Slam1

Ökad slammängd på Ringsjöverket

Slam är en restprodukt som bildas när man renar vattnet som kommer från Bolmen. Varje dygn tar Ringsjöverket emot och renar ca 100 000 m3 vatten helt beroende på hur mycket vatten som används i samhället. Utifrån mängden vatten som renas bildas mellan 13 och 35 ton slam per dygn.

Under 2020 har Ringsjöverket hittills hanterat 900 ton mer slam än förra året. Det är nästan dubbelt så mycket som tidigare år. Den ökade slammängden beror till största delen på vattenkvaliteten och brunifieringen av Bolmen, d.v.s. hur mycket humusämnen som finns i vattnet. Humus är organiskt material bestående av djur- och växtdelar som inte brutits ner helt. Ju mer humusämnen, desto brunare vatten och desto mer slam.

Brunifieringen av sjöar ökar både nationellt och internationellt och forskningen tyder på att markanvändningen och framför allt granskogen kring Bolmen har stor påverkan. Utöver det spelar klimatförändringarna roll för vattnets bruna färg. Vid Sydvattens forskningsstation, Forskningsstation Bolmen, har bolaget sedan invigningen 2017 studerat förändringar av färgtalen i Bolmen, vad som kan tänkas hända med Bolmen i framtiden och hur detta påverkar ekosystemet. På detta sätt kan forskarna försöka förutse kommande utmaningar för dricksvattenproduktionen och vad som kan tänkas hända med Bolmens vatten i framtiden.

Forskningsstation Bolmen ingår i ett nationellt nätverk av fältforskningsstationer, SITES, och är öppen för alla universitet och högskolor som vill forska på Bolmen och Bolmens omgivning. Läs mer om Forskningsstation Bolmen.

Vattenverksslammet är rikt på kol och järnföreningar och genom ett forskningsprojekt används 50 – 60 % av det slam som bildas i biogasanläggningar. Vid tillverkning av biogas bildas svavelväte vilket orsakar rostangrepp på utrustningen. När järn tillsätts binds svavlet och rostangreppen minskar. Idag utvärderar ett tjugotal anläggningar denna metod och målet är att allt slam ska kunna återvinnas. Det slam som inte återvinns deponeras i dag på en mosse där det tidigare varit torvbrytning.

Urvattning av slam

Lars Månsson, driftreparatör på Ringsjöverket

Lars Månsson, driftreparatör på Ringsjöverket.