Bolmen Piksborg Foto Bertil Hagberg Sesamphoto

Sjönivåer och status – sommaren 2019

SGU, Sveriges Geologiska Undersökning och SMHI har i sommar rapporterat om låga grundvattennivåer. Vattennivåerna i de små grundvattenmagasinen är i stora delar av landet mycket under det normala och i de stora magasinen är nivåerna under det normala. Det tar lång tid för nivåerna i de stora magasinen att återhämta sig och de låga nivåerna är resultaten av ett par år med mindre nederbörd samt den ovanligt torra sommaren 2018. Vår branschorganisation Svenskt Vatten redovisar 26 kommuner som under sommaren har haft bevattningsförbud.

Det dricksvatten som Sydvatten producerar är från ytvatten och kommer från sjöarna Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. De kommuner som har vatten från Sydvatten har inte berörts av bevattningsförbuden. Båstads kommun är delägare men är ännu inte ansluten till Sydvattens distributionsnät och har bevattningsförbud.
Men trots att vi har gott om vatten bör man inte slösa med dricksvattnet. Dels går det åt en hel del energi för att rena vattnet, dels är vatten en naturresurs som vi bör hantera varsamt. Det vatten som finns på jorden är samma vatten som fanns under dinosauriernas tid. Vattnet på jorden förnyas alltså inte och därför är det viktigt att vi vårdar denna fem miljarder år gamla resurs som håller vår jord vid liv.

Då vädret under våren och sommaren varit varierat med både sol och regn är nivåerna för Bolmen, Ringsjön (vår reservvattentäkt) och Vombsjön normala för årstiden. Något som kan vara bra att känna till är att alla dessa tre sjöar är reglerade av olika anledningar. Bolmen regleras för vattenkraftsändamål medan Ringsjön och Vombsjön regleras av Sydvatten för dricksvattenförsörjning. Regleringen sker enligt bestämmelser i vattendomar och påverkar sjöarnas vattennivåer. Vattendomarna är utformade med hänsyn till djur- och växtliv i och kring sjöarna.