Forskarlaget sommaren 2022

Sommartid är mesokosmtid – uppföljning augusti 2022

Strax avslutas en intensiv sommar med det mesokosmförsök som genomförts. Försöken har pågått i sex veckor, från början av juli till mitten av augusti, inom Aquacosm och SITES Aquanet samt tillsammans med Erken laboratoriet utanför Norrtälje.

Eleni mixar vattnet i mesokosmen

Eleni mixar vattnet i mesokosmen.

Jens & Kevin pumpar i vatten i mesokosmen.

Jens & Kevin pumpar i vatten i mesokosmen i början av experimentet.

Mätinstrument för avläsning i mesokosmerna

Mätning i mesokosmer med YSI EX02.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektet har syftat till att bättre förstå korrelationen mellan avrinning, närsalter och brunifiering. Den data som samlats in under fältförsöken kommer att ligga till grund för framtida forskning på effekterna av direkt närsalts och organisk materialtransport efter regn, vilket förväntas öka med klimatförändringarna.

På plats vid Bolmen har gästforskarna Emma, Angela, Eleni och Clara funnits, förutom befintlig personal, för att genomföra vattenprovtagningar, mätningar med handhållna mätinstrument och efterarbete med vattenproverna. Anslutet till mesokosmerna finns även fasta sensorer som mäter pH, syrehalt, klorofyll, temperatur, ljusintensitet mm en gång per minut och som laddas ner till stationen.

Proverna har därefter filtrerats, kylts och frysts för vidare analyser av organiskt material, näringssalter, klorofyll a, bakterier, DNA mm. Prover på växtplankton och djurplankton har tagits och analyseras vidare dels med ”Flow cam” som via ett AI system kan identifiera de olika arterna och med mikroskop. Absorbansen i vattenproverna har tagits med hjälp av spektrofotometer.

Här följer en bildserie som visar olika delar av sommarens försök och en kort presentation av sommarens gästforskare:

Emma kör växtplanktonprover i Flow Cam

Emma kör växtplanktonprover i Flow Cam. Foto Team Bolmen – sommar 2022

Emma Gray – Post doc. vid Marine and Freshwater Research Centre, Atlantic Technological University (Irland). Till vardags forskar hon kring hur man kan använda alger som indikatorart för att kontrollera status på naturvårdsåtgärder som genomförts i vattendrag.

Angela filtrerar prover för analys av organiskt material

Angela filtrerar prover för analys av organiskt material.

Angela Pedregal – doktorand vid Catalan Institute for Water Research (Spanien) som forskar kring hur det organiska kolet i en vattenreservoar fluktuerar och hur kompositionen av kolet ser ut.

Eleni mäter ljusintensiteten

Eleni mäter ljusintensiteten i mesokosmerna.

Eleni Charmpila – doktorand vid Charles University i Prag (Tjeckien) forskar kring hur några färskvattenfiskar spritt sig från Asien till Europa och splittrats upp i tre olika grenar.

Clara tillför näringssalter och brunifieringvätska

Clara i full färd med att tillföra näringssalter och brunifieringvätska

Clara Mangold – student i biologi vid Carl von Ossietzky universitet i Oldenburg, (Tyskland) studerar till vardags för en kandidatexamen i biologi.

Forskarna i en båt på Bolmen, på väg ut till mesokosmerna.

Team Bolmen sommaren 2022 har nu blivit fullfjädrade båtförare.

Det som återstår nu är att tillsammans med Aquacosm, AquaNet och alla inblandade slutföra alla analyser för att sedan sammanställa allt till en publicering av det synkroniserade försöket på Bolmen och Erken 2022.

Forskarlaget sommaren 2022

Emma Gray, Angela Pedregal, Juha Rankinen, Eleni Charmpila och Clara Mangold.

Tiraholm augusti 2022
/Team Bolmen