Sydvatten har de tillstånd som krävs för Bolmentunneln

–  Äntligen är det klarlagt att Sydvatten har de tillstånd som krävs för Bolmentunneln och dricksvattenförsörjningen för Skåne är tryggad, säger Emmanuel Morfiadakis styrelseordförande Sydvatten.

Länsstyrelsen i Kronoberg och Skåne har tidigare förelagt Sydvatten att inkomma med tillståndsansökan för att få leda bort det grundvatten som läcker in i Bolmentunneln. Sydvattens uppfattning är att Bolmentunnelns dränerande verkan och den grundvattenbortledning som därmed sker, beskrevs ingående i ansökan och avhandlades under prövningen av vattenuttaget från Bolmen och anläggandet av Bolmentunneln.

Mark- och miljödomstolen skriver i domen från den 7 april 2014:
”Det ska således konstateras att även vattenanläggningen är prövad och dess laglighet kan inte sättas i fråga.”

Den juridiska processen har pågått i 5 år gällande om Sydvatten har de tillstånd som krävs för det inläckande grundvattnet i Bolmentunneln. Bolaget har påtalat att finns såväl villkor och kontrollprogram som ersättningsbestämmelser för grundvattenbortledningen, samt att den är en naturlig del av verksamheten i sin helhet.

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning:

”Vad ovan redovisats av innehållet i deldomarna från åren 1972 och 1986 anser domstolen att det är klarlagt att redan 1972 års deldom behandlade frågan om grundvattnets påverkan till följd av tunnelbygget […] Bortledande av grundvatten har därmed ansetts kunna vara en naturlig följd av den tillståndsgivna vattenverksamheten. Överklagandet ska därmed bifallas och länsstyrelsens beslut upphävas.”

–  Nu kan vi förhoppningsvis lämna detta bakom oss och koncentrera oss på de stora framtidsfrågorna för dricksvattenförsörjningen. De klimatrelaterade frågorna inverkar såväl på vattentillgången som på vattenkvaliteten och det regionala perspektivet på vattenfrågorna måste stärkas och tydliggöras, säger Jörgen Johansson, VD Sydvatten.