Sweden Water Research-dagen 2018

Sweden Water Research-dagen är en bra möjlighet för VA-branschen att mötas, lära och nätverka. Årets forskningsdag var inget undantag, med nära 200 intresserade som kom och gjorde dagen till en spännande mötesplats med en bredd från mikroplast till klimatförändring.

”Forskarna måste rädda världen två gånger, först genom sin forskning och sen genom att berätta om det på ett sätt vi förstår”. Precis som moderator Maria Nordblad kan man sammanfatta den fjärde Sweden Water Research-dagen med de orden. Cirka 200 personer var på plats i Malmö, faktiskt nästan dubbelt så många som var med på den första forskningsdagen 2014. I år samkördes dagen med Svenskt Vattens forsknings- och innovationskonferens och det blev två fullmatade, energirika dagar med vattenforskning, innovationer – och massor av nätverkande.

 

 

Forskningschefer-SWR

Sweden Water Research-dagen är en av möjligheterna för moderbolagen VA SYD, Sydvatten och NSVA att tillsammans med andra i branschen mötas, lära och nätverka. Forskningschef Kenneth M Persson berättade om resan från start till nu för forskningsbolaget med de tre VA-bolagen, med många gemensamma utmaningar och viljan att bygga upp en stark kunskapsbas tillsammans. En av de viktigaste framgångsfaktorerna till att bolaget finns och kan utvecklas handlar om att det finns ett starkt stöd och politiskt mandat – utan det går det inte att bygga upp något långvarigt arbete. Ett arbete som skapar ett nav för ny kunskap som sedan kan förverkligas i mödrarna – i arbetssätt, metoder eller fokus.

Doktorandkavalkad med aeroba granuler, dricksvattenrening, UV, alger och brunifiering

En lysande kavalkad av doktoranderna gav snabba nedslag i deras olika forskningsfokus: Jennifer Ekholm om sitt projekt med aeroba granuler på Österröd ARV i Strömstad, Kristofer Hägg och Jing Li om vad vi behöver tänka på när det gäller rening av brunare och algrikare vatten till dricksvattenproduktion och Kristjan Pullerits om vilken effekt UV-rening har på bakterierna i vårt dricksvatten.

Dagen före kunde man dessutom höra SWR-doktorand Salar Haghighatafshar presentera sina resultat om storskalig simulering av blågröna lösningars roll för dagvattenhantering.

SWR-doktorander_2018

Och sist men inte minst, doktor Sandy Chan, som disputerade den 26 oktober i år. Hennes forskning har undersökt vilken roll mikroorganismerna i dricksvattnet har för rening av vattnet. Hennes resultat visar att vårt dricksvattensystem kan ändra på sammansättningen av bakterier i vårt dricksvatten vilket kan vara en viktig nyckel för att säkra framtidens dricksvatten.

Forskningssatsningar i fokus

Och nya satsningar ger utdelning. Sweden Water Research har bidragit till olika forskningssatsningar, två fick vi höra mer om under dagen. Linda Parkefelt, forskningsledare på Sweden Water Research berättade om projektet AquaNet, som visar framtidens Bolmen i slutna minisjöar. Den andra satsningen berättade Karin Jönsson på VA-teknik, LTH. Det handlar om projektet MORIS, som arbetar för bättre rening med isotopmärkning.

Klimatförändring och återanvändning

Klimatförändringen är något som berör oss alla. Marianne Hallfrån Centrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet tog sitt avstamp i den senaste IPCC-rapporten om 1-5 graders global uppvärmning. Teoretiskt är det fortfarande möjligt att nå 1,5 graders målet men det kommer kräva stora förändringar i samhället. Klimatförändringen påverkar oss med bland annat ökade nederbördsmängder samtidigt som temperaturen ökar. En utmaning kommer vara att jämna ut vattentillgången – vi måste kunna spara vatten till torka och hantera stora mängder regn. Eftersom vi inte vet hur stora klimatförändringar vi står inför, så behöver vi förmodligen ta höjd för 3-4 graders höjning när vi klimatanpassar. Där är blågröna ytor i våra städer en viktig del av lösningen, för att både ta hand om stora mänger vatten och hantera problem med värme.

Vad kan vi göra för att minska klimatpåverkan?

Som privatpersoner kan vi bland annat minska vår köttkonsumtion och flygresor. VA-bolagen kan:
• Se över utsläppen – inte bara koldioxid utan metan och lustgas,
• Se över material vid nybyggnation – cementproduktion är en stor utsläppskälla för klimatgaser
• Göra klimatsmarta val vid nyinvesteringar, för att inte bygga in oss i något som behöver ändras senare

Kerstin Hoyer från VA SYD berättade om de kommande satsningarna kring hållbar avloppsrening i ett växande Skåne och ett inlett arbete kring cirkulär användning av renat avloppsvatten. Slutsatsen hittills är att steget inte är långt till viss typ av återanvändning, till exempel kylning. Men det finns problem kvalitetsmässigt för användning i exempelvis livsmedelsindustrin. Under nästa år kommer VA SYD gå vidare med kartläggning av intressenter, case, kostnader och tidigare erfarenheter med mera.

Mer doktorander – läkemedelsrening, uppströms, brunifiering och UV-LED rening

Eftermiddagen fortsatte med ännu en uppskattad doktorandkavalkad där vi fick höra mer om uppströmsarbetet i kommunerna från Emma Fältström, läkemedelsrening med MBBR och ozonering från Ellen Edefell och Simon GidstedtClemens Klante som har startat sitt arbete kring undersökning av brunifiering av Bolmen och Ida Ångbäck som berättade om sitt arbete kring rening av vatten med UV-LED teknik.

Mikroplast och läkemedelsrening

Nästa pass handlade om ett ämne som berör – mikroplast. Vi vet att mikroplast finns på många ställen, men det är mycket vi inte vet om effekterna. Jes Vollertsen berättade om en färsk studie som visar att avloppsreningsverken är mycket effektiva och renar mer än 99% av mikroplasten från avloppsvattnet. Av den bortrenade mikroplasten hamnar endast 40% i slammet och det finns mikroplast i åkermark oavsett om den gödslats med slam eller mineralgödsel.

Michael Cimbritz, Lunds universitet och Marinette Hagman, forskningschef på Sweden Water Research och NSVA visade vad som händer inom läkemedelsreningsområdet. Ett skäl till att det inte finns så många anläggningar i Sverige är att vi ju inte har något krav på läkemedelsrening. Men vi måste ta steget vidare och göra mer – inte minst att se var de största behoven finns! Tips på länkar för mer kunskap finns i presentationen.

Och Best of Tokyo!

Mer kunskap fick man också på IWA World Water & Wastewater Congress som hölls i Tokyo, Japan i september 2018. Fyra unga ingenjörer från VA SYD och NSVA fick chansen att åka dit, och nu dela med sig av sitt ”Best of Tokyo”. Josefin Barup, Simon Bengtsson, Victor Pelin och Susanne Steen Kronborg berättade om det de inspirerats av: FNs hållbarhetsmål, innovationerna, den nya tekniken, digitalisering, decentraliserade lösningar i centraliserade system och smarta saker. En energikick som blev sista punkt på agendan.

Årets styrelseordförande i Sweden Water Research, Magnus Jälminger avslutade Sweden Water Research-dagen med att lyfta nästa IWA kongress 2020, som hålls i Köpenhamn och ger Sverige en fin chans att både delta och komma med idéer på möjliga föreläsningar, programpunkter och studiebesök. Detta är något som det kommer arbetas vidare med under nästa år.

Men, till dess – stort tack till alla som kom och bidrog till att göra Svenskt Vattens innovationskonferens och Sweden Water Research-dagen till två inspirerande dagar på så många sätt – vi hoppas vi ses igen 29 november 2019!

//Sweden Water Research, 13 december 2018

Här hittar du alla presentationer från Sweden Water Research-dagen

Här hittar du alla presentationer från Svenskt Vattens forsknings- och innovationskonferens