattnet man vill ha och hur detta skall genomföras och övervakas.

Sverige är indelat i fem vattendistrikt: Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön och Västerhavet. En länsstyrelse i varje distrikt är utsedd att vara vattenmyndighet.

Vattenmyndigheternas uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv vilket innebär att de ska förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom respektive vattendistrikt. I varje vattendistrikt finns också en vattendelegation, som fattar vattenmyndigheternas beslut, och det är där jag ingår.

Kan du förklara lite mer konkret vad du ska göra för vattendelegationen?

På varje länsstyrelse i distriktet finns ett beredningssekretariat som hjälper vattenmyndigheten att genomföra vattendirektivet. Beredningssekretariatet för dialog med övriga länsstyrelser, kommuner, vattensvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter och tar fram förslag för vilka miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner som ska gälla i distriktet. På vattenmyndigheten finns ett kansli som förbereder de inkomna förslagen och sedan ska vi i delegationen granska och utvärdera förslagen och fatta beslut om vad som ska gälla för distriktet. Vi beslutar om ett förslag ska träda i kraft eller om det ska återremitteras.

Hur ofta kommer ni i delegationen träffas?

Det är fem heldagsträffar om året och vi ses på olika platser i distriktet. Det första mötet jag ska vara med på är i mitten på februari.

Hur mycket jobb tror du att detta uppdrag innebär?

Svårt att säga, men jag gissar att det är ganska mycket att läsa in sig på innan mötena. Vi kommer ju få underlaget som beredningssekretariatet tagit fram och det måste man ju läsa sig in på för att kunna ta genomtänkta och kloka beslut.

En viktig sak att komma ihåg är att på mötena representerar man inte sin arbetsgivare, man är representant i egenskap av sin kunskap. Gruppen har utformats utifrån allas olika spets- och expertkompetenser och gruppen ska fatta viktiga och stora beslut utifrån det. Alla kommer se på det med olika perspektiv och ur olika vinklar vilket är jättebra och viktigt.

Detta är ett fint och tungt uppdrag, hur känns det?

Det känns spännande att få vara med och påverka det arbetet som vattenmyndigheten och länssyreslen gör. Det är ett ärofyllt uppdrag men jag känner mig också lite nervös efter som besluten som tas blir styrande för det fortsatta arbetet som görs i vårt distrikt. Det på verkar all verksamhet som har med vatten att göra.

Tack Christian! Grattis igen och lycka till med uppdraget.

//Sandra

 

 Vattenmyndigheterna

Om Södra Östersjön | Vattenmyndigheterna